Göteborgs Universitet jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb hos Göteborgs Universitet i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Göteborg.

Doktorand i vetenskapsteori

Doktorand
Läs mer Maj 31
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Centrum för Hav och samhälle vid Göteborgs universitet ledigkungör tre doktorandanställningar inom Forskarskolan i transdisciplinär havsforskning.

Forskarskolan i transdisciplinär havsforskning organiseras av Centrum för hav och samhälle, en fakultetsöverskridande enhet vid Göteborgs universitet. Centret har som uppdrag att initiera och utveckla transdisciplinär forskning och utbildning inom det marina området. Ett antal projekt och nätverk är baserade vid centret. Forskarskolan utlyser nu tre doktorandtjänster inom forskningsprojektet “Coastal fisheries in Sweden: from a changing sea to a robust science-policy environment”. Projektets syfte är att utveckla kunskap för att kartlägga kumulativa effekter av de sociala och miljömässiga faktorer som hämmar kustfiskets hållbarhet i Sverige. Projektet kommer att tillämpa inter- och transdisciplinära ansatser för att identifiera om och hur kustfisket kan utvecklas till en livskraftig och miljömässigt ansvarsfull industri, och undersöka mekanismer som används för att sammanfatta forskningsresultat för policyändamål. I fokus för projektet står en övergång till ett kustfiske som bidrar till att bygga upp den kustnära landsbygdens ekonomi och tillgodose en ökande efterfrågan på lokalt producerad sjömat utan att äventyra planetens välfärd, samt förståelse av kopplingen mellan vetenskap och förvaltning av naturresurser.

De tre doktoranderna kommer att ha varsin akademisk hemvist: Institutionen för globala studier, Institutionen för geovetenskaper, respektive Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Hemvisten är den institution där huvudhandledaren är anställd, och doktoranden examineras i enlighet med de regler som gäller vid denna institution. Doktoranderna och deras handledare förväntas delta i seminarier, workshops och liknande aktiviteter som anordnas av forskarskolan, och gemensamt producera minst en tvärvetenskaplig publikation.

En beskrivning av projektets doktorandtjänst inom vetenskapsteori, vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, följer nedan.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

 

Ämne 
Vetenskapsteori

 

Ämnesbeskrivning
Inom ämnet vetenskapsteori bedrivs undervisning och forskning om vetenskapens sociala, politiska, historiska och kulturella sammanhang. Ämnet ingår i den post-kuhnska traditionen, och teoretiska och metodologiska resurser hämtas ofta från forskningsfältet science and technology studies (STS). Frågor av intresse rör bland annat vad som menas med vetenskaplig kunskap och vilken betydelse expertis, standarder och olika former av professionell praktik har för kunskapsbildning i skärningspunkten mellan akademiska discipliner, myndigheter, organisationer och andra samhällsaktörer; vilka som forskar om vad och varför, hur forskarsamhället är uppbyggt och hur kontroverser avslutas; samt klassiska kunskapsteoretiska frågeställningar kring exempelvis objektivitet, rationalitet, realism och relativism.

 

För övrig information, beskrivning av arbetsuppgifter, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se. 

Ansökan ska vara inkommen senast:? 2022-10-03


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Botanik med inriktning mot systematik, taxonomi och växtgeografi

Professor
Läs mer Jun 9
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vetenskaplig ledare för Herbarium GB vid Göteborgs universitet och Göteborgs botaniska trädgård
Vill du leda det vetenskapliga arbetet med botaniska samlingar och biologisk mångfald? Nu erbjuds en unik möjlighet att utveckla verksamheterna vid Botaniska trädgården och Herbarium GB i Göteborg.

Vid institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener och individer till populationer och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade förändringar. Institutionens strategi är att främja stark, internationellt förankrad forskning och uppmuntra excellent undervisning. Ytterligare information finns på vår webbplats.

I Göteborg finns en av Nordens allra finaste botaniska trädgårdar och ett herbarium med över en miljon insamlade växter och svampar. Herbarium GB tillhör Göteborgs universitet och Botaniska trädgården är en del av Västra Götalandsregionen. Det finns idag ett samarbete mellan verksamheterna och syftet med denna tjänst är att ytterligare fördjupa det samarbetet. Att arbeta med de två botaniska samlingarna gemensamt stärker organisationernas medverkan i internationella projekt och nätverk. Båda verksamheterna står inför en mycket positiv utveckling. Nya ändamålsenliga lokaler för herbariet är verklighet inom ett par år då verksamheten flyttar till nybyggda lokaler i Natrium på Medicinareberget. I samband med flytten kommer kärlväxtsamlingarna (ca. 800 000 exemplar) att avbildas och tillgängliggöras digitalt. I Botaniska trädgården byggs nya växthus med förbättrade odlingsförutsättningar och nya möjligheter att kommunicera med trädgårdens 600 000 årliga besökare.

Både Herbarium GB och Botaniska trädgården är aktiva deltagare i Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC), som samlar 17 västsvenska institutioner, och befäster därmed den starka ställning som forskning, utbildning och publik verksamhet om biologisk mångfald utgör regionalt, nationellt och internationellt. Vi söker nu dig som vill utveckla den vetenskapliga verksamheten vid Herbarium och Botaniska trädgården in i framtiden.

Mer information hittar du på våra webbplatser:

Göteborgs universitet 
Institutionen för biologi och miljövetenskap
Herbarium GB 
Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier

Ämne: Botanik med inriktning mot systematik, taxonomi och växtgeografi.

För mer information om annonsen och ansök, klicka här.

Ansökan ska vara inkommen senast: 30 september, 2022


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i geologi inr mineralresurser och geotermi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för geovetenskaper har ca 75 medarbetare. Vi har kandidat- och mastersprogram i geografi och geovetenskap samt forskarutbildning med inriktningar i naturgeografi, geografi, och geologi. Vi utbildar även ämneslärare i geografi. Våra tre prioriterade forskningsområden är ”Climate and Climate Change”, ”Earth Surface Processes” och “The Geosphere”. Ytterligare information finns på vår webbplats: https://www.gu.se/geovetenskaper

Arbetsuppgifter 
Institutionen för geovetenskaper söker en universitetslektor i geologi med fokus på undervisning, forskning och samverkan inom mineral och energiresurser i södra Sverige. 

Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag och utveckling av institutionens grundutbildning som innefattar fem program inom geovetenskap, geografi och lärarutbildning inom geografi. Den sökande ska påvisa ett framgångsrikt ledarskap som resulterat i både utbildning av fler studenter samt omstrukturering av utbildningar för bättre anpassning till samhällets behov.

Undervisningen bedrivs inom det geovetenskapliga programmet på grund- och avancerad nivå och bör integrera undervisning inom geologiska resurser från grundläggande geologiska processer, ”state of art” tillämpningar och metoder inom området, till innovation och entreprenörskap. Bland de ämnen som undervisas på grundnivå finns grundläggande geovetenskap, ekonomisk geologi, inklusive geotermi och naturresurshushållning. Förutom klassrumsundervisning bör kurserna omfatta laborationer, fältarbete och exkursioner samt kontakt med intressenter i samhället. Universitetslektorn kommer att handleda examensarbeten på kandidat- och mastersnivå samt doktorander. Undervisning på grundnivå genomförs på svenska och undervisning på avancerad nivå kan genomföras på engelska eller svenska. Den sökande ska ha omfattande erfarenhet av undervisning inom geologiska resurser och ska kunna påvisa pedagogisk meritering och positiv feedback från studenter och kollegor. 

Forskningen bör vara bred men tydligt kopplad till de stora utmaningar som finns inom hållbar försörjning av geologiska resurser och geotermisk energi. Forskning bör vara tillämpad och ske i nära samarbete med aktörer från det omgivande samhället. En huvuduppgift för universitetslektorn är att sammanlänka den grundläggande forskning och kompetens som finns på Göteborgs universitet med de utmaningar som industri och myndigheter står inför inom energi och råvaruförsörjning.

Utifrån institutionens forskningsstrategi ser vi gärna att den sökande kan påvisa expertis inom mineralogi, petrologi och analytisk geokemi. Den sökandes forskning ska ha en tydlig koppling till minst ett av institutionens prioriterade forskningsområden ”Climate and Climate Change”, ”Earth Surface Processes” och “The Geosphere”.

Det är meriterande om sökanden kan påvisa forskningsfinansiering genom samarbete med företag, både i form av gemensamma ansökningar eller uppdragsforskning.

Anställningen innefattar arbetsuppgifter, såsom ev. lednings- och akademiska uppdrag samt samarbete med det omgivande samhället, vilka förutsätter mycket goda kunskaper i det svenska språket.

Behörighet 
Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i ett ämnesområde som är relevant för anställningen är ett krav. Den sökande ska vara vetenskapligt meriterad inom ämnesområdet, ha god undervisningsförmåga och ha bevisad förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering. I denna anställning ställs också krav på goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Bedömningsgrunder 
Pedagogisk skicklighet tillmäts störst vikt vid bedömning av sökandes kompetens. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ingår förmåga att framgångsrikt leda utbildningsverksamhet och planering, samt utförande och ledning av undervisning inom grundläggande geologi och geologiska resurser.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid publicering i fackgranskade tidskrifter samt förmåga att erhålla externa medel genom samarbete med industrin. Docentkompetens anses starkt meriterande. Dokumenterad erfarenhet av tvär-, inter- och transdisciplinära forskningsprojekt och samarbeten är meriterande, liksom förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Då arbetsuppgifterna kan komma att innefatta uppdrag inom ledning och utveckling av institutionens grundutbildning och ansvar för program är erfarenhet av akademiska uppdrag och ledningsuppdrag meriterande.

Anställning 
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placering: Institutionen för geovetenskaper, Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta 

Roland Barthel, prefekt (tom 30 juni 2022), via 031-786 1953 eller roland.barthel@gu.se. eller

Hans Linderholm, prefekt (from 1 juli 2022), via +46-31-786 2887 or hansl@gvc.gu.se

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska.

För mer information om vad som bör ingå i ansökan se annonsen i sin helhet på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-09-07


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i terrester sedimentologi och kvartärgeologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för geovetenskaper har ca 75 anställda. Institutionen utbildar geovetare och geografer, som kan möta det ökade behovet av geovetare och geografer i samhället. Vi har kandidat- och masterprogram i geovetenskap och geografi samt forskarutbildning med flera olika inriktningar (geologi, naturgeografi och geografi). Vi utbildar även ämneslärare i geografi. Våra tre prioriterade forskningsteman är ”Klimat och klimatförändring”, ”Jordytans processer” och “Geosfären”.  Ytterligare information finns på vår webbplats: https://www.gu.se/geovetenskaper

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna är en kombination av undervisning och forskning. Undervisningen omfattar ämnena sedimentologi, kvartärgeologi och miljögeologi. Forskningen bör inriktas på tillämpade forskningsfrågor snarare än grundläggande forskningsfrågor.

Undervisningen ska bedrivas inom geovetenskapsprogrammet på kandidat- och masternivå. Bland de ämnen som ska undervisas är sedimentologi på kandidatnivå, kvartärgeologi och naturresursförvaltning, med fokus på tillämpade aspekter. Utöver klassrumsundervisning bör kurserna inkludera arbete i labb, fältarbete och exkursioner samt kontakt med externa aktörer. Kandidaten ska handleda examensarbeten på kandidat- och masternivå samt doktorander. Kandidaten ska kunna undervisa på engelska och svenska inom två år efter antagningen.

Fokus på forskning om terrester sediment och kvartära avlagringar samt relaterade miljöfrågor är meriterande. Kandidaten förväntas aktivt söka extern finansiering för att skapa, bygga upp och stödja en forskargrupp. Den framgångsrike kandidaten bör ha en bred bakgrund, starka kontakter och samarbete både inom och utanför akademin. Kandidaten kommer att bedriva forskning som kompletterar och stärker befintlig verksamhet och forskningsteman vid institutionen.

Vissa administrativa uppgifter (t.ex. nämndarbete och administration) ingår också i arbetsuppgifterna samt kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället.

Kandidater utan pedagogisk utbildning på högskolenivå ska delta i pedagogiska kurser för högre utbildning inom två år från anställningen.

Behörighet 
Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i ett ämnesområde som är relevant för anställningen är ett krav. Kandidaten ska vara vetenskapligt meriterad inom ämnesområdet, ha god undervisningsförmåga och ha bevisad förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering.

Bedömningsgrunder 
Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet tillmäts lika vikt vid bedömningen av den sökandes kompetens.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska kandidaten visa dokumenterad erfarenhet och förmåga att framgångsrikt planera, genomföra och leda undervisning. Kandidaten förväntas ha erfarenhet av olika undervisningsmetoder, särskilt fältbaserad undervisning med inriktning mot regional geologi. Den framgångsrike kandidaten bör införliva tillämpade aspekter av ämnet i sin undervisning samt införliva kunskap om externa aktörer inom ämnet. Eftersom handledning av examensarbeten i ämnet på alla akademiska nivåer också förväntas, är erfarenhet av akademisk studenthandledning på kandidat-, master- och doktorandnivå meriterande.

Vid bedömning av vetenskaplig kompetens kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig kompetens inom området terrester sedimentologi och glaciala kvartära avlagringar. Bedömningen kommer att baseras på publicering i internationella, peer-reviewade tidskrifter och dokumenterad framgång att få extern finansiering från nationella och internationella finansiärer. Finansiering av tillämpade forskningsprojekt är meriterande. Erfarenhet av tvärvetenskapliga och transdisciplinära forskningsprojekt och samarbeten är meriterande, samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera kring forsknings- och utvecklingsarbete.

Det är önskvärt att kandidaten i sin ansökan beskriver hur deras forskning kan integreras inom institutionen och bidra till institutionens forskningstemor.

Bedömning av ansökan kommer också att baseras på erfarenhet av och förmåga att samverka med myndigheter, industri och andra intressenter. Administrativ erfarenhet och ledarskap inklusive förmåga att leda och utveckla personal är också meriterande.

Anställning 
Anställningen är tillsvidare med placering på Institutionen för geovetenskaper. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Upplysningar om anställningen lämnas av

Roland Barthel, prefekt (tom 30 juni 2022), via 031-786 1953 eller roland.barthel@gu.se 

Hans Linderholm, prefekt (from 1 juli 2022), via +46-31-786 2887 or hansl@gvc.gu.se

Ansökan 
Se www.gu.se för annonsen i sin helhet och vad ansökan bör innehålla. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 6 september 2022

 


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i geografi med inriktning naturgeografi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för geovetenskaper har ca 75 anställda. Institutionen utbildar geografer och geovetare som kan fylla det ökade behovet av geografer och geovetare i samhället. Vi har kandidat- och mastersprogram i geografi och geovetenskap samt forskarutbildning med flera olika inriktningar (naturgeografi, geografi, och geologi). Vi utbildar även ämneslärare i geografi. Våra tre prioriterade forskningsteman är ”Klimat och klimatförändring”, ”Jordytans processer” och “Geosfären”. Ytterligare information finns på vår webbplats: https://www.gu.se/geovetenskaper.

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna omfattar utveckling av ämnet geografi, med inriktning mot naturgeografi, samt undervisning på grund, avancerad och forskarnivå. Vidare förväntas handledning av examensarbeten inom ämnet på olika akademiska nivåer. Undervisningen ska kunna ske på engelska och svenska inom två år.

Sökande ska uppvisa extensiv erfarenhet av planering och utförande av geografisk undervisning på universitetsnivå, med fokus på kurser på kandidatnivå. Vidare ska sökanden uppvisa gedigna kvalifikationer i laborativa moment, med erfarenhet av statistiska och rumsliga analyser av geografisk data, inklusive GIS. Därutöver är erfarenhet av fältarbete och exkursioner inom geografiämnet ett krav. Erfarenhet av Skandinavisk geografi samt ett geografiskt perspektiv på ett förändrat klimat är meriterande. Den framgångsrika kandidaten förväntas ansöka om att bli Excellent lärare (https://pil.gu.se/resurser/excellent-larare) inom en nära framtid.

Kopplingen klimat-miljö-samhälle i ett geografiskt perspektiv är centralt.

Den framgångsrika kandidaten förväntas bedriva egen forskning inom ämnesområdet, företrädesvis med fokus på samband och samspel mellan miljö- och klimatförändringar och samhället, i lokala såväl som globala kontext. Sökande ska även uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom forskning i geografi, naturgeografi och/eller motsvarande. Erfarenhet av planering och ledning av forskning, samt erhållande av forskningsanslag i konkurrens är särskilt meriterande. Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning samt samarbete med externa aktörer är meriterande, liksom kunskap om tillämpning av diverse dataanalysmetoder och modellering.  

Det är önskvärt att sökande beskriver i sin ansökan hur den egna forskningen kan integreras inom institutionen, och med ett eller fler av institutionens forskningsteman, samt de strategiska forskningsområdena BECC och MERGE (där klimat, markanvändning, atmosfären, biodiversitet, och ekosystemtjänster, är bland forskningsämnen; https://www.becc.lu.se och www.merge.lu.se). Den framgångsrika kandidaten förväntas även samverka med samhället i stort genom att koppla undervisning och forskningen till samhällets krav och bidra till praktiska tillämpningar. Kommunikation och samverkan är därmed en viktig del av arbetsuppgiften.

Viss tid för kompetensutveckling kommer att beviljas och andra uppdrag (t. ex. kommittéarbete och administration) kan ingå i arbetsuppgifterna.

Kandidater utan pedagogisk utbildning på högskolenivå ska delta i pedagogiska kurser för högre utbildning inom två år efter anställningen.

Behörighet 
Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i ett ämnesområde som är relevant för anställningen är ett krav. Kandidaten ska vara vetenskapligt meriterad inom ämnesområdet, ha god undervisningsförmåga och ha bevisad förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering.

Bedömningsgrunder 
Vid bedömningen tillmäts pedagogisk skicklighet störst vikt. Särskild vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet och förmåga att framgångsrikt planera, utföra och leda undervisning i geografi, där naturgeografi och kulturgeografi tas upp. Framgångsrik handledning av doktorander och examensarbeten är meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad vetenskaplig kompetens genom publicering i fackgranskade tidskrifter samt dokumenterat god förmåga att erhålla externa medel från finansieringsorgan i konkurens. Dokumenterad erfarenhet av tvär-, inter- och transdisciplinära forskningsprojekt och samarbeten är meriterande, liksom dokumenterad god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

För anställning kommer att väljas den sökande som efter en helhetsbedömning av skicklighet inom ämnesområdet och dennes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av geografiämnet.

Anställning 
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placering: Institutionen för geovetenskaper, Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen 
Upplysningar om anställningen lämnas av

Roland Barthel, prefekt (till och med 30 juni 2022), via 031-786 1953 eller roland.barthel@gu.se

Hans Linderholm, prefekt (från och med 1 juli 2022), via +46-31-786 2887 or hansl@gvc.gu.se

Ansökan 
På universitets hemsida finner du annonsen i sin helhet och vard ansökan bör innehålla. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 6 september 2022

 


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor om totalförsvar och civil-militär i Skandinavien

Doktorand
Läs mer Jun 1
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för globala studier bedriver samhällsrelevant utbildning och forskning i sin unika tvärvetenskapliga kunskapsmiljö. Hos oss jobbar idag 120 medarbetare och varje år utbildar vi omkring 1000 studenter.

Vi utlyser nu en tidsbegränsad anställning tjänst som postdoktor på heltid i minst två år. Tjänsten är en del av ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet inom området samhällelig beredskap och säkerhet. Projektet – Totalförsvar för en ny tid: civil-militär samverkan i Skandinavien – leds av docent Joakim Berndtsson.

Projektet

Det förändrade säkerhetsläget i norra Europa har gjort att idén om totalförsvar har återkommit i länder som Sverige, Norge och Danmark. Totalförsvar bygger på samarbete mellan en rad olika aktörer och grupper i samhället. Det är viktigt att vi förstår hur relationer mellan olika aktörer, samt deras intressen och målsättningar, påverkar möjligheterna till samarbete, samordning och samverkan, samt hur komplexa system som totalförsvar kan styras.

Syftet med projektet är bidra till kunskapsutvecklingen om relationerna mellan privata och offentliga (civila och militära) aktörer i totalförsvarsorganisationer i Skandinavien. Projektet studerar styrning av organisationsöverskridande civil-militär samverkan, relationer mellan organisationer och grupper från lokal till nationell nivå, samt frågor om expertkunskap och professionella identiteter.

Projektgruppen består i nuläget av tre forskare: Joakim Berndtsson, projektledare och docent vid Institutionen för globala studier; Anne Roelsgaard Obling, Docent vid Forsvarsakademiet (Danmark); samt Åse Gilje Østensen, Førsteamanuensis vid Forsvarets Høyskole (Norge). Du kommer att vara ett viktigt tillägg till gruppen och arbeta med forskning i samtliga tre länder.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består framför allt av forskning i projektet, både individuellt och som del av forskargruppen. I arbetsuppgifterna kan också ingå viss undervisning (max 20 % av heltid). Postdoktorn kommer att vara en integrerad del av forskargruppen och arbeta med insamling, bearbetning, systematisering och företrädesvis kvalitativ analys av data. Detta innefattar analys av nationella policyer, regelverk och styrdokument som rör totalförsvaret och civil-militär samverkan i de tre länderna, samt genomförande av semistrukturerade intervjuer med företrädare för exempelvis departement, myndigheter, företag och militära organisationer inom totalförsvaret. I arbetet ingår också individuell och gemensam publicering i internationella (engelskspråkiga) tidskrifter, samt presentationer av forskningsresultat vid internationella och nationella konferenser och seminarier. Du kommer att vara anställd vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, men arbetet innefattar också en del resor och kortare forskningsvistelser vid medverkande institutioner i Norge och Danmark. En lämplig ämnesbakgrund för tjänsten är exempelvis Internationella relationer, säkerhetsstudier, civil-militära relationer, organisationsstudier, militärsociologi eller offentlig förvaltning.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har svensk doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav skall vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Detta betyder att även du som disputerar en kortare tid efter sista ansökningsdag kan söka tjänsten.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång samt inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområden vid Göteborgs universitet. Även den som har avlagt examen tidigare kan komma i fråga om särskilda skäl föreligger (t ex ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter).

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år, ev. förlängning om ytterligare ett år

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Tillträde: Enligt överenskommelse 

Kontaktuppgifter för anställningen

Joakim Berndtsson, projektledare: Joakim.berndtsson@globalastudies.gu.se

Läs mer om projektet här: https://www.gu.se/en/research/civilian-military-collaboration-in-scandinavia

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska innehålla:

Ett personligt brev (max 2 A4) med motivering till varför du söker tjänsten

CV inklusive publikationslista

Två personliga referenser (namn, kontaktuppgifter och din relation till referenterna)

Kopia på examensbevis (forskarutbildning)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-09-01


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor om totalförsvar och civil-militär samverkan i Skandinavien

Doktorand
Läs mer Jun 1
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för globala studier bedriver samhällsrelevant utbildning och forskning i sin unika tvärvetenskapliga kunskapsmiljö. Hos oss jobbar idag 120 medarbetare och varje år utbildar vi omkring 1000 studenter.

Vi utlyser nu en tidsbegränsad anställning tjänst som postdoktor på heltid i minst två år. Tjänsten är en del av ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet inom området samhällelig beredskap och säkerhet. Projektet – Totalförsvar för en ny tid: civil-militär samverkan i Skandinavien – leds av docent Joakim Berndtsson.

Projektet

Det förändrade säkerhetsläget i norra Europa har gjort att idén om totalförsvar har återkommit i länder som Sverige, Norge och Danmark. Totalförsvar bygger på samarbete mellan en rad olika aktörer och grupper i samhället. Det är viktigt att vi förstår hur relationer mellan olika aktörer, samt deras intressen och målsättningar, påverkar möjligheterna till samarbete, samordning och samverkan, samt hur komplexa system som totalförsvar kan styras.

Syftet med projektet är bidra till kunskapsutvecklingen om relationerna mellan privata och offentliga (civila och militära) aktörer i totalförsvarsorganisationer i Skandinavien. Projektet studerar styrning av organisationsöverskridande civil-militär samverkan, relationer mellan organisationer och grupper från lokal till nationell nivå, samt frågor om expertkunskap och professionella identiteter.

Projektgruppen består i nuläget av tre forskare: Joakim Berndtsson, projektledare och docent vid Institutionen för globala studier; Anne Roelsgaard Obling, Docent vid Forsvarsakademiet (Danmark); samt Åse Gilje Østensen, Førsteamanuensis vid Forsvarets Høyskole (Norge). Du kommer att vara ett viktigt tillägg till gruppen och arbeta med forskning i samtliga tre länder.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består framför allt av forskning i projektet, både individuellt och som del av forskargruppen. I arbetsuppgifterna kan också ingå viss undervisning (max 20 % av heltid). Postdoktorn kommer att vara en integrerad del av forskargruppen och arbeta med insamling, bearbetning, systematisering och företrädesvis kvalitativ analys av data. Detta innefattar analys av nationella policyer, regelverk och styrdokument som rör totalförsvaret och civil-militär samverkan i de tre länderna, samt genomförande av semistrukturerade intervjuer med företrädare för exempelvis departement, myndigheter, företag och militära organisationer inom totalförsvaret. I arbetet ingår också individuell och gemensam publicering i internationella (engelskspråkiga) tidskrifter, samt presentationer av forskningsresultat vid internationella och nationella konferenser och seminarier. Du kommer att vara anställd vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, men arbetet innefattar också en del resor och kortare forskningsvistelser vid medverkande institutioner i Norge och Danmark. En lämplig ämnesbakgrund för tjänsten är exempelvis Internationella relationer, säkerhetsstudier, civil-militära relationer, organisationsstudier, militärsociologi eller offentlig förvaltning.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har svensk doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav skall vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Detta betyder att även du som disputerar en kortare tid efter sista ansökningsdag kan söka tjänsten.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång samt inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområden vid Göteborgs universitet. Även den som har avlagt examen tidigare kan komma i fråga om särskilda skäl föreligger (t ex ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter).

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år, ev. förlängning om ytterligare ett år

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Tillträde: Enligt överenskommelse 

Kontaktuppgifter för anställningen

Joakim Berndtsson, projektledare: joakim.berndtsson@globalstudies.gu.se

Läs mer om projektet här: https://www.gu.se/en/research/civilian-military-collaboration-in-scandinavia

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska innehålla:

Ett personligt brev (max 2 A4) med motivering till varför du söker tjänsten

CV inklusive publikationslista

Två personliga referenser (namn, kontaktuppgifter och din relation till referenterna)

Kopia på examensbevis (forskarutbildning)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-09-01


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot konservering

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 17
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för kulturvård på den naturvetenskapliga fakulteten bedrivs professionsförberedande utbildningar och forskning med inriktning mot kulturarvsfrågor, landskap och kulturmiljöer, byggnader, trädgårdar, kulturhistoriska föremål och interiörer. I Göteborg utbildas bebyggelseantikvarier och konservatorer. I Mariestad utbildas bygghantverkare, trädgårdsmästare och landskapsvårdare. Ytterligare information om institutionen se: www.conservation.gu.se

Forskningen i kulturvård är tvärvetenskaplig och mångfacetterad med forskningsgrupperingar kring konservering, byggd miljö och hantverk. Kulturvård fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom rengöring, lagning, reparation, underhåll, renovering, transformering, restaurering, återbruk, anpassning samt rekonstruktion av befintliga materiella och immateriella resurser, varav somliga definieras som kulturarv. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samha?llet.

Undervisningsuppgifterna besta?r av planering, utveckling och genomfo?rande av undervisning pa? grund- och avancerad niva? inom omra?det konservering med sa?rskilt fokus pa? kandidatprogrammet och mastersprogrammet i konservering. Dessa program inkluderar ba?de teoretisk undervisning och praktisk tra?ning. Undervisningsuppgifterna inkluderar olika kurser och handledning av examensarbeten. A?ven visst ansvar för laboratorier, undervisning pa? forskarniva? samt uppdragsutbildningar kan fo?rekomma, liksom undervisning pa? o?vriga program och kurser vid institutionen. Undervisning sker pa? sa?va?l svenska som engelska.

Som forskare fo?rva?ntas du aktivt delta i institutionens forskningsmiljo?er och seminarieverksamheter och ba?de sja?lvsta?ndigt och i samverkan med andra initiera och genomfo?ra forskningsprojekt.

Ansta?llningen inneba?r a?ven att fullgo?ra de administrativa uppgifter som tillho?r en la?raransta?llning samt att pa? sikt kunna delta i och utfo?ra olika ledningsuppdrag.

Behörighet 
Beho?rig till ansta?llning a?r den som har avlagt doktorsexamen i kulturvård med inriktning mot konservering eller annan relevant examen, samt har visat pedagogisk skicklighet. Fo?r denna ansta?llning kra?vs ocksa? erfarenhet av praktisk konservering.

So?kande skall ha genomga?tt ho?gskolepedagogisk utbildning om 15 ho?gskolepoa?ng eller motsvarande, alternativt ha slutfo?rt den inom tva? a?r fra?n ansta?llningens tilltra?de.

Da? undervisning sker pa? svenska och engelska sta?lls krav pa? goda kunskaper i ba?da spra?ken.

Bedömningsgrunder 
Vid bedo?mningen av de so?kandes meriter kommer lika vikt att fa?stas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt la?ggs ocksa? vid erfarenhet av professionell konserveringspraktik vid kulturarvsinstitutioner eller privat verksamhet samt erfarenhet av samverkan.

Vid bedo?mning av vetenskaplig skicklighet ska i fo?rsta hand publikationer av ho?g vetenskaplig kvalitet beaktas. Da?ruto?ver ska dokumenterad fo?rma?ga att initiera, planera och genomfo?ra forskning, erfarenhet av internationellt arbete samt fo?rma?ga att erha?lla medel fo?r forskning i konkurrens tillma?tas vikt.

Den pedagogiska skickligheten ska vara va?l dokumenterad. Sa?rskild vikt skall fa?stas vid erfarenhet av att planera och genomfo?ra undervisning. Handledning pa? grund-, avancerad och forskarutbildningsniva? a?r meriterande.

Professionell praktik och erfarenhet av samverkan skall vara va?l dokumenterad.

Anställning 
Anställningen är tillsvidare, på heltid med placering på Institutionen för kulturvård i Göteborg. Även undervisning i Mariestad kan förekomma. Beräknat tillträde under våren 2023.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta prefekt Anneli Palmsköld: anneli.palmskold@conservation.gu.se 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:
- Personligt brev som förklarar varför du är intresserad av anställningen och en beskrivning av dina avsikter för forskning och andra aktiviteter relevanta för anställningen (maximalt 4 sidor)
- Meritförteckning/CV med publikationsförteckning och personuppgifter
- Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
- Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max 10) vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt redogörelse för din roll i de valda publikationerna
- Elektroniska kopior av samtliga särskilt åberopade vetenskapliga publikationer (max 10)
- Redogörelse och dokumentation för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion (max 4 sidor)
- Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller
refereras till under bilagor
- Redogörelse för professionella meriter samt dokument (max 10) som styrker dessa vad gäller omfattning, inriktning och innehåll)
- Kortfattad redogörelse för samverkansmeriter, ledarskaps- och administrativa meriter samt dokumentation av dessa
- Referenser (minst två)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-31 


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Tjänst som Forskare i spinntroniska komponenter

Fysiker
Läs mer Jun 22
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet är lokaliserad i centrala Göteborg har cirka 100 medarbetare. Kommunikationsmöjligheterna är goda, både nationellt och internationellt. Forskningen är fokuserad inom ämnena atom- och molekylfysik, den kondenserade materiens fysik, spinntronik, komplexa system samt biofysik och genomförs i en internationell miljö med omfattande nationella och internationella samarbeten. Utbildningen på institutionen inkluderar undervisning på kandidat- och mastersprogram i fysik, fysik på lärarutbildningar och kurser i fysik som riktar sig till allmänheten. Fysikcentrum i Göteborg, ett nära samarbete med tre andra institutioner inom den naturvetenskapliga fakulteten och Chalmers tekniska högskola, skapar en innovativ miljö för alla institutionens forskare och studenter.

Mer information om verksamheten på institutionen för fysik finns på www.physics.gu.se. Ytterligare information om Göteborg Fysikcentrum finns på www.chalmers.se/sv/centrum/fysikcentrum/Sidor/default.aspx

 

Ett av de mest framgångsrika forskningsområdena vid institutionen är spinntronik med fokus på magnetodynamiska fenomen i tunna magnetiska filmer och spinntroniska komponenter och deras möjliga tillämpningar. Vi studerar dessa komponenter med magnetiska, elektriska och optiska metoder, och modellerar dem med hjälp av GPU-accelererade mikromagnetiska simuleringar. Johan Åkermans forskargrupp driver ett större projekt finansierat av ett ERC Advanced Grant där nya sätt att använda spinntroniska komponenter för neuromorfiska beräkningar är ett av huvudmålen. Institutionen söker därför en Forskare för att driva detta projekt framåt.

ArbetsuppgifterDe huvudsakliga arbetsuppgifterna är forskning. I arbetsuppgifterna ingår att studera s.k. spinntroniska oscillatorer med hjälp av resistans- och mikrovågsmätningar och samarbeta med andra forskare i gruppen kring optiska mätningar. I projektet ingår att utveckla och studera s.k. Ising-maskiner baserade på spinntroniska oscillatorer. Du kommer att arbeta tillsammans med doktorander, postdoktorer, och andra forskare. Du förväntas skriva vetenskapliga artiklar baserade på dina resultat, eventuellt söka patent på dina resultat, samt även bidra till andras vetenskapliga artiklar. Du förväntas också presentera dina resultat vid vetenskapliga konferenser.

 

Behörighet

Behörig att anställas som forskare är den som har svensk doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har visat vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdena nanomagnetism, spinntronik, samt renrumsprocessning och mikrovågsmätningar av spinntroniska komponenter, främst s.k. spänningsstyrda spin Hall nano-oscillatorer. Vetenskaplig skicklighet bygger huvudsakligen på fackgranskade publikationer i vetenskapliga tidskrifter samt föreläsningar vid internationella konferenser.

 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för Fysik, Göteborg
Tillträde: September 2022

Tillsättningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt

Ansökan ska innehålla:
Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
Kopia på examensbevis
Två personliga referenser (namn, telefonnr, relation)

Kontaktuppgifter för anställningen

 

Johan Åkerman, Professor, (+46) 0707104630, johan.akerman@physics.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Tjänst som Forskare i Spinntronik

Fysiker
Läs mer Jun 22
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet är lokaliserad i centrala Göteborg har cirka 100 medarbetare. Kommunikationsmöjligheterna är goda, både nationellt och internationellt. Forskningen är fokuserad inom ämnena atom- och molekylfysik, den kondenserade materiens fysik, spinntronik, komplexa system samt biofysik och genomförs i en internationell miljö med omfattande nationella och internationella samarbeten. Utbildningen på institutionen inkluderar undervisning på kandidat- och mastersprogram i fysik, fysik på lärarutbildningar och kurser i fysik som riktar sig till allmänheten. Fysikcentrum i Göteborg, ett nära samarbete med tre andra institutioner inom den naturvetenskapliga fakulteten och Chalmers tekniska högskola, skapar en innovativ miljö för alla institutionens forskare och studenter.

Mer information om verksamheten på institutionen för fysik finns på www.physics.gu.se. Ytterligare information om Göteborg Fysikcentrum finns på www.chalmers.se/sv/centrum/fysikcentrum/Sidor/default.aspx

Ett av de mest framgångsrika forskningsområdena vid institutionen är spinntronik med fokus på magnetodynamiska fenomen i tunna magnetiska filmer och spinntroniska komponenter. Dessa studeras med magnetiska, elektriska och optiska metoder, och modelleras med hjälp av GPU-accelererade mikromagnetiska simuleringar. Tillsammans med forskare i Tyskland och Uppsala driver Johan Åkermans forskargrupp ett projekt som syftar till att använda synkrotronjus för att studera magnetodynamiska solitoner. Den teknik som används är Scanning Transmission X-ray Microscopy (STXM) och de komponenter som studeras är s.k. Spin Torque Nano-Oscillators (STNO:er). Gruppen samarbetar även med Prof. Jonas Weisssenrieders grupp vid KTH där ett tidsupplöst transmissionselektronmikroskop (TEM) används för att studera liknande fenomen i tunna filmer och komponenter. Alla dessa projekt behöver mikromagnetiska simuleringar för att analysera och förklara data. Institutionen söker därför en Forskare för att sådana mikromagnetiska simuleringar.

ArbetsuppgifterDe huvudsakliga arbetsuppgifterna är forskning med fokus på mikromagnetisk simuleringar i en lokal simuleringsmiljö baserad på Mumax3, COMSOL och Python. I arbetsuppgifterna ingår att studera s.k. spinntroniska oscillatorer med hjälp av dessa simuleringsverktyg och bistå den experimentella forskningen med analys av experimentalla data och mikromagnetiska modeller för att förklara experimentella data. I arbetsuppgifterna ingår även att ansvara för den lokala simuleringsmiljön och det GPU-baserade simuleringskluster som gruppen använder sig av. Du kommer att arbeta tillsammans med doktorander, postdoktorer, och andra forskare. Du förväntas skriva vetenskapliga artiklar baserade på dina resultat och även bidra till andras vetenskapliga artiklar. Du förväntas också presentera dina resultat vid vetenskapliga konferenser.

Behörighet

Behörig att anställas som forskare är den som har svensk doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har visat vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdena nanomagnetism, spinntronik, och mikromagnetiska simuleringar i Mumax3. Vetenskaplig skicklighet bygger huvudsakligen på fackgranskade publikationer i vetenskapliga tidskrifter samt föreläsningar vid internationella konferenser. Du förväntas också ha erfarenhet av att hantera GPU-baserade datorkluster.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år

Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för Fysik, Göteborg
Tillträde: September 2022

Tillsättningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt

Ansökan ska innehålla:
Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
Kopia på examensbevis
Två personliga referenser (namn, telefonnr, relation)

Kontaktuppgifter för anställningen


Johan Åkerman, Professor, (+46) 0707104630, johan.akerman@physics.gu.se


 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i konservering med inriktning mot oorganiska material

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 12
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för kulturvård på den naturvetenskapliga fakulteten bedrivs professionsförberedande utbildningar och forskning med inriktning mot kulturarvsfrågor, landskap och kulturmiljöer, byggnader, trädgårdar, kulturhistoriska föremål och interiörer. I Göteborg utbildas bebyggelseantikvarier och konservatorer. I Mariestad utbildas bygghantverkare, trädgårdsmästare och landskapsvårdare. Ytterligare information om institutionen se: www.conservation.gu.se

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Undervisningsuppgifterna består i planering, utveckling och genomförande av undervisning på grund- och avancerad nivå med fokus på kandidatprogrammet i konservering och mastersprogrammet i konservering. Dessa program inkluderar teoretisk undervisning och praktisk träning. Vidare ingår handledning av examensarbeten i konservering av oorganiska material och preventiv konservering. Även undervisning på forskarnivå samt uppdragsutbildningar kan förekomma, liksom undervisning på övriga program och kurser vid institutionen. Undervisning sker på såväl svenska som engelska.

Som forskare förväntas du aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter och både självständigt och i samverkan med andra initiera och genomföra forskningsprojekt. 

Anställningen innebär även att fullgöra de administrativa uppgifter som tillhör en läraranställning samt att på sikt kunna delta i och utföra olika ledningsuppdrag.

Behörighet 
Behörig till anställning är den som har avlagt doktorsexamen i kulturvård med inriktning mot konservering, eller annan examen som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter, samt har visat pedagogisk skicklighet. För denna anställning krävs också erfarenehet av praktisk konservering av oorganiska material.

Sökande skall även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 högskolepoäng eller motsvarande, alternativt ha slutfört den inom två år från anställningens tillträde.

Då undervisning sker på svenska och engelska ställs krav på goda kunskaper i båda språken.

Bedömningsgrunder 
Vid bedömningen av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt läggs också vid erfarenhet av professionell konserveringspraktik på kulturarvsinstitutioner eller privat verksamhet samt erfarenhet av samverkan mellan universitet och det omgivande samhället.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand publikationer av hög vetenskaplig kvalitet beaktas. Därutöver ska dokumenterad förmåga att initiera, planera och genomföra forskning, erfarenhet av internationellt arbete samt förmåga att erhålla medel för forskning i konkurrens tillmätas vikt.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad, vilket innebär att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas. Särskild vikt skall fästas vid erfarenhet av att planera och genomföra undervisning. Handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå är meriterande.

Professionell praktik och erfarenhet av samverkan skall vara väl dokumenterad.

Anställning 
Anställningsform: tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för kulturvård i Göteborg, Göteborgs universitet
Tillträde: enligt överenskommelse 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta prefekt Anneli Palmsköld: anneli.palmskold@conservation.gu.se och professor Ola Wetterberg: ola.wetterberg@conservation.gu.se

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal.  

Dokument som inte finns tillgängliga i elektroniskt format ska skickas i två exemplar till följande adress:
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Att Linda Forsberg
Göteborgs universitet
Box 460
S-405 30 Göteborg, Sverige

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

- Personligt brev med som förklarar varför du är intresserad av anställningen och en beskrivning av dina avsikter för forskning och andra aktiviteter relevanta för anställningen (maximalt 4 sidor)

- Meritförteckning/CV med publikationsförteckning och personuppgifter                                                                                               

- Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar

- Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max 10) vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt redogörelse för din roll i de valda publikationerna.

- Elektroniska kopior av samtliga särskilt åberopade vetenskapliga publikationer (max 10).

- Redogörelse och dokumentation för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. (max 4 sidor)

- Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller
refereras till under bilagor.

- Redogörelse för professionella meriter samt dokument (max 10) som styrker dessa vad gäller omfattning, inriktning och innehåll.

- Kortfattad redogörelse för samverkansmeriter, ledarskaps- och administrativa meriter samt dokumentation av dessa.

- Referenser (minst två)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-31


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorandanställningar i Journalistik, medier och kommunikation

Doktorand
Läs mer Maj 12
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandanställningar i journalistik, medier och kommunikation vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). JMG är Sveriges ledande och en internationellt framstående miljö för forskning om journalistik, medier och kommunikation. Institutionens forskare arbetar i huvudsak med frågor som knyter an till journalistik, kriskommunikation, medieanvändning och mediestruktur, organisationers kommunikation samt politisk kommunikation. Läs mer om JMG:s forskning här https://www.gu.se/jmg/var-forskning/forskargrupper-och-forskningsagenda

Arbetsuppgifter  

Doktoranden ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Målet är att hen ska skriva en vetenskaplig avhandling och på så sätt visa att hen utvecklat de kunskaper och färdigheter som krävs för att självständigt kunna bedriva forskning och bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet. Anställningen syftar också till att utveckla doktorandens förmåga att omsätta sina vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete. 

Anställningen är tidsbegränsad till 4 år heltid. Arbetet bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50 %. Inom anställningen kan det också bli aktuellt med institutionstjänstgöring, till exempel undervisning och administrativt arbete, med upp till 20% av heltid fördelat över hela studietiden. Vid annan studietakt eller institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Behörighet  

För att antas till JMG:s forskarutbildning krävs att den sökande uppfyller något av följande krav:


• Har en examen på avancerad nivå
• Har minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
• Har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, i Sverige eller utomlands. 

För examen och studier på avancerad nivå gäller att de ska vara i journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap eller, om den sökande har studerat ett annat ämne, att hens uppsats har en klar inriktning mot journalistik, medier och/eller kommunikation. 

Den sökande skall ha sådana kunskaper i engelska att hen kan tillgodogöra sig forskningslitteratur, kurser på forskarnivå samt kunna delta aktivt i seminarieverksamheter och vid internationella konferenser.

Ansökan  

För att kunna söka tjänsten måste sökande registrera sig i Göteborgs universitets ansökningssystem, därefter kan ansökan laddas upp i systemet.

Ansökan ska innehålla följande: 


• Ett personligt brev där den sökande beskriver sin bakgrund, intresse för ämnet samt avsikt med forskarutbildningen. Om sökande åberopar andra behörighetsmeriter än en examen på avancerad nivå ska det anges och motiveras i det personliga brevet.
• CV med vidimerade kopior av examensbevis, akademiska betyg och andra relevanta intyg.
• En kopia av den sökandes magister-/masteruppsats
• En avhandlingsskiss där den sökande presenterar en idé för sin avhandling. Skissen ska beskriva det forskningsproblem som doktoranden vill studera, forskningsfrågor, det teoretiska ramverket och vilka metoder som den sökande avser att använda för att besvara forskningsfrågorna. Skissen får som mest omfatta 3 000 ord inklusive referensförteckning
• I förekommande fall, kopior av den sökandes övriga vetenskapliga publikationer (artiklar i vetenskapliga tidskrifter, rapporter etc.).
• Två rekommendationsbrev eller kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Godkända skrivspråk för alla underlag är svenska, danska, norska och engelska eller översättningar till dessa språk. Vid översättning ska även originaltexten bifogas. 

Det åligger den sökande att ansökan är komplett. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum beaktas ej. 

För övrig information och för att söka tjänsten, se den fullständiga annonsen på 
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

 


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Databasansvarig

Databasadministratör
Läs mer Jun 17
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.


Databasansvarig


För information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik gå in på http://www.ips.gu.se

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik utlyser nu en anställning som databasansvarig.

Utlysningen sker inom ramen för den nationella infrastrukturen Utvärdering Genom Uppföljning (UGU) som finansieras av Vetenskapsrådet. UGU har sedan 1961 genomfört storskaliga urvalsundersökningar där uppgifter samlats in från urval av elever med hjälp av enkäter och prov, och där även registerdata på populationsnivå används för forskningsändamål. De omfattande data möjliggör längd- och tvärsnittsundersökningar av frågor inom många olika forskningsområden som pedagogik, psykologi, nationalekonomi, medicin och socialt arbete.

Arbetsuppgifter

Arbetet som databasansvarig inom UGU omfattar följande uppgifter:


• i samarbete med SCB delta i genomförande av enkätundersökningar;
• dokumentera, kvalitetskontrollera och tillgängliggöra insamlade data;
• skapa, utveckla och underhålla -databaser baserade på registerdata;
• förbereda och bearbeta data med hjälp av programvara som SPSS och R för statistisk analys;
• ansvara för utlämning av data samt ge stöd och rådgivning till användare av data; samt
• utveckla och underhålla UGU-projektets webbsidor.

Vid IPS finns den akademiska miljön ”Förutsättningar, Utbildning och Resultat” (FUR) med ett trettiotal medlemmar som bedriver forskning kring en samling klassiska pedagogiska frågor. Ett gemensamt drag för forskningen inom miljön är att den baseras på storskaliga undersökningar inom det utbildningsvetenskapliga fältet och ofta på registerdata som bearbetas med hjälp av multivariata statistiska metoder. Nationella databaser så som Utvärdering Genom Uppföljning (UGU), och Gothenburg Educational Longitudinal Database (GOLD) och internationella komparativa studier, då framförallt IEA-undersökningarna (t.ex. PISA och TIMSS), ligger till grund för mycket av forskningen i FUR. Ytterligare andra forskningsansatser genomförs av gruppens forskare som t.ex. interventionsstudier. Medlemmar i FUR undervisar på alla utbildningsnivåer och ofta i kurser med fokus på kvantitativ metod. Den sökande förväntas delta och bidra till arbetet i FUR-miljön.

Kvalifikationer


• Masterexamen- eller forskarexamen eller motsvarande inom samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne.
• Kunnighet i programmering med särskilt fokus på SPSS och R.
• Kunnighet i programmering i och av underhåll och utveckling av stora -databaser.
• Erfarenhet av genomförande av enkätundersökningar.
• God kännedom om filformat och statistiksystem som används vid dokumentation, bearbetning, tillgängliggörande och långtidsbevarande av forskningsdata inom samhällsvetenskap.
• Erfarenhet av utveckling och underhåll av webbsidor.
• God förmåga att arbeta självständigt och långsiktigt.

Bedömningsgrund

Vid urval av behöriga sökanden ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid relevanta kunskaper inom programmering i , SPSS och R. Goda språkkunskaper i svenska och engelska krävs. Därutöver kommer även personliga egenskaper som självständighet, noggrannhet, initiativförmåga och flexibilitet samt visad förmåga till såväl eget ansvarstagande som till samarbete att beaktas.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidare ( provanställning kommer att tillämpas )
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Tillträde: Enligt överenskommelse
Diarienummer: PAR 2022/976

Kontaktuppgifter för anställningen

Frågor avseende anställningen ställs till docent och viceprefekt för forskning Alli Klapp, alli.klapp@ped.gu.se, tel. 031-7862770 eller 0738 558830.
Avdelningschef, Helen Alfredsson, helen.alfredsson@ped.gu.se, tel. 0766184205. 
Frågor avseende ansökan ställs till Personalhandläggare Ivana Nikolic, ivana.nikolic@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

För fullständig annons samt ansökan, gå in på: Göteborgs universitet | Databasansvarig (reachmee.com)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-14

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i teoretisk plasmafysik

Doktorand
Läs mer Jun 9
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet är lokaliserad i centrala Göteborg har cirka 100 medarbetare. Forskargruppen för teoretisk plasmafysik är intresserade av vad som händer när superintensiva laserpulser växelverkar med materia i olika former (gaser, fasta ämnen, plasmor, samt partikelstrålar). I verksamheten ingår storskaliga beräkningar som ett väsentligt verktyg och vi utvecklar samt använder beräkningsverktyg som ligger i den absoluta forskningsfronten. Verksamheten arbetar mot både tillämpade och fundamentala frågeställningar, exempelvis kompakta strålkällor respektive kvantelektrodynamiska effekter i extrema fält. Gruppen har nära samarbeten med experimentella verksamheter, och är därmed också mycket intresserade av jämförelsen mellan experimentell data och teori. Forskningsaktiviteten förväntas växa under de närmaste åren, vilket kommer att möjliggöra större engagemang i gränslandet mellan teori och experiment inom laser-materiaväxelverkan.

Arbetsuppgifter

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:
1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.* Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå

För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng på TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT).

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende: Erfarenhet av högprestandaberäkningsverktyg, datorprogrammering, och kunskap inom plasmafysik eller högenergipartikelfysik.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för Fysik, Göteborg
Tillträde: 2022-10-01

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt

Ansökan ska innehålla:
Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
Kopia på examensbevis
Två personliga referenser (namn, telefonnummer, relation)

Kontaktuppgifter för anställningen

Tom Blackburn, biträdande universitetslektor, 0701902835, tom.blackburn@physics.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i engelska med inriktning mot språkvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 22
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen fo?r spra?k och litteraturer (SPL) a?r humanistiska fakultetens sto?rsta institution med ca 110 ansta?llda, ca 1250 hela?rsstudenter och en a?rsomsa?ttning pa? ca 140 miljoner kronor. Utbildning bedrivs i 13 olika spra?ka?mnen samt inom ramen fo?r flera olika program. Forskningen bero?r va?rldens spra?k och dess litteraturer utifra?n en bred kontextualisering och utifra?n ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tilla?mpningar.

Ämne
Engelska med inriktning mot språkvetenskap

Ämnesbeskrivning
A?mnet engelska a?r spra?kvetenskapligt och litteraturvetenskapligt orienterat med examensra?ttigheter pa? alla niva?er inklusive utbildning pa? forskarniva?. Fo?rutom frista?ende kurser inga?r a?mnet i O?versa?ttarprogrammet, Internationella spra?kprogrammet och Spra?k och interkulturell kommunikation samt A?mnesla?rarprogrammet. A?mnet ger ba?de campuskurser och na?tbaserade kurser och satsar pa? att bygga ut na?tbaserad undervisning och blended learning inom campuskurserna. Forskningen inom engelska bedrivs inom spra?kvetenskap, litteraturvetenskap och spra?kdidaktik.

Arbetsuppgifter
Ansta?llningen omfattar undervisning, handledning och examination inom engelska med inriktning mot språkvetenskap pa? grundniva? och avancerad niva?, såväl inom frista?ende kurs (exempelvis grammatik, fonetik, akademisk kommunikation, språkhistoria) som inom A?mnesla?rarprogrammet (exempelvis Verksamhetsförlagd utbildning, VFU) både pa? campus och online. Vissa kurser inom ämnet är kontrastiva engelska–svenska, vilket förutsätter kompetens att undervisa i båda språken.

A?ven kursutveckling och uppgifter av administrativ art inga?r, till exempel kursansvar och arbete med universitetets lärplattform. Kvällsundervisning kan förekomma. Den so?kande fo?rva?ntas bidra till hela ämnets och hela institutionens verksamhet, vilket kräver god samarbetsförmåga och kan inneba?ra undervisning inte bara på engelska utan a?ven på svenska inom exempelvis a?mneso?vergripande kurser och program.

Även forskning ingår och den sökande förväntas aktivt söka forskningsmedel från ledande svenska och internationella forskningsfinansiärer.

Den sökande förväntas vara närvarande på institutionen och delta i det löpande arbetet på plats.

 

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i engelska med inriktning mot språkvetenskap, vikariat

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 20
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen fo?r spra?k och litteraturer (SPL) a?r humanistiska fakultetens sto?rsta institution med ca 110 ansta?llda, ca 1250 hela?rsstudenter och en a?rsomsa?ttning pa? ca 140 miljoner kronor. Utbildning bedrivs i 13 olika spra?ka?mnen samt inom ramen fo?r flera olika program. Forskningen bero?r va?rldens spra?k och dess litteraturer utifra?n en bred kontextualisering och utifra?n ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tilla?mpningar.

Ämne
Engelska med inriktning mot språkvetenskap

Ämnesbeskrivning
A?mnet engelska a?r spra?kvetenskapligt och litteraturvetenskapligt orienterat med examensra?ttigheter pa? alla niva?er inklusive utbildning pa? forskarniva?. Fo?rutom frista?ende kurser inga?r a?mnet i O?versa?ttarprogrammet, Internationella spra?kprogrammet och Spra?k och interkulturell kommunikation samt A?mnesla?rarprogrammet. A?mnet ger ba?de campuskurser och na?tbaserade kurser och satsar pa? att bygga ut na?tbaserad undervisning och blended learning inom campuskurserna. Forskningen inom engelska bedrivs inom spra?kvetenskap, litteraturvetenskap och spra?kdidaktik.

Arbetsuppgifter
Ansta?llningen omfattar undervisning, handledning och examination inom engelska med inriktning mot språkvetenskap pa? grundniva? och avancerad niva?, såväl inom frista?ende kurs (exempelvis grammatik, fonetik, akademisk kommunikation, språkhistoria) som inom A?mnesla?rarprogrammet (exempelvis Verksamhetsförlagd utbildning, VFU) både pa? campus och online. Vissa kurser inom ämnet är kontrastiva engelska–svenska, vilket förutsätter kompetens att undervisa i båda språken.

A?ven kursutveckling och uppgifter av administrativ art inga?r, till exempel kursansvar och arbete med universitetets lärplattform. Kvällsundervisning kan förekomma. Den so?kande fo?rva?ntas bidra till hela ämnets och hela institutionens verksamhet, vilket kräver god samarbetsförmåga och kan inneba?ra undervisning inte bara på engelska utan a?ven på svenska inom exempelvis a?mneso?vergripande kurser och program.

Även forskning ingår och den sökande förväntas aktivt söka forskningsmedel från ledande svenska och internationella forskningsfinansiärer.

Den sökande förväntas vara närvarande på institutionen och delta i det löpande arbetet på plats.

 

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

1 - 2 universitetslektor/lektorer i kulturgeografi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 8
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen bedriver utbildning och forskning inom tre olika ämnesområden; ekonomisk historia, kulturgeografi samt innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. De olika ämnesområdena inom institutionen skapar möjligheter till tvärvetenskaplig utbildning och forskning. 

Ämne 
Kulturgeografi 

Ämnesbeskrivning 
Inom kulturgeografi studeras samhällets utveckling ur ett rumsligt perspektiv, såväl globalt och lokalt, som på individ- och hushållsnivå. Det innefattar människors samspel med den omgivande miljön, samt hur verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden. Avdelningens forskning fokuserar särskilt följande teman: landskap och fysisk planering, mobilitet och tillgänglighet samt utvecklingsgeografi. Avdelningen för kulturgeografi erbjuder forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå som ger möjlighet att ta en kandidat-, magister- eller masterexamen. Flera av kurserna ingår i ett antal programutbildningar vid Göteborgs universitet. För mer information om verksamheten vänligen klicka här. 

Arbetsuppgifter 
I rollen som universitetslektor ingår undervisning och administration. Till undervisning räknas även handledning, kursansvar, examination och kursutveckling. Undervisningen avser i utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom huvudområdena kulturgeografi och geografi.

Undervisning kommer framförallt att fokusera på två ämnesfält där kandidater förväntas kunna undervisa inom båda fälten:


• Internationell ekonomi och utvecklingsgeografi. Detta omfattar kurser såsom: Nord-sydrelationer och globala perspektiv, Resurser och försörjning i det Globala Syd, Global ekonomi och lokal utveckling, samt Globalisering och ojämlik utveckling.
• Hållbarhet, resurser, ekologi och miljö. Här omfattas kurser inom kulturgeografi med inriktning mot planering men även inom geografi och programutbildningar med miljöinriktning, såsom: Fysisk planering, Samhällsplanering: risk, sårbarhet och resiliens och Hållbara landskap.

Uppsatshandledning på både kandidat- och masternivå ingår i arbetsuppgifterna.

Administrativa uppdrag som exempelvis ämneskoordinator/studierektor kan ingå i arbetsuppgifterna.

Kompetensutveckling/forskning ingår i tjänsten. 

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se. 

 


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i DNP-NMR

Kemist
Läs mer Maj 11
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön. Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science. Institutionen samverkar med olika samhällsaktörer som skolor, näringsliv och myndigheter. Institutionen för kemi och molekylärbiologi har runt 200 anställda. Vi finns i centrala lokaler både på Campus Johanneberg och på Campus Medicinareberget i Göteborg.

Svenskt NMR-centrum är en nationell forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet, och internationellt ett välkänt NMR-laboratorium. Svenskt NMR-centrum ger tillgång till avancerad NMR-utrustning till användare från akademi och industri. Svenskt NMR-centrum ger även kvalificerat stöd och utvecklar metoder inom fokusområdena strukturbiologi, kemisk biologi, NMR-baserad metabolomik, materialvetenskap och småmolekylär NMR, inklusive miljö- och läkemedelsapplikationer. I ett samarbete med AstraZeneca sedan 2020, med inriktning på tillämpning av fastfas DNP-NMR, fokuserar vi nu på metodik för utveckling av avancerade farmaceutiska formuleringar och  studier av processer inuti celler, s k ”in-cell NMR”. Anställningen är en del av ett EU H2020 infrastrukturprogram, PANACEA, en pan-europeisk forskningsinfrastruktur för att tillgängliggöra fastfas NMR.

Arbetsuppgifter 
Vi söker mycket motiverade kandidater för att tillträda en anställning som postdoktor för att utveckla nya metoder inom DNP-NMR. I synnerhet kommer du att arbeta med metodik för DNP-NMR i syfte att bestämma strukturen av komplexa farmaceutiska formuleringar som flerfasmaterial i nanoskala, samt utveckla nya protokoll för utvärdering av läkemedelsupptag i celler och övervakning av cellulära processer inuti celler. Administrativa uppgifter och underhåll av instrumentering kan också komma att ingå.

Kvalifikationer 
Vi söker kandidater med stark vetenskaplig bakgrund och självständighet och som tycker om lagarbete. Du har en stark önskan att arbeta med DNP-NMR-spektroskopi för att ta itu med utmanande problem inom livsvetenskap och farmaceutiska tillämpningar. Du har en doktorsexamen där NMR-spektroskopi har varit det centrala temat och din master-examen är i kemi, fysik eller motsvarande. Du uppskattar att arbeta experimentellt och även med teoretiska verktyg utifrån ett fysikaliskt-kemiskt perspektiv. Färdigheter i att utveckla experimentell multidimensionell NMR samt erfarenhet av ”in cell NMR” är meriterande.

Anställning 
Anställningen är?en tidsbegränsad anställning på heltid, 100% under två års tid med placering vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta föreståndare: Göran Karlsson e-post: goran.karlsson@nmr.gu.se tel: 031-786 38 81 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag 2022-08-20. Din ansökan skall innehålla: CV, personligt brev, examensbevis och kontaktuppgifter till två referenser

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-20


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Campuschef

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 27
Nytt
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Campuschef, 1-2 st

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Tjänsten campuschef är placerad vid fastighets- och serviceenheten, där kompetens samlas inom en rad olika områden. Vid enheten arbetar ca 300 personer som tillsammans erbjuder expertstöd och levererar service och tjänster till hela universitetet. För närvarande pågår ett utvecklingsarbete i syfte att förbättra enhetens processer och gå mot en processorienterad organisation.

Vår verksamhetsnära fastighetsförvaltning och vårt servicearbete bedrivs inom olika geografiska områden där Göteborgs universitet har verksamhet. Campusservice är den fastighets- och serviceorganisation som säkerställer att lokal service med samlad kompetens finns på de olika geografiska områdena. Det handlar bland annat om lokalservice, vaktmästeri, AV-teknik, seminarie- och konferenssupport, lokalvård, servicecenter, posthantering och säkerhet.

Vi erbjuder dig en stimulerande tjänst med kompetenta och engagerade kollegor. Hos oss får du en dynamisk arbetsplats med möjlighet till breda kontaktytor internt, bland annat genom Göteborgs universitets chefsutvecklingsprogram tillsammans med andra chefer. Du kommer att arbeta i en inspirerande arbetsmiljö där du ställs inför personliga utmaningar samt goda utvecklingsmöjligheter. Din arbetsplats ligger i centrala Göteborg, där allt är nära. 

Arbetsuppgifter 
Du ansvarar för att servicen till verksamheterna på campus fungerar och har en tät dialog och kontinuerlig uppföljning med verksamheterna. Du rapporterar till enhetschefen och ingår i enhetens ledningsgrupp. Du arbetar såväl strategiskt som operativt med utveckling av serviceverksamheten.

I ditt uppdrag ingår även att utveckla och harmonisera campusnära tjänster i samarbete med andra chefer inom enheten, samt tjänste- och processansvar för en eller flera av våra servicetjänster. Du har övergripande verksamhets- och personalansvar för serviceverksamheten samt leder, planerar och följer upp verksamheten i relation till övergripande strategier, mål, handlingsplaner och aktiviteter.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av chefsarbete i en större organisation.

För uppdraget krävs att du har:


• gedigen erfarenhet av att leda och planera serviceverksamhet och att möta verksamhetens olika behov med både harmoniserade och anpassade lösningar inom fastighet och service.
• ett genuint intresse för service och utvecklingsfrågor, erfarenhet av förändringsledning samt en förmåga att identifiera behov och en kapacitet att översätta detta till värdeskapande tjänster.
• ett lyhört kundperspektiv med god förmåga att bygga förtroende och etablera värdeskapande nätverk.
• en god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter.

Du kommunicerar på ett tydligt och inspirerande sätt med universitetets olika verksamheter, kollegor och medarbetare. Du är en trygg ledare som med integritet och tydlighet inspirerar dina medarbetare att samarbeta för förstklassig service och gemensam arbetsglädje.

Uppdraget kräver goda kunskaper inom ekonomi- och personalfrågor samt förhandlings- och mötesvana. Som person är du mål- och resultatinriktad och behärskar och tycker om såväl strategiska som operativa uppgifter.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:


• att ta fram och följa upp verksamhetstjänster, nyckeltal och prismodeller
• beställning och uppföljning av tjänsteleveranser och deras kvalitet
• att arbeta med ständiga förbättringar och implementera nya arbetssätt

Göteborgs universitet är en internationell miljö varför goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift är en förutsättning. Erfarenhet från eller kunskap om högskola/universitet och universitetsmiljö är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställning 
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100%) med placering tills vidare vid Fastighet- och serviceenheten i Göteborg. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Dan Ekstrand, dan.ekstrand@gu.se / 031 786 54 33

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan skall innehålla:

- CV
- Personligt brev
- Övriga dokument av relevans för tjänsten


 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-19


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Tentamensadministratör

Utbildningsadministratör/Utbildningssekreterare
Läs mer Jun 20
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Utbildningsenheten är en av tio enheter inom universitetets gemensamma förvaltning. Enheten är uppdelad i fyra sektioner och vid enheten arbetar cirka 95 personer https://medarbetarportalen.gu.se/utbildningsenheten/               

Inom enheten arbetar vi utifrån värdeorden öppenhet, samarbete, professionalitet och tydlighet för att skapa en god arbetsmiljö med ett respektfullt och trevligt klimat mellan kollegor. Utbildningsenheten är sedan 2017 HBTQ-certifierade.

Till Utbildningsenheten söker vi nu en tentamensadministratör, placerad vid sektionen för examen och tentamensservice.

Som tentamensadministratör kommer du att tillhöra tentamensservice som i dagsläget består av 10 medarbetare. Verksamheten är lokaliserad på två adresser i centrala Göteborg, Viktoriagatan 30 och Reutersgatan 2c.

Arbetsuppgifter 
Vid tentamensservice drivs verksamheten i de universitetsgemensamma skrivsalarna. I rollen som tentamensadministratör kommer du att ha varierande arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov.

I den här tjänsten kommer du att ta över huvudansvaret för administration kring det grundläggande behörighetsprovet, som ska ges för första gången i oktober 2022. Det är ett nationellt behörighetsprov som tagits fram av UHR på uppdrag av regeringen. Provet kommer att ges vid fem lärosäten där Göteborgs universitet är ett av dem. Anmälan öppnar 30 augusti och du kommer att administrera de anmälningar som kommer in till Göteborgs universitet. Du kommer även att planera för provets utförande, såsom schemaläggning av vakter och övriga praktiska frågor.    

En annan av dina arbetsuppgifter kommer att vara att hantera de anpassade tentamina som utförs vid tentamensservice. Som tentamensadministratör tar du emot och förbereder tentamina som levereras till tentamensservice från olika institutioner inom universitet. Vid Göteborgs universitet erbjuds studenter med funktionsnedsättning möjligheten att få en anpassad tentamen. I arbetsuppgifterna ingår att hantera inkommande ärenden, daglig planering av verksamheten och schemaläggning av skrivningsvakter. Viss del av arbetstiden kommer även att vara i salen där anpassade tentamina genomförs, du kommer då att möta studenter med särskilda behov.

De anpassade tentamina är som övriga tentamina i huvudsak digitala tentor (DISA-tentor), men även papperstentamina. Båda varianterna kommer att hanteras/administreras av dig som administratör. Vidare förväntas du vara delaktig i den övriga verksamheten vid tentamensservice och bidra till utveckling av arbetssätt inom gruppen.

Kvalifikationer 
Arbetet kräver att du har:


• Lämplig utbildning på högskolenivå.
• Mycket god datorvana, du behärskar Office-paketet obehindrat.
• God förmåga att kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt både på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:


• erfarenhet av administrativt arbete vid högskola/universitet, liksom kunskap och kännedom om digitala stödprogram.
• arbetat med tentamensverksamhet eller högskoleprovet tidigare.
• pedagogisk kompetens och/eller erfarenhet av studenter/elever med särskilda behov.

Arbetet vid tentamensservice är dynamiskt och arbetsbelastningen är periodvis hög, vilket kräver att du är flexibel och har förmåga att planera ditt arbete. I rollen som tentamensadministratör behöver du ha mycket god förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter, samt en god logistisk förmåga. Du behöver även vara en noggrann person eftersom arbetet är styrt av regler och policys.

Då vi har mycket utåtriktade kontakter krävs ett serviceinriktat förhållningssätt och professionellt bemötande. Eftersom du även möter studenter i rollen som tentamensadministratör läggs stor vikt vid ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt, och personlig lämplighet.

Anställning 
Anställningen är ett vikariat till 2023-10-31, på 100 % med placering vid Utbildningsenheten/ Sektionen för examen och tentamensservice. Tillträde augusti 2022 eller snarast möjligt därefter.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Maria Stenberg, Sektionschef examen och tentamensservice
maria.stenberg@gu.se, Telefon: 031-786 6909

Johan Telléus, Tentamenssamordnare
johan.telleus@gu.se, Telefon: 031-786 1135

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-06-22


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoctoral fellow in antibiotic resistance

Molekylärbiolog
Läs mer Jun 17
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.

Postdoctoral fellow in antibiotic resistance

We seek a PhD for a full time postdoctoral position (24 months) within the research group led by Professor Joakim Larsson, Department of Infectious Diseases, Institute for Biomedicine, Sahlgrenska academy at the University of Gothenburg, Sweden. The focus of the research group is on antibiotic resistance development, particularly the role of the external environment. (https://www.gu.se/en/biomedicine/about-us/department-of-infectious-diseases/joakim-larsson-group). Larsson also leads the Centre of Antibiotic Resistance Research at University of Gothenburg (CARe; www.gu.se/en/care) with over 100 researchers. The group has extensive collaboration with other universities, nationally and internationally. The research is interdisciplinary and has significant external funding. 

Most of the resistance genes that cause problems in the clinic today seem to originate from harmless, environmental bacteria. Our group studies the driving forces behind this development, particularly the effects of low levels of antibiotics and antibacterial biocides in wastewaters from hospitals, municipalities and industries (see Larsson’s website). In some sub-projects, we study the evolutionary relationship between resistance genes in environmental bacteria and pathogens, and search for new forms of resistance using both bioinformatic methods as well different large-scale functional screens. We also study how analyses of resistant bacteria in sewage can inform predictions of the local, clinical resistance situation. A better knowledge about all these processes and drives will be valuable to be assess and respond to threats to our health. We are now looking for a postdoctoral fellow who is interested in taking on the task to experimentally explore the environmental dimensions of antibiotic resistance.

Duties 

Depending on the applicant’s background, he/she is expected to conduct experimental research, addressing one or several of the research areas mentioned above. This could include e. g. exposing bacteria /microbial communities to selective agents or mixtures/wastewaters, followed by studies of selection, or involve identifying novel, mobile resistance genes. Valuable methods include environmental sampling, culturing of bacteria, resistance phenotyping, functional metagenomics, gene expression analyses, various methods related to recombinant DNA-technology such as vector construction, cloning and expression of exogenous proteins in bacteria, gene-knockout, inverse PCR, , epic-PCR, bioinformatic analyses of DNA-sequence data, etc. Within the group there is already competence within e.g. bioinformatics,  microbiology, molecular biology and environmental sciences, and we collaborate closely with clinicians, analytical chemists as well as with scientists outside the natural science domain. The work also includes authoring/co-authoring scientific publications and presenting research at international scientific conferences. 

Eligibility 

To be eligible, the applicant is required to have a doctoral degree or equivalent ideally not more than three years old. For detailed instructions see: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=7?=UK&validator=9b89bead79bb7258ad55c8d75228e5b7&job_id=25096

Assessment criteria 

PhD in relevant area, as well as excellent scientific production in relation to the time passed since completing PhD are required. A high degree of independence including extensive experience of practical molecular and microbiological analyses with the techniques indicated, experience from relevant research on antibiotic resistance, previous international postdoc experience, excellent communicative skills particularly regarding verbal and written scientific English, a developed way of critical thinking, experience from working at different labs and an ability to work successfully in a group are all additional qualifying criteria. See also chapter 4, Section 3 - 4 of the Higher Education Ordinance.

Employment 

The employment is full time and temporary, two years with the possibility of one year's extension. First day of employment as agreed.  

Contact information 

Joakim Larsson, Professor. E-mail: joakim.larsson@fysiologi.gu.se

Unions 

?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 Application 

Submit your application via the recruitment portal by clicking the “Apply” button. It is your responsibility to ensure that the application is complete by the final application deadline.  

The application should contain:

- A cover letter giving a brief description of previous research experience, and a motivation to why you are applying

- A CV including a list of publications

- Proof of completed PhD

- Contact details of two references

Applications must be received by: 2022-08-16

 

Information for International Applicants 

Choosing a career in a foreign country is a big step. Thus, to give you a general idea of what we and Gothenburg have to offer in terms of benefits and life in general for you and your family/spouse/partner please visit: 

https://www.gu.se/en/about-the-university/welcome-services 
https://www.movetogothenburg.com/ 


The University works actively to achieve a working environment with equal conditions, and values the qualities that diversity brings to its operations.

Salaries are set individually at the University.

In accordance with the National Archives of Sweden’s regulations, the University must archive application documents for two years after the appointment is filled. If you request that your documents are returned, they will be returned to you once the two years have passed. Otherwise, they will be destroyed.

In connection to this recruitment, we have already decided which recruitment channels we should use. We therefore decline further contact with vendors, recruitment and staffing companies.

Ansök nu

Postdoktor till statsvetenskapliga institutionen

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, globalisering, miljö och politik samt europafrågor. Institutionen är värd för forskningsprogram så som Center for Collective Action Research (CeCAR), QoG institutet, Varieties of Democracy (V-Dem), Governance and Local Development (GLD) och Svenska valforskningsprogrammet. Vi har utbildning på alla nivåer, grundnivå avancerad nivå och forskarnivå, samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 160 anställda.

Statsvetenskapliga institutionen söker nu en postdoktor inom två forskningsprojekt kring jämförande politik / politisk ekonomi som finansieras av Vetenskapsrådet. Anställningstiden är två år.

Läs mer om anställningen och ansök på "Lediga anställningar" Göteborgs universitet

Ämne
Statsvetenskap

Ämnesbeskrivning
Statsvetenskap är studiet av politik. Inom disciplinen förekommer forskning och undervisning om makt och demokrati, politiska idéer och institutioner, på nationell och internationell nivå.

Arbetsuppgifter 
Som postdoktor förväntas du bedriva forskning inom området jämförande politik med ett fokus mot politisk ekonomi. Inom detta arbete kombineras möjligheter att arbeta med redan skisserade studier, samt möjligheter att självständigt utveckla dina egna uppslag. Uppgifterna består dels kring att designa och utföra survey experiment kring människors attityder till myndigheter (där frågor så som legitimitet och korruption är i fokus), samt att konstruera och analysera geospatiala dataset. Gällande det senare handlar detta om att möjliggöra analyser av existerande storskalig data på politiska aspekter kring skyddade naturreservat. För den senare inriktningen, är ett exempel på fokus ett intresse att analysera hur frågor som etniska maktförhållanden, ledares etniska/ geografiska ursprung och deras politiska ställning hänger ihop med inrättandet av skyddade områden. Här kommer projektet delvis fokusera på Afrikanska länder, men välkomnar även ett komparativt fokus på andra regioner. Arbetet kommer att ske i samverkan med docent Aksel Sundström vid statsvetenskapliga institutionen och en rad andra forskare, baserade bland annat vid universitet i Kapstaden, London School of Economics och Oslo Universitet. 

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som  har en doktorsexamen i statsvetenskap eller i närbesläktat ämne senast vid den tidpunkt då anställningsbeslutet fattas. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl (såsom föräldraledighet eller förtroendeuppdrag). 

Bedömningsgrund
Du ska ha en doktorsexamen i företrädesvis statsvetenskap eller närliggande disciplin. Vi söker dig med tidigare erfarenhet av forskning i anknytning till ovan beskrivna forskningsområde.

Projektet kommer att vara baserat kring två olika angreppsätt, (1) experimentell forskningsmetod och surveyanalys, och (2) geospatial analys av data. Av den anledningen är omfattande dokumenterad erfarenhet av antingen experimentbaserade forskningsprojekt (design och implementering), kvantitativ dataanalys, och surveyprogrammering och/eller omfattande erfarenhet av geospatial design och analys av data ett krav.

Dokumenterad erfarenhet av STATA och/eller R är ett krav.

Du ska även självständigt kunna producera vetenskapliga artiklar av hög nivå. Därmed är tidigare publicerade egenförfattade vetenskapliga artiklar är en merit.

Då arbetsspråket huvudsakligen är engelska krävs mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

För att lyckas i anställningen måste du ha ett öga för detaljer, god organiseringsförmåga och kunna lösa problem. Du har mycket hög kommunikations- och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen. Vi kommer att göra en helhetsbedömning och den sökanden som anses vara bäst kvalificerad att genomföra och utveckla de arbetsuppgifter som beskrivs ovan kommer att utses till positionen.

Anställning 
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år i en omfattning av heltid 100 %. Anställningen är placerad vid statsvetenskapliga institutionen. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” § 4  får anställningen förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på , grund av sjukdomförtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Med särskilda skäl avses också föräldraledighet under anställningen

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-15


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Controller

Controller
Läs mer Jun 27
Nytt
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI, bedriver grundutbildning, forskning, forskarutbildning och samverkansuppdrag inom två ämen: kostvetenskap och idrottsvetenskap. Enligt instittuionens vision vill IKI vara en stark, samhällsengagerad institution som bidrar till hälsosamma och hållbara levnadsvanor, prestation och lärande genom att förena kostvetenskap och idrottsvetenskap i framstående utbildning och forskning. Utbildningarna har tydlig koppling till forskningen som bedrivs vid institutionen och karaktäriseras av mångvetenskapliga samarbeten nationellt och internationellt och i samverkan med omvärlden. Verksamheten vid institutionen genererar vetenskaplig kunskap och professionell kompetens som kan bidra till att effektivt främja hållbara vanor beträffande kost och fysisk aktivitet. Vi finns i två byggnader: Pedagogen Hus C och Hus Idrottshögskolan.

För ytterligare information om Institutionen för kost- och idrottsvetenskap: https://www.gu.se/kostvetenskap-idrottsvetenskap.

Arbetsuppgifter 

• Som controller har du övergripande ansvaret för framtagning av budget för 2023 som förväntas vara klar i slutet på november.
• Du har det övergripende ansvaret för årsbokslutet.

Du är kontaktperson i ekonomifrågor och stöttar alla medarbetare på ett serviceinriktat sätt.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har:


• Kandidatexamen i ekonomi
• Erfarenhet kring arbete med budget och bokslut inom högskola/universitet
• Erfarenhet av ekonomisystemen Agresso, Panorama och Excel
• Goda digitala färdigheter

Som person är du självständig, noggrann och en har hög servicenivå.

Anställning 
Anställningen är en visstidsanställning på 50% vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap.
Tillträde: snarast eller efter överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen 
Mattias Zackrisson, administrativ chef, 031-786 4200 mattias.zackrisson@gu.se

Frode Slinde, prefekt, 031- 786 4220 frode.slinde@gu.se

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-15


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Senior Lecturer in Immunology, PAR 2022/944

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 17
Senior Lecturer in Immunology, PAR 2022/944
Ref PAR 2022/944
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.
The Institute of Biomedicine has a broad and extensive activity in research and teaching with a focus on the living cell, how it works and how it interacts with its environment. With the help of such knowledge, we try to clarify the causes of various disease states and find new treatment options. This breadth is also reflected in our teaching in the pharmacist, physician, dentist, nurse and biomedical analyst programs. The Department of Microbiology and Immunology conducts research and teaching on infection immunology, mucosal immunology, vaccine development, tumor immunology, inflammatory diseases, cellular aging and hematopoiesis. More information about the Department of Microbiology and Immunology and the Institute’s other activities can be found on our website: https://www.gu.se/en/biomedicine
Subject area
Immunology
Subject area description
Immunology involves studies of the cell-mediated and humoral aspects of immunity and immune responses that contribute to protection against infections.
Duties
The position includes teaching, course leadership and responsibility for the development of education in, above all, immunity to infections but also in basic immunology. Teaching in Swedish in these subjects in the medical program as well as in education at the undergraduate and advanced level in other programs is included in the tasks. The employment also includes research and postgraduate education in immunology. The holder is also expected to perform other tasks that are normally associated with a lectureship, such as administration and internal and external positions of trust.
Eligibility
Eligibility for employment as a teacher is stated in Chapter 4, Section 4 of the Higher Education Ordinance and the University of Gothenburg's Employment Ordinance.
Eligibility for the employment in question is a doctoral degree in immunology or another subject that the employer deems equivalent for the employment and demonstrated pedagogical skills. Teaching, including lectures, takes place mainly in Swedish and the applicant must therefore master one of the Scandinavian languages in speech and writing.
Assessment criteria
Assessment criteria for employment as a teacher are stated in Chapter 4, Section 4 of the Higher Education Ordinance and the University of Gothenburg's Employment Ordinance.
In the assessment, pedagogical and scientific skills are given equal weight. When assessing the pedagogical skills, special emphasis will be placed on high pedagogical competence and teaching ability with significance for the employment's tasks. Special emphasis is placed on successful course development and course leadership in immunology, good teaching ability in immunity to infections and the ability to collaborate in teaching. Well-documented solid experience and good ability to teach using student-activating teaching methods are meriting.
In assessing the scientific proficiency, special emphasis will be placed on independent research efforts in the field of immunity to infections and the ability to conduct research with significance for the employment's tasks. Scientific skill refers to the quality and originality of research efforts, the quality of the applicant's proposed research project and its relevance to the job's tasks and the direction of the Department, as well as the ability to plan and lead research and postgraduate education. Particular emphasis is placed on the ability to attract research grants in national and international competition as well as collaboration with the surrounding society. Very great emphasis will be placed on previous or ongoing research in the field of immunity to infections, but current research may also include other, related areas in immunology.
In addition, administrative skills such as being a member of council(s) or board(s), handling of exams, etc. are taken into account as is ability to cooperate and collaborate in both teaching and science.
Employment
The employment is a full time permanent post and is located at The Institute of Biomedicine. First day of employment is by agreement.
Additional information
If the applicant lacks formal higher education pedagogical education at the University of Gothenburg, the applicant is expected to have completed higher education pedagogical education or otherwise acquired equivalent knowledge within one year of employment. The examination of such higher education pedagogical qualifications shall take place in a special order in accordance with a decision by the Vice-Chancellor.
See more info on the University of Gothenburgs homepage job opportunities.
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=7&lang=UK&validator=9b89bead79bb7258ad55c8d75228e5b7&job_id=26191

Ansök nu

Universitetslektor i immunologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 17
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för biomedicin har en bred och omfattande verksamhet inom forskning och undervisning med fokus på den levande cellen, hur den fungerar och hur den samspelar med sin omgivning. Med hjälp av sådan kunskap försöker vi klarlägga orsakerna till olika sjukdomstillstånd och hitta nya behandlingsmöjligheter. Denna bredd avspeglar sig också i vår undervisning på apotekar-, läkar-, tandläkar-, sjuksköterske- och biomedicinska analytikerprogrammen. Avdelningen för mikrobiologi och immunologi bedriver forskning och undervisning kring infektionsimmunologi, slemhinnans immunologi, vaccinutveckling, tumörimmunologi, inflammatoriska sjukdomar, cellulärt åldrande och hematopoes. Mer information om Avdelningen för mikrobiologi och immunologi samt institutionens övriga verksamhet fim1s på vår hemsida: https://www.gu.se/biomedicin


 

Ämne 
Immunologi

 

Ämnesbeskrivning 
Immunologi innebär studier av de cellmedierade och humorala aspekterna av immunitet och immunsvar som bidrar till skydd mot infektioner.


 

Arbetsuppgifter 
Anställningen omfattar undervisning, kursledarskap och ansvar för utveckling av utbildningen inom framför allt immunitet mot infektioner men även inom grundläggande immunologi. Undervisning på svenska i dessa ämnen på läkarprogrammet samt inom utbildning på grund-­ och avancerad nivå inom andra program ingår i uppgifterna. I anställningen ingår också forskning och forskarutbildning inom immunologi. Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom administrativa samt interna och externa förtroendeuppdrag.

 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörighet för den aktuella anställningen är avlagd doktorsexamen i immunologi eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer likvärdigt för anställningen och visad pedagogisk skicklighet. Undervisning, inklusive föreläsningar, sker huvudsakligen på svenska och den sökande skall därför behärska något av de skandinaviska språken i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Vid bedömningen viktas pedagogisk och vetenskaplig skicklighet lika. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt läggas vid hög pedagogisk kompetens och undervisningsförmåga som har betydelse för anställningens arbetsuppgifter. Speciell vikt kommer att läggas vid framgångsrik kursutveckling och kursledarskap inom immunologi, god undervisningsförmåga inom immunitet mot infektioner samt förmåga att samverka inom undervisning. Väldokumenterad gedigen erfarenhet och god förmåga av att undervisa i studentaktiverande undervisningsformer är meriterande.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid självständiga forskningsinsatser inom immunitet mot infektioner och förmåga att bedriva forskning med betydelse för anställningens arbetsuppgifter. Med vetenskaplig skicklighet avses forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, kvaliteten på sökandes föreslagna forskningsprojekt och dess relevans för anställningens arbetsuppgifter och verksamhetens inriktning, samt förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning. Särskild vikt kommer att fästas vid förmåga att attrahera forskningsanslag i nationell och internationell konkurrens samt samverkan med det omgivande samhället. Mycket stor vikt kommer läggas vid tidigare eller pågående forskning inom immunitet mot infektioner, men aktuell forskning kan innefatta även andra, närliggande områden inom immunologi.

Dessutom beaktas administrativ skicklighet såsom ledamot i råd eller nämnd, hantering av tentor m.m. och förmåga till samverkan och samarbete inom både undervisning och vetenskap. 

  

Övriga upplysningar

För övrig information och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Administrativ chef

Administrativ chef
Läs mer Jun 27
Nytt
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI, bedriver grundutbildning, forskning, forskarutbildning och samverkansuppdrag inom två ämen: kostvetenskap och idrottsvetenskap. Enligt instittuionens vision vill IKI vara en stark, samhällsengagerad institution som bidrar till hälsosamma och hållbara levnadsvanor, prestation och lärande genom att förena kostvetenskap och idrottsvetenskap i framstående utbildning och forskning. Utbildningarna har tydlig koppling till forskningen som bedrivs vid institutionen och karaktäriseras av mångvetenskapliga samarbeten nationellt och internationellt och i samverkan med omvärlden. Verksamheten vid institutionen genererar vetenskaplig kunskap och professionell kompetens som kan bidra till att effektivt främja hållbara vanor beträffande kost och fysisk aktivitet. Vi finns i två byggnader: Pedagogen Hus C och Hus Idrottshögskolan.

För ytterligare information om Institutionen för kost- och idrottsvetenskap: https://www.gu.se/kostvetenskap-idrottsvetenskap.

Arbetsuppgifter 
Som administrativ chef har du övergripande ansvar och beslutsbefogenhet för institutionens administrativa arbete. Den administrativa chefen organiserar och bedriva institutionens verksamhetsstöd i enlighet med lagar och förordningar samt Göteborgs universitets regelverk och policy. Institutionens administration består idag av 12 personer som arbetar med studievägledning, utbildnings- och forskningsadministration, handläggning av forskarutbildning, personaladministration, ekonomi, kommunikation, IT samt allmän administration. Som administrativ chef kommer du:


• säkerställa hög servicenivå och ett kundbemötande som är stärkande för vårt varumärke
• att ha personalansvar för den administrativa personalen (inklusive arbetsfördelning, utvecklings- och lönesamtal och arbetsmiljö)
• att vara direkt underställd prefekt och ingå i institutionens ledningsgrupp
• att bistå prefekten vid kvalitetsarbete och med löpande beslutsunderlag
• att tillsammans med prefekt ansvara för rekrytering av administrativ personal/kartläggning av behov inför en tillsättning
• att utgöra ett kvalificerat ledningsstöd åt prefekt och övriga medlemmar av institutionsledningen i administrativa frågor och vara ansvarig för att ledningens frågor bereds korrekt
• att främja samarbetet och etablera nätverk mellan funktioner inom institutionen samt med andra institutioner, fakultet och universitetets gemensamma förvaltning
• att hantera förändringar och driva utvecklingsprocesser som präglar en stor del av verksamheten inom universitetet
• att ha det övergripande ansvaret för institutionens ekonomi

I arbetsuppgifterna ingår såväl strategiskt arbete i långsiktiga och institutionsövergripande frågor samt operativt arbete av mer administrativ karaktär. Ytterligare arbetsuppgifter beroende på den sökandes erfarenhet och utbildning kommer att tillkomma.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har:


• relevant akademisk examen med inriktning ekonomi, HR eller motsvarande.
• dokumenterad erfarenhet av befattning i ledande ställning med tyngdpunkt på administrativt utvecklingsarbete.
• erfarenhet av arbetsledning samt mycket god förmåga att prioritera, delegera och fatta tydliga beslut.
• mycket god förmåga till strategiskt arbete kring mål och visioner och ett genuint intresse för verksamhets- och kvalitetsutveckling.
• mycket god kommunikativ förmåga att kunna leda diskussioner, analysera underlag, föredra ärenden för ledningsgrupp, institutionsråd och andra beredningsorgan. Då verksamheten vid såväl institution som fakultet är starkt präglad av internationaliseringsarbete, skall du ha förmåga att uttrycka dig obehindrat och väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
• goda digitala färdigheter.

Du skall vara lösningsfokuserad och lyhörd med mycket god samarbetsförmåga.

Arbetsgivaren kommer främst att beakta den som efter en helhetsbedömning kan anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla ovan angivna arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Erfarenhet av statlig verksamhet och särskilt från högskolesektorn är starkt meriterande.

Anställning 
Anställningen är tillsvidareanställning på heltid (100%) vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Vid tillsvidareanställning tillämpar Göteborgs universitet 6 månaders provanställning.

Tillträde: 1 oktober eller efter överenskommelse

Tillsättningsförfarande 
Tester kan komma att användas som en del i urvalsprocessen i denna rekrytering.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Frode Slinde, prefekt, 031- 786 4220 frode.slinde@gu.se

 Mattias Zackrisson, administrativ chef, 031-786 4200 mattias.zackrisson@gu.se

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-15


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i klinisk nutrition mot nutritionsbehandling

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin finns avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition som bedriver forskning inom flera olika områden såsom endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, hypertoni, lungmedicin och allergologi samt klinisk nutrition med forskningsfokus på kroppssammansättning och energimetabolism. Forskningen sker i tätt samarbete med sjukvården exempelvis på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Avdelningen har huvudansvar för en av Sveriges tre dietistutbildningar. Utbildningen är ett fyraårigt program med antagning en gång per läsår och har totalt ca 130 studenter. Vidare medverkar avdelningens medarbetare på utbildningarna för läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, apotekare, receptarier och folkhälsovetare. Forskningen inom klinisk nutrition omfattar metodologiska och kliniska studier, samt epidemiologisk forskning rörande sambandet mellan nutrition och hälsa. Avdelningen bedriver ett laboratorium med tillhörande forskningskök där bland annat analyser görs av mineraler och stabila isotoper.

Ämne 
Klinisk nutrition med inriktning mot nutritionsbehandling 

Ämnesbeskrivning 
Klinisk nutrition innebär nutritionsdiagnostik och nutritionsbehandling vid olika sjukdomar/tillstånd, samt sekundär- eller tertiärprevention. Klinisk nutrition är huvudområdet inom den fyraåriga dietistutbildningen som ges vid Sahlgrenska akademin. 

Arbetsuppgifter 
Anställningen innebär undervisningsuppdrag på grundläggande nivå med fokus på nutrition och nutritionsbehandling. Undervisning på andra utbildningsprogram kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår att i samverkan med ordinarie lärare på dietistprogrammet planera och samordna undervisning samt verka för kontinuitet i kurserna, undervisa och examinera samt utvärdera utbildning. I anställningen ingår förberedelser och efterarbete i samband med laborativa undervisningsmoment vilka till exempel omfattar matlagningslaborationer i kök. Administrativa arbetsuppgifter relaterade till utbildningsverksamheten ingår i anställningen såsom publicering/uppdatering av kursinformation, kommunikation med studenter och hantering av olika digitala system. 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har vad arbetsgivaren bedömer som motsvarande kompetens. Krav för anställningen är även svensk dietistlegitimation samt att kunna undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrund för anställning som lärare finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning.

I första hand bedöms visad pedagogisk skicklighet med erfarenhet av undervisning på högskola/universitet. Erfarenhet av undervisning inom klinisk nutrition är meriterande liksom erfarenhet av vetenskapligt arbete inom området samt erfarenhet av kliniskt arbete som legitimerad dietist. Särskild vikt läggs vid samarbetsförmåga, flexibilitet, inkluderande arbetssätt och administrativa skicklighet. Då undervisningen bedrivs på svenska krävs goda kunskaper i svenska språket och förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska.

Anställning 
Anställningen är tidsbegränsad under 12 månader på heltid (100 %) med placering vid Institutionen för medicin. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Sofia Klingberg, programansvarig dietistprogrammet
Tele: 031-786 3283
E-post: sofia.klingberg@gu.se

Kristina Franzén, biträdande programansvarig dietistprogrammet
Tele: 031-786 3637
E-post: kristina.franzen@gu.se

Jörgen Isgaard, biträdande avdelningschef Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition
Tele: +46-31 707-784445
E-post: jorgen.isgaard@medic.gu.se

Jan Borén, prefekt för Institutionen för medicin
Tele: +46 733-764264
E-post: jan.boren@wlab.gu.se

Gudmundur Johannsson, viceprefekt med ansvar för utbildning
Tele: +46 705-280872
E-post: gudmundur.johannsson@medic.gu.se

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:


• Examensbevis
• Legitimation som dietist
• Underlag som visar pedagogisk skicklighet
• Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2022/1009 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-15


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i konsthantverk med inriktning mot keramikkonst

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 9
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet är Skandinaviens största fakultet för konst och design och består av de två institutionerna HDK-Valand Högskolan för konst och design och Högskolan för scen och musik. Med en unik bredd av utbildning och forskning söker fakulteten bidra till och främja en hållbar utveckling.

HDK-Valand söker en universitetslektor i konsthantverk med inriktning mot keramikkonst. Anställningen erbjuder en möjlighet att samarbeta med kollegor för att utveckla och stärka HDK-Valand, Konstnärliga fakulteten samt Göteborgs universitet – här finns ett brett nätverk med många möjligheter för samarbete och kunskapsutbyte.

För fullständig annons, se Göteborgs universitets webbsida för lediga anställningar: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar  

Ämne 
Konsthantverk med inriktning mot keramikkonst

Arbetsuppgifter 
Anställningen innebär undervisning huvudsakligen i ämnesinriktningen keramikkonst på det konstnärliga kandidatprogrammet i konsthantverk. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor inom textilkonst och smyckekonst och även undervisa studenter från samtliga tre ämnesinriktningar.  

Som universitetslektor leder du utvecklingen av ämnet keramikkonst inom kandidatprogrammet i konsthantverk i dialog med kollegiet. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, handledning av studentprojekt, examinationer inom det gemensamma kandidatprogrammet konsthantverk, utveckling av kursinnehåll, kursplaner samt administrativa ansvarsuppgifter bestående av bedömning och utvärdering.  

I undervisningen ligger fokus på utvecklingen av studenters konstnärliga praktik genom att främja studenternas förståelse av olika keramiska material, tekniker och metoder samt att stödja studenterna i att kontextualisera den individuella praktiken utifrån samtida konstnärliga koncept och diskurser. I undervisningen tränas studenterna i att koppla forskningsbaserade metoder till den egna konstnärliga praktiken inom keramik. Du förväntas ha en god förståelse för materialets innebörd och semiotik, hög teknisk kunskap och färdigheter inom ämnet keramikkonst samt bred erfarenhet av det keramiska mediet i en konstnärlig kontext. 

All undervisning inom kandidatprogrammet är huvudsakligen på svenska. Du förväntas behärska svenska flytande i tal och skrift. Det förväntas att du även kan kommunicera på engelska för att arbeta effektivt i det tvåspråkiga kollegiet i Konsthantverk - Fri konst. 

Ansvarsområden och arbetsuppgifter omfattar deltagande i arbetsgrupper och du kan även tilldelas utökat uppdrag inom beredande råd inom institutionen HDK-Valand eller programansvar. 

Du förväntas bygga upp ett nätverk av nationella och internationella samarbeten som är av intresse för fakulteten och institutionen. 

 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är dels den som visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen eller visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Utöver ovanstående krävs även undervisningserfarenhet inom högre utbildning samt konstnärliga färdigheter på internationell nivå inom keramikkonst. 

För bedömninsgrunder, se den fullständig annonsen på Göteborgs universitets webbsida för lediga anställningar: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar  

 

Anställning 
Anställningen är en tillsvidareanställning med en omfattning 50% av heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Anställningen är placerad vid HDK-Valand i Göteborg. Tillträdesdag 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse. 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Katarina Andersson, enhetschef Konsthantverk och fri konst, katarina.andersson.2@gu.se 
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta HR-funktionen vid HDK-Valand, hr@hdk-valand.gu.se

 

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

HR
HDK-Valand
Box 131
405 31 Göteborg

och ska vara inkomna senast sista ansökningsdag. Märk försändelsen "PAR 2022/859".

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-15


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Assistent/tentamensvakt

Backofficepersonal
Läs mer Jun 23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Utbildningsenheten är en av tio enheter inom universitetets gemensamma förvaltning. Enheten är uppdelad i fyra sektioner och vid enheten arbetar cirka 95 personer https://medarbetarportalen.gu.se/utbildningsenheten/               

Inom enheten arbetar vi utifrån värdeorden öppenhet, samarbete, professionalitet och tydlighet för att skapa en god arbetsmiljö med ett respektfullt och trevligt klimat mellan kollegor. Utbildningsenheten är sedan 2017 HBTQ-certifierade.

Till Utbildningsenheten söker vi nu sex till åtta assistenter/tentamensvakter med anställning på deltid, placerade vid sektionen för examen och tentamensservice.

Som assistent/tentamensvakt kommer du att tillhöra tentamensservice som i dagsläget består av ca 10 medarbetare, samt ca 40 timanställda tentamensvakter. Verksamheten är lokaliserad på två adresser i centrala Göteborg, Viktoriagatan 30 och Reutersgatan 2C.

 

Arbetsuppgifter 
Arbetet som tentamensvakt är myndighetsutövning och innebär ett ansvar för att studenter som skriver tentamen i Göteborgs universitets gemensamma skrivsalar kan göra detta på ett rättssäkert sätt.

Som assistent/tentamensvakt kommer du att ha en ledande roll i skrivsalen, som sektionskoordinator i de olika salar vi har inom verksamheten. Tillsammans med 1-3 tentamensvakter kommer du att ansvara för upp till 100 studenter. Du kommer även att ha en viktig roll som en brygga mellan den administrativa personalen inom tentamensservice och skrivsalen. Du och dina kollegor inom gruppen assistent/tentamensvakt kommer att ha regelbundna möten med administrationen inom tentamensservice.

Som tentamensvakt ansvarar du för att tentamen kan påbörjas och lämnas in på ett korrekt sätt (antingen digitalt eller via papper), kontrollerar att studenten är anmäld till respektive tentamen och har godkänd legitimation. Tentamina i skrivsalen utförs framför allt digitalt, papperstentamina utgör en mindre andel. I rollen som tentamensvakt ingår dessutom att arbeta för att upptäcka eventuellt vilseledande beteende och rapportera sådana fall vidare.

Under digitala salstentamina ansvarar du som tentamensvakt för lättare IT-support till studenterna, detta innebär att du behöver vara behjälplig vid uppkoppling till det trådlösa nätet. Du behöver också kunna hantera installation och uppdateringar av specifika program och ha kännedom om operativsystem. IT-supporten innebär också att hjälpa studenterna hantera det system som de digitala tentamina skrivs i.

I arbetet som tentamensvakt möter du många studenter, varför ett korrekt och professionellt bemötande är viktigt. Du får aldrig diskriminera, kränka eller särbehandla någon student.

 

Kvalifikationer 
Det är mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som tentamensvakt. Det är också meriterande om du tidigare arbetat med digitala salstentamina.

I arbetet som assistent/tentamensvakt kommer du ha en viss arbetsledande funktion, vilket kräver att du har en bra överblick över vad som behöver göras i skrivsalen. Stor vikt kommer därför att läggas vid personliga egenskaper. Arbetet ställer krav på god samarbetsförmåga samtidigt som du självständigt behöver kunna hantera alla moment/uppgifter. Du behöver även vara noggrann, stresstålig och flexibel.

Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig väl på både svenska och engelska, och det är meriterande om du känner till regelverket för examination vid Göteborgs universitet samt Diskrimineringslagen.

Som tentamensvakt hos oss får du inte vara student vid Göteborgs universitet eller vid annat lärosäte.

 

Anställning 
Anställningarna är tidsbegränsade för en period av 12 månader, med placering vid Utbildningsenheten/Sektionen för examen och tentamensservice.

Vi söker sex till åtta personer med anställning mellan 40 - 60%, beroende på önskemål. Tjänsten kan vara möjlig att kombinera med annat deltidsarbete. Tentamina genomförs i princip dagligen, även helger, samt vissa kvällar, med undantag för juli månad då verksamheten är stängd. Du kommer därför att arbeta utifrån schema där antal arbetstimmar per månad kommer att variera utifrån verksamhetens behov. Tillträde september 2022 eller snarast möjligt därefter.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Johan Telléus, Biträdande sektionschef
johan.telleus@gu.se, Telefon: 031-786 1135

Hilda Grahnat, tentamensadministratör
hilda.grahnat@gu.se, Telefon: 031-786 4913

Maria Stenberg, Sektionschef examen och tentamensservice
maria.stenberg@gu.se, Telefon: 031-786 6909

 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-14


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Datasamordnare, SLANT

Databasadministratör
Läs mer Jun 13
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

För information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: http://www.ips.gu.se

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik utlyser nu en tidsbegränsad anställning som datasamordnare.

Utlysningen sker inom ramen för forskningsprojektet ”Skola, lärande och psykisk hälsa: påverkansfaktorer, konsekvenser och prevention av skolmisslyckande” (SLANT), som finansieras av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Projektet har tre huvudsyften: (1) att utveckla kunskap om bestämningsfaktorer för skolframgång; (2) konsekvenser av skolmisslyckanden och psykiska hälsoproblem; och (3) hur skolmisslyckanden kan förebyggas och kompenseras. Projektet är tvärvetenskapligt, med deltagare från pedagogik, folkhälsa, psykologi, sociologi och socialt arbete. Den empiriska forskningen utnyttjar longitudinella data från tre källor: en registerbaserad befolkningsdatabas; en kohort-sekventiell databas med representativa urval från 10 födelsekohorter; och en experimentell studie med syfte att förebygga lässvårigheter.

Arbetsuppgifter

Arbetet som datasamordnare inom SLANT omfattar följande uppgifter:


• dokumentera, kvalitetskontrollera och tillgängliggöra insamlade data;
• förbereda och bearbeta data inför analys;
• genomföra analyser av data med kvantitativa metoder;
• redovisa analysresultat i skriftlig, numerisk och visuell form;
• ge stöd och rådgivning till användare av data; samt
• utveckla och underhålla SLANT-projektets webbsidor.

Vid IPS finns den akademiska miljön ”Förutsättningar, Utbildning och Resultat” (FUR) med ett trettiotal medlemmar som bedriver forskning kring en samling klassiska pedagogiska frågor. Ett gemensamt drag för forskningen inom miljön är att den baseras på storskaliga undersökningar inom det utbildningsvetenskapliga fältet och ofta på registerdata som bearbetas med hjälp av multivariata statistiska metoder. Den sökande förväntas delta i och bidra till arbetet i FUR-miljön.

Kvalifikationer


• Master- eller forskarexamen inom samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne.
• Kunnighet i programmering, med särskilt fokus på R och SPSS.
• God förmåga till självständig problemlösning och utveckling av program.
• Erfarenhet av programmering i och av analysarbete och felsökning i -databaser.
• God förmåga att arbeta självständigt och långsiktigt.
• God kännedom om forskningsmetoder och statistiska analysmetoder som används inom samhällsvetenskaplig forskning.
• Besitta kunskaper inom pedagogik samt klinisk psykologi eller psykiatri.


Bedömningsgrund

Vid urval av behöriga sökanden ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid relevanta kunskaper inom programmering i R. SPSS och . Goda språkkunskaper i svenska och engelska krävs. Därutöver kommer även personliga egenskaper som noggrannhet, initiativförmåga och flexibilitet samt visad förmåga till såväl eget ansvarstagande som till samarbete att beaktas.

Anställning

Anställningsform: Allmän visstidsanställning,  11 månader
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Tillträde: Enligt överenskommelse
Diarienummer: PAR 2022/937

Kontaktuppgifter för anställningen

Frågor avseende anställningen ställs till Seniorprofessor Jan-Eric Gustafsson, Jan-Eric.Gustafsson@ped.gu.se, tel. 0705 926600.
Avdelningschef, Helen Alfredsson, helen.alfredsson@ped.gu.se, tel. 0766184205. 
Frågor avseende ansökan ställs till Personalhandläggare Ivana Nikolic, ivana.nikolic@gu.se.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

För fullständig annons och ansökan, gå in på Göteborgs universitet | Datasamordnare, SLANT (reachmee.com). 


Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-14

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

 


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Två doktorandanställningar i romanska språk

Doktorand
Läs mer Jun 16
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för språk och litteraturer (SPL) är humanistiska fakultetens största institution med ca 120 anställda och ca 1200 helårsstudenter. För mer information om institutionen, se webben: https://www.gu.se/sprak.

Ämnet romanska språk omfattar språk, litteratur och kultur inom de romanska språken. Vid Göteborgs universitet bedrivs forskning i första hand i franska och spanska och därför finns möjlighet till handledning inom dessa språk. De huvudsakliga forskningsinriktningarna är litteraturvetenskap, språkvetenskap och kulturvetenskap samt språkinlärning och språkundervisning.

De utlysta doktorandanställningarna ingår i en bred och dynamisk forskningsmiljö, där forskning bedrivs inom språk och litteratur utifrån en bred kulturell kontextualisering och ett brett spektrum av teoretiska grunder och metodologiska tillämpningar. Vid institutionen finns fyra övergripande forskningsområden: Litteraturstudier, Språk i samhällskontext, Språkinlärning och språkundervisning, samt Språkliga strukturer. Läs mer här: https://www.gu.se/sprak/var-forskning

Arbetsuppgifter
En doktorand ska ägna sig åt studier på forskarnivå i enlighet med den allmänna studieplanen för det ämne man antas i. Slutmålet för utbildningen är doktorsexamen. Doktoranden bedriver forskning och förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet. I detta ingår att utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Doktoranden ska utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Anställningen syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Som doktorand förväntas du vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen och aktivt bidra till forskarutbildningsmiljön, vilket inbegriper deltagande i ämnes- och andra forskarseminarier vid institutionen. Förutom forskarutbildning kan max. 20 procent institutionstjänstgöring (t ex undervisning) ingå i tjänsten, vilket förlänger anställningen i motsvarande omfattning. Institutionens arbetsspråk är svenska och vid behov erbjuder universitetet introduktionskurser i svenska språket.

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga
annonsen på https://www.gu.se/


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i ryska

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 21
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för språk och litteraturer är Humanistiska fakultetens största institution med 13 olika språk, ca 110 anställda, ca 1250 helårsstudenter och en årsomsättning på drygt 110 miljoner. Institutionens forskning berör världens språk och litteraturer utifrån en bred kontextualisering och utifrån ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tillämpningar.

Anställningsbenämning
Biträdande universitetslektor

Ämne
Ryska

Ämnesbeskrivning
Ryska ingår i ämnet Slaviska språk som erbjuder utbildning inom ryska, ukrainska och slaviska medeltidsstudier. Utbildning ges främst inom fristående kurs, på alla nivåer: grundnivå och avancerad nivå, liksom på forskarnivå. Ryska ingår också i programmet Språk och interkulturell kommunikation (avancerad nivå). Forskningen är mest inriktad mot rysk litteraturvetenskap, rysk historisk lingvistik, svensk-ryska språkliga kontakter samt slaviska medeltidsstudier med inriktning mot textkritik och bokhistoria.

Arbetsuppgifter
En biträdande lektor ska ges mo?jlighet att utveckla sin sja?lvsta?ndighet som forskare och lärare, och meritera sig sa?va?l vetenskapligt som pedagogiskt fo?r att uppfylla kraven pa? beho?righet fo?r en ansta?llning som universitetslektor. I arbetsuppgifterna inga?r forskning om minst 50 % samt undervisning och administration om maximalt 50 %.

Undervisningen omfattar alla niva?er, såväl på campus som digitalt, eller som kvällsundervisning. Kurserna kan spänna över hela ämnet, från lingvistik och översättningsteori till litteraturvetenskap, språkhistoria, kultur- och idéhistoria samt språkfärdighet. Till undervisning ra?knas också handledning, seminarier, kursansvar, kursadministration och kursutveckling mm. Även undervisning på institutionens ämnesövergripande kurser och program kan komma i fråga, liksom uppdrag av administrativ art. Vissa kurser ges på engelska, varför god förmåga att undervisa på engelska är nödvändig. Ämnet har också kontrastiva kurser, varför kunskaper i svenska på modersmålsnivå är ett krav från anställningens början.

En bitra?dande universitetslektor fo?rva?ntas fo?lja utvecklingen inom det egna a?mnesomra?det och aktivt anso?ka om externa forskningsmedel samt medverka i institutionens pedagogiska och vetenskapliga utvecklingsarbete. Den sökande ska därför redan i sin ansökan beskriva hur den egna forskningen kan främja och bidra till institutionens forskningsområden.

Innehavaren av anställningen förväntas vara närvarande på institutionen och delta i det löpande arbetet på plats. Arbetet inom ämnet bedrivs i ett lärarlag och den som får anställningen som biträdande lektor förväntas bidra konstruktivt i kollegial anda, såväl till ämnet som till hela institutionen.

 

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/. 


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Systemadministratör med inriktning mot pedagogiska digitala verktyg

Systemadministratör
Läs mer Jun 22
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Arbetsuppgifter

Digitaliseringen av undervisning och lärande medför ett ökat behov av stöd till universitetets personal. Du kommer framför allt att arbeta med lärplattformen Canvas men även med andra digitala pedagogiska verktyg. Systemadministratörer och pedagogiska utvecklare vid PIL-enheten arbetar gemensamt med att främja den pedagogiska tillämpningen av digitala verktyg i undervisningen. I detta ingår att stötta användare, ge support och kurser för såväl lärplattformar som andra digitala pedagogiska verktyg.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara:


• Ge support till universitets undervisande personal i användning av Canvas. Support sker via mail, telefon och videomötesverktyg (Zoom och Teams). 
• Ge support i andra förekommande digitala pedagogiska verktyg tex. Mentimeter, Mahara, Ouriginal. 
• Internutbildningar i verktyget Canvas till personal vid universitetet. 
• Testa och utvärdera ny funktionalitet i lärplattformen. 
• Delta i tester och utvärdering av andra digitala pedagogiska verktyg som efterfrågas av verksamheten. 
• Ta fram utbildningsmaterial i form av digitala manualer, instruktionsfilmer etc. 
• Kommunikation och samarbete med bland annat IT-enheten runt förvaltning och utveckling. 
• Dokumentation, buggrättningar och andra uppgifter relaterade till löpande systemförvaltning. 
• Webb-relaterade arbetsuppgifter som att skapa och uppdatera innehåll på enhetens webbplattform.


Läs mer på Göteborgs universitets webb för att få mer information om tjänsten och vilka krav som ställs på dig som söker tjänsten!


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i bildpedagogik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 3
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 OBS! Läs hela annonstexten på Göteborgs universitets hemsida.

 

 

HDK-Valand so?ker en universitetslektor i bildpedagogik fo?r undervisning, forskning och utvecklingsarbete inom framfo?r allt det a?mnesdidaktiska omra?det. Ansta?llningen a?r pa? heltid och tillsvidare. Forskningstid inga?r inom ramen fo?r ansta?llningen.

Ansta?llningen a?r placerad vid den Pedagogiska enheten som omfattar la?rarutbildning och vidareutbildning av la?rare i bild och slo?jd, samt forskarutbildning och forskning. Pa? enheten arbetar cirka tjugofem medarbetare, varav en professor, åtta lektorer, samt fem forskarstuderande.

Vårt uppdrag är att utbilda bild- och slöjd-lärare för den svenska grundskolan och gymnasieskolan, främst inom ämneslärarprogram men även inom förskollärarprogrammet och grundärarprogrammet. I uppdraget ingår också arbete med distansutbildning via Lärarlyft och VAL-projektet som erbjuds som behörighetsgivande utbildning. I kursutbudet ingår också ett antal fristående kurser som kompetensutveckling för redan verksamma lärare. 

 

Arbetsuppgifter 
I anställningen ingår undervisning, handledning, examination och utveckling av ämnesdidaktik i bild gentemot grundskola, gymnasium och förskola. Vidare ingår kollegialt ansvarstagande för utveckling av det bildpedagogiska ämnesområdet, vilket medför att som universitetslektor följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och i kombination med utbildningsuppdraget bidra till utveckling av ämnesområdet. I arbetet kan även ingå kursansvar, schemaläggning och kvalitetsuppföljning.

 

Behörighet 
 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § i högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

I denna anställning ställs krav på en filosofie doktorsexamen med inriktning mot bildpedagogik/bilddidaktik eller i konst- och bildvetenskap eller närliggande ämnen.

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid bedömningen kommer störst vikt att tillmätas den pedagogiska skickligheten. Vid tillsättningen kommer även den vetenskapliga skickligheten och sökandes förmåga att samverka med det omgivande samhället att beaktas.


• Erfarenhet som bildlärare i grundskola, gymnasium eller av lärarutbildning på universitet eller högskola.
• God kunskap om svenskt utbildningssystem och förmåga att undervisa på svenska och engelska.
• Dokumenterad erfarenhet av att planera, utveckla och administrera kurser på högskolenivå.
• Dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och förmåga att samarbeta med andra internt och externt.
• Dokumenterad skicklighet i forskning inom utbildningsvetenskapligt forskningsområde i ämnet bild, publicering i vetenskapliga tidskrifter och förmåga att erhålla externa forskningsmedel.

 

Meriterande

• Erfarenhet av planering av och undervisning i doktorandkurser samt erfarenhet av biträdande handledning av doktorander.

I urvalsprocessen används intervjuer, där de sökande ges möjlighet att beskriva och utveckla sin syn på undervisning och forskningen i sitt ämne, samt på sin kommande roll vid institutionen. Institutionen kommer främst att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra undervisning av hög kvalitet och därutöver aktivt bidra till institutionens utveckling av undervisning samt samverkan inom ämnesområden bild och slöjd.

 

Anställning 
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdatum januari 2023 eller annat överenskommet datum. Anställningen är placerad vid HDK-Valand i Göteborg. Provanställning kan komma att tillämpas.

  

Kontaktuppgifter för anställningen 
Upplysningar om anställningen och dess innehåll lämnas av Ulf Dalnäs, enhetschef Pedagogiska enheten vid HDK–Valand, telefon 031- 7864255  ulf.dalnas@gu.se

Frågor om rekryteringsprocessen kan ställas till hr@hdk-valand.gu.se

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

HR HDK-Valand

Box 131

405 30 Göteborg

och ska vara inkomna senast sista ansökningsdag.  

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-10

 


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Studieadministratör

Studieadministratör
Läs mer Jun 17
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik


Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är frågor som rör relationen utbildning och samhälle, inkluderande utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, språk och bedömning samt betygsfrågor. Institutionen har ca 270 medarbetare varav ca 30 tillhör verksamhetsstödet.

För ytterligare information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik

Arbetsuppgifter

Arbetet som studieadministratör innebär varierande arbetsuppgifter där du ger administrativ service till studenter såväl som till undervisande personal. I rollen kommer du att arbeta med studieadministrationens alla delar i allt från att skapa kurstillfällen inför kommande terminer i universitetets utbildningsdatabas, administration kring både kurser och studenter i universitetets studieadministrativa system Ladok, schema- och lokalbokning, arbete i universitetets digitala lärplattform Canvas, arkivering m.m.

Administrationen sker i enlighet med institutionens rutiner och gällande regelverk. Du kommer att ingå ett team av studieadministratörer och ha ett nära samarbete med andra funktioner på institutionen så som kursledare, studievägledare, utbildningshandläggare och studierektorer.

Kopplat till utbildningsverksamhetens art har vi arbetstoppar vid till exempel terminsstart och terminsslut. Under lugnare perioder ska studieadministratören arbeta proaktivt inför kommande deadlines samt även arbeta med utveckling av arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer - krav


• Eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren finner som relevant alternativt har motsvarande arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Mycket god IT och systemvana
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• Mycket hög administrativ förmåga

Kvalifikationer - meriterande


• Erfarenhet av studieadministration
• Erfarenhet av de studieadministrativa system som Göteborgs universitet använder såsom Ladok, Canvas, Gubas, NyA, SoV-webben, DISA och TimeEdit är meriterande

Rollen ställer höga krav på förmåga att självständigt planera och driva ditt arbete. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att självständigt lösa arbetsuppgifter på ett strukturerat och serviceinriktat sätt. Arbetet kräver även att du är strukturerad och noggrann. Du behöver också vara stresstålig då rollen innefattar arbetstoppar och skarpa deadlines.

Det är viktigt att du är flexibel och lösningsorienterad och har hög servicekänsla. Arbetet ställer stora krav på kommunikation inom och utanför verksamheten, så du har pedagogisk förmåga och kan både muntligen och skriftligen kommunicera kring processer och regelverk. I din roll behöver du ha ett genuint intresse för människor och förstår behoven i den verksamhet du skall stötta.

I urvalsförfarandet kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Anställning

Anställningsform: Vikariat fram till februari 2023 med eventuell möjlighet till förlängning beroende på när tjänstens ordinarie återgår helt till arbete

Omfattning: 60- 100 %
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
Tillträde: Enligt överenskommelse
Diarienummer: PAR 2022/974

Kontaktuppgifter

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Ingrid Ploghed, bitr. administrativ chef, ingrid.ploghed@gu.se

Ansökan


För fullständig annons samt ansökan, gå in på: Göteborgs universitet | Studieadministratör (reachmee.com)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-10

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Projektledare för samverkansplattformar

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 21
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vill du vara med och göra det lättare att samarbeta med Göteborgs universitet och bidra till vetenskapens genomslag i samhället? Har du kunskap om och erfarenhet av att driva projekt i stora och lite röriga organisationer? Kan du lyssna fokuserat och har förmågor att omsätta det du hör i konkreta, begripliga och effektiva lösningar? 

Vi söker nu en projektledare för att driva arbetet med att skapa en modell för samverkansplattformar på Göteborgs universitet. I rollen ingår att utifrån befintliga strukturer och samverkansmodeller driva arbetet med att ta fram och genomföra förslag på arbetssätt och organisation för en universitetsgemensam modell för vissa typer av samverkan. 

 

Arbetsuppgifter 
Som projektledare hos oss får du initiera och leda arbetet med en modell för samverkansplattformar som ska tas fram och implementeras inom universitetets verksamhets- och ledningsstöd. De faktiska strukturerna för universitetsgemensamma samverkansplattformar ska börja byggas upp från och med 2022. Det innebär att du kommer att arbeta med att – utifrån befintliga arbetssätt och idéer – ta fram en modell, dels implementera modellen i organisationen. 

Utifrån målsättningen ”en väg in till Göteborgs universitet” ska modellen leda till en lösning för att ta hand om frågor kopplade till exempelvis forskningssamarbeten, alumnfrågor, övergripande samarbeten, donationer, populärvetenskapliga evenemang/samverkansarenor, frågor från media, uppdragsutbildning. Och omvänt innebär målsättningen ”en samlad väg ut från Göteborgs universitet” för medarbetare som är intresserade av att samverka via exempelvis utbyten/sabbaticals, forskningssamarbeten, konsultarbete, uppdragssamverkan, befintliga samverkansavtal och partnerskap. 

Som projektledare kommer du också att arbeta med andra utvecklingsområden inom samverkan utifrån universitetsledningens prioriteringar. 

I rollen som projektledare arbetar du nära, och tillsammans med, Vicerektor för samverkan, lednings- och verksamhetsstöd inom samverkan, innovationsrådgivare, kommunikationsenheten, alumnsamordnare, filantropi och partnerskap, universitetets fakulteter, samt Nätverk för samverkan. Läs hela annonsen här.

 

Kvalifikationer 
Vi söker en person med erfarenhet av att driva utvecklingsarbete på lärosäte eller liknande organisation. Du ska ha kännedom om universitetsvärlden och samverkansområdet. Analytisk förmåga är nödvändigt, liksom förmåga till leverans av konkreta och genomförbara förslag och resultat. Du behöver kunna ha en överblick och samordna löpande arbete med de universitetsövergripande samverkansavtal och partnerskap som redan finns på plats. 

Du har en akademisk examen på avancerad nivå inom ett ämne relevant för tjänsten och erfarenhet av arbete i universitetssektorn, eller en liknande organisation. Erfarenhet av att skapa konstruktiva samarbeten i en stor och komplex organisation är också viktigt. 


Förmåga att självständigt planera och organisera arbetet är en förutsättning. Du är pragmatisk och lösningsorienterad samt behärskar att prioritera bland de ärenden som åläggs dig. Arbetet ställer stora krav på servicekänsla, noggrannhet, initiativrikedom, flexibilitet och samarbetsförmåga. Du har också erfarenhet av – och arbetar obehindrat med – digitala verktyg och samarbetsytor. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Om Forsknings- och Innovationskontoret 

Forsknings- och innovationskontoret (FIK) har 35 medarbetare organiserade i tre övergripande ansvarsområden - forskningsstöd, affärsjuridik samt innovation och nyttiggörande. Vår vision är att leverera forskningsstöd i världsklass och att vara ett föredöme och en inspirationskälla för andra stödverksamheter. Vårt uppdrag är att möjliggöra excellent och samhällsrelevant forskning och dess genomslag i akademin och samhället. Vi ger såväl operativt som strategiskt stöd till främst forskare och ledningsfunktioner i frågor relaterade till forskning och nyttiggöranIK är en enhet inom Gemensamma förvaltningen på Göteborgs universitet. 

 

Anställning 
Anställningen är?en tidsbegränsad anställning på ett (1) år, på heltid, 100%. Placering tills vidare vid Forsknings- och innovationskontoret. Tillträde snarast möjligt.


 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Sigríður Beck, enhetschef Forsknings- och innovationskontoret, 031-768 11 08, sigridur.beck@gu.se, alternativt Mattias Lindgren Sandgren, kommunikatör och samordnare för vicerektor för samverkan, 031-786 66 90, mattias.lindgren@gu.se

 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-08.Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i ekonomisk geografi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 10
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan och bedriver omfattande forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Institutionen har cirka 140 anställda och är uppdelad i fyra sektioner: Industriell och finansiell ekonomi & Logistik, Management & Organisation (inklusive Ekonomisk geografi), Marknadsföring samt Redovisning. Institutionen har också en administrativ och teknisk enhet. Sektionen för Management & Organisation söker nu en biträdande universitetslektor i ekonomisk geografi.  

Ämne
Ekonomisk geografi

Ämnesbeskrivning
Ekonomisk geografi är ett självständigt akademiskt ämne med utbildningsuppdrag från grundutbildning till forskarutbildning. Därutöver medverkar företrädare för ämnet bland annat i Handelshögskolans ekonomprogram, samt inom mastersprogrammet International Business and Trade på Graduate School. Disciplinen ekonomisk geografi handlar om ekonomiska aktiviteters utbredning och rörelse i det geografiska rummet. Inom ämnet studeras bland annat regional ekonomisk omvandling, internationella handels- och investeringsflöden samt företags lokaliserings- och  internationaliseringsprocesser. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar maximalt 50 procent undervisning och minst 50 procent forskning. Forskningen förväntas bedrivas i enlighet med ämnesbeskrivningen ovan. Undervisningen kommer att genomföras på både grund- och avancerad nivå, och kan även innefatta kursutveckling, kursansvar och handledning. Att ta speciellt ansvar för undervisning inom internationell ekonomisk geografi och den del av ekonomisk geografi som angränsar till internationellt företagande (International Business) ingår i arbetsuppgifterna. Undervisning förväntas genomföras på såväl svenska som engelska.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivet i 4 kap. 4a§ Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet GU 2022/38 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2020/3440. Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som senast vid ansökningstillfället har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Sökanden som avlagt examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses föräldraledighet, perioder av nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Enligt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2020/3440 skall vid läraranställning den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid sakkunnigbedömning skall särskild vikt läggas vid visad vetenskaplig skicklighet och potential för vidare vetenskaplig verksamhet inom tjänsten. Vikt skall även tillmätas visad pedagogisk skicklighet och förutsättningar för fortsatt pedagogisk verksamhet inom den utlysta tjänsten.

Särskilt meriterande är:


• Dokumenterad erfarenhet av forskning och vetenskaplig publicering inom internationella aspekter av ekonomisk geografi, och i synnerhet inom den del av ekonomisk geografi som angränsar till internationellt företagande (International Business).
• En väl genomarbetad forskningsagenda som motsvarar internationell standard inom ekonomisk geografi.
• Erfarenhet av framgångsrikt planerat och genomfört empiriskt forskningsprojekt.

Även den sökandes personliga egenskaper avseende förmåga att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de ovan beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen.

Anställningen
En biträdande universitetslektor får, med stöd av Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 4 kap 12a och 12b §§, anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år, i syfte att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och bedriva meriterande arbete som kan ge behörighet till annan läraranställning för vilken ställs högre krav på behörighet (t.ex. anställning som universitetslektor). Den aktuella anställningen är tidsbegränsad till fyra år, i en omfattning av 100 % (heltid). Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Tillträde sker enligt överenskommelse.

 

Information och sista ansökningsdag
Fullständig annons, information om befordran, kontaktuppgifter samt instruktioner gällande ansökan och hur du ansöker når du via universitetets rekryteringsportal, www.gu.se. Sista ansökningsdag är 7 augusti 2022.


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Studentmedarbetare till Upptäckarklubben

Lärarassistent
Läs mer Jun 21
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har cirka 800 anställda och 7500 studenter, och erbjuder ett antal aktiviteter för elever i grundskolan, där elever och lärare möter våra naturvetenskapliga ämnesområden på olika sätt.

Är du ämneslärarstudent eller läser ett naturvetenskapligt kandidat- eller masterprogram och vill ha ett meriterande extrajobb? Som studentmedarbetare på Upptäckarklubben får du praktisk yrkeserfarenhet inom ditt utbildningsområde samtidigt som du knyter kontakter och utvecklar ditt professionella nätverk. 

Upptäckarklubben vänder sig till vetgiriga unga i årskurs 4 och 5 och bedrivs som en fritidsaktivitet. Verksamheten baseras på alla naturvetenskapliga discipliner. Syftet med verksamheten är att skapa en fritidsaktivitet som ger barn möjlighet att odla sin upptäckarlust och sitt intresse för naturvetenskap. Fokus är alltså att skapa intresse och uppmuntra barnen att göra egna undersökningar. Du kan läsa mer om Upptäckarklubben på https://www.gu.se/naturvetenskap/om-oss/naturvetenskap-for-skolan/aktiviteter-for-grundskolan. Klubben träffas 2 timmar varannan vecka (onsdagar 16-18, för lärarna 15-18.30).

Vi söker nu 3 studentmedarbetare med start i slutet av augusti.

Arbetsuppgifter

Du kommer att bistå klubbledaren med att planera, testa, förbereda och genomföra demonstrationer, ibland för hela gruppen och ibland i mindre grupper. Du kommer också att hålla kortare föreläsningar av typen ”frågelåda”, eller vid intresse introducera dagens ämnesområde i helklass. Att ta bilder under lektionerna och i förväg inhandla fika är också aktuellt.

 

Behörighet

För studentmedarbetare gäller Avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare (https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-studentmedarbetare/) (i kraft 1 april 2014). Syftet med anställning som studentmedarbetare är att skapa förutsättningar att förena arbete och studier, där arbetsuppgifterna har en koppling till de pågående studierna. En sådan koppling bidrar till att ge den studerande praktisk arbetserfarenhet, vilket i sin tur underlättar övergången mellan studier och yrkesliv samtidigt som berörda verksamheter tillförs aktuell kunskap.

För att kunna anställas som studentmedarbetare skall du enligt Avtalet uppfylla följande krav:


• du bedriver pågående heltidsstudier på högskolenivå (6 kap. 2 § högskoleförordningen)
• du har fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng samt
• du har ännu inte påbörjat en forskarutbildning


För den aktuella anställningen gäller även att du ska studera något av följande:


• ett naturvetenskap ämneslärarprogram vid Göteborgs universitet
• ett utbildningsprogram inom biologi & molekylärbiologi, farmaci, fysik, geovetenskaper & geografi, kemi, kulturvård, marin vetenskap, matematik eller miljövetenskap vid Göteborgs universitet.
• Kunna svenska i tal och skrift

 Vi önskar att du har viss erfarenhet av undervisning och god didaktisk förmåga. Som person är du samarbetsinriktad och tar gärna egna initiativ. 

Bedömningsgrund

Urval bland behöriga sökande baseras på tidigare erfarenhet och personlig lämplighet. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende tidigare pedagogiskt arbete med barn och unga.

 

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på omfattande maximalt 30 h per termin, med placering vid Institutionen för fysik. Anställningen pågår till och med december 2022. Tillträde i slutet av augusti, enligt överenskommelse.

Enligt Avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare får anställningen gälla högst en termin. Anställningen får förnyas maximalt fyra gånger.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare
Omfattning: 30 h / termin
Placering: Institutionen för fysik, Göteborg
Tillträde: senare delen av augusti

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Charlotte Hamngren Blomqvist, Förste forskningsingenjör, charlotte.hamngren.blomqvist@physics.gu.se

Caroline Adiels, Universitetslektor, caroline.adiels@physics.gu.se

Svar kan dröja något på grund av semestertider.

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

 

Ansökan

Registrera din ansökan elektroniskt

Ansökan ska innehålla:


• Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
• CV
• Intyg som styrker godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng

 

Den sökande ansvarar själv för att ansökningen är komplett senast sista ansökningsdag.

 

 

 


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Amanuenser till Kliniskt Tränings Center (KTC)

Forskarassistent
Läs mer Jun 17
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Sahlgrenska akademin finns 18 olika utbildningsprogram. Kliniskt träningscentrum (KTC) är en akademiövergripande enhet, för undervisning av studenter i praktiska moment. Flertalet av utbildningsprogrammen förlägger viss del av sin undervisning vid KTC, och 17 av programmen genomför HLR utbildning. Undervisning sker med lärare i de olika programmen i samverkan med personal och instruktörer anställda vid KTC. KTC är organisatoriskt placerat på institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Inom institutionen för vårdvetenskap och hälsa ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå inom huvudområdena omvårdnad, radiografi reproduktiv och perinatal hälsa, vårdpedagogik samt forskarutbildning inom vårdvetenskap. Vid institutionen finns också ett antal forskargrupper och forskningsprofilen är personcentrerad vård. En centrumbildning finns vid institutionen, Centrum för personcentrerad vård (GPCC).

För ytterligare information om institutionen för vårdvetenskap och hälsa: http://caresci.gu.se/

Vi söker dig som vill arbeta med lärandestöd inom färdighetsträning vid sidan av dina studier.

Arbetsuppgifter 
Som amanuens vid kliniskt träningscentrum har du en viktig funktion som lärandestöd till studenter i samband med färdighetsträning på KTC. Amanuensen arbetar med studenter i samarbete med personal och lärare i praktiska moment. Det ingår också att arbeta med förberedelser inför metodundervisning samt iordningställande av egenträningssalar. Du får en möjlighet att utveckla din pedagogiska förmåga i samband med olika lärsituationer.

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten, se den fullständiga annonsen på www.gu.se

 


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskningsadministratör till juridiska institutionen

Utbildningsadministratör/Utbildningssekreterare
Läs mer Jun 23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander, amanuenser och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Mer information om institutionen finns på vår hemsida
www.law.gu.se.

Arbetsuppgifter

Som forskningsadministratör är du en del av Juridiska institutionens administration, som idag består av tolv medarbetare. Ditt arbete består av att medverka i och hantera institutionens administration av forskning och forskarutbildning. Det innebär bl a arbete i GUs administrativa system LADOK, Fubas, SharePoint, Canvas etc, statistikframtagning, dokumentation och systematisering etc. Inom ramen för arbetet ingår även viss språkgranskning och översättning svenska/engelska. I rollen som forskningsadministratör kommer du att ha en rådgivande funktion i frågor rörande GDPR, etikprövning, lagring och arkivering av forskningsmaterial och övrigt material. Du kommer också att arbeta med IT-relaterade frågor på avancerad nivå samt med teknisk support till doktorander, forskare och övriga medarbetare. Utöver det kommer du utgöra ett stöd till övrig kursadministration samt arbeta med allmän administration som förekommer på institutionen. Även andra arbetsuppgifter kan tillkomma. Du förutsätts också bidra till kontinuerlig utveckling av administrativa rutiner och arbetssätt. Du arbetar i nära samarbete med institutionens ledning, forskare/lärare, doktorander och övriga administrativ personal. Kontakter med studenter är också en vanligt förekommande del av arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning och flera års erfarenhet av administrativt arbete. Du behöver vara serviceinriktad och trivas med att vara ett stöd till doktorander, forskare/lärare, studenter och kollegor.
Som forskningsadministratör på Juridiska institutionen behöver du ha en hög It-kompetens samt lång erfarenhet av It-relaterade frågor och teknisk support. Dokumenterat utmärkta kunskaper i engelska är mycket viktigt, då arbetet bl a innebär språklig granskning och översättning.

Krav för tjänsten är också erfarenheter av arbete med dataskyddsfrågor samt etikprövningsärenden.Att du har lätt för att samarbeta, har ett flexibelt arbetssätt och förmågan att hålla deadlines ser vi som en självklarhet. Arbetet innebär vissa arbetstoppar, oftast vid terminsstart och -slut.
Har du tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter inom universitet eller högskola är det meriterande, liksom kunskap och erfarenhet av Göteborgs universitets administrativa system.
I urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper som engagemang, servicekänsla samt att du har ett strukturerat, noggrant och problemlösande arbetssätt.

Stor vikt kommer även läggas vid personlig lämplighet.

Anställning
Tillsvidareanställning med omfattning 100 % vid juridiska institutionen. Provanställning tillämpas. Tillträde så snart som möjligt. Institutionen tillämpar flexibel arbetstid för administrativ personal.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Bitte Klevendal Englund, administrativ chef; 031-786 2675 eller bitte.klevendal@law.gu.se
Mattias Wiberg Fogelberg, personalhandläggare; 031-786 4960 eller mattias.fogelberg@law.gu.se


Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 220807


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biträd. universitetslektor i företagsekonomi - management och organisation

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan och bedriver omfattande forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Institutionen är uppdelad i fyra sektioner: Industriell och finansiell ekonomi & Logistik, Management & Organisation (inklusive Ekonomisk geografi), Marknadsföring samt Redovisning. Institutionen har också en administrativ avdelning. Anställningen som biträdande universitetslektor är placerad vid sektionen för Management & Organisation vid Företagsekonomiska institutionen. Forskargruppen består av över 40 forskare varav åtta professorer. Anställning som biträdande universitetslektor utgör ett initialt steg i ett befordringssystem som tillämpas vid institutionen och fakulteten.

Ämne
Företagsekonomi med inriktning mot management och organisation

Ämnesbeskrivning
Sektionen för Management & Organisation har en stark tradition av forskning kring organisering, strategi, innovation, ledning, human resource management och hållbarhet. Vi bedriver även forskning inom områden som digitaliseringens påverkan på organisering av arbete, nya organisatoriska former samt integrering av hållbarhetsaspekter i organisationer. Undervisning bedrivs på kandidatnivå, inom det ettåriga magisterprogrammet ”Matix”, uppdragsutbildningar, masterprogrammen ”Master in Management” och ”Strategic Human Resource Management”, samt institutionens forskarutbildning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar maximalt 50 procent undervisning och minst 50 procent forskning. Forskningen förväntas bedrivas i enlighet med ämnesbeskrivningen ovan. Undervisningen kommer att genomföras på både grund- och avancerad nivå, och kan innefatta kursutveckling, kursansvar och handledning.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivet i 4 kap. 4a§ Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet V 2022/38 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet V 2020/3440. Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som senast vid ansökningstillfället har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Sökanden som avlagt examen tidigare kan anses behörig i första hand om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses föräldraledighet, perioder av nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Enligt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2020/3440 skall vid läraranställning den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid sakkunnigbedömning skall särskild vikt läggas vid visad vetenskaplig skicklig och potential för vidare vetenskaplig verksamhet inom tjänsten. Vikt skall även tillmätas visad pedagogisk skicklighet och förutsättningar för fortsatt pedagogisk verksamhet inom den utlysta tjänsten. Särskilt meriterande är:


• Forskning inom centrala områden för ämnet, såsom ledning, strategi, innovation och organisationsförändring.
• Erfarenhet av att publicera i ledande internationella tidskrifter inom management och organisation. Med ledande tidskrifter avses här journaler på nivå 3-4* i AJG systemet. Även artiklar publicerade i AJG4-4* journaler inom närliggande discipliner såsom sociologi, nationalekonomi och statsvetenskap är meriterande.
• En väl genomarbetad forskningsagenda som motsvarar internationell standard inom Management och Organisation.
• Framgångsrikt planerat och genomfört empiriska forskningsprojekt.
• Undervisning, inklusive kursansvar och pedagogiskt utvecklingsarbete, inom management och organisation.

Även den sökandes personliga egenskaper avseende förmåga att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de ovan beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen. Därutöver ska skicklighet i att samverka med omgivande samhälle samt förmågan att informera om forskning och utvecklingsarbete nationellt och internationellt tillmätas vikt.

Anställningen
En biträdande universitetslektor får, med stöd av Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 4 kap 12a och 12b §§, anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år, i syfte att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och bedriva meriterande arbete som kan ge behörighet till annan läraranställning för vilken ställs högre krav på behörighet (t.ex. anställning som universitetslektor). Den aktuella anställningen är tidsbegränsad till fyra år, i en omfattning av heltid 100 %. Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Information och sista ansökningsdag
Fullständig annons, kontaktuppgifter, instruktion gällande befordran till universitetslektor och hur du ansöker når du via universitetets rekryteringsportal, www.gu.se. Sista ansökningsdag är 7 augusti 2022.


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i Företagsekonomi med inriktn. mot logistik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 19
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan och bedriver omfattande forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Institutionen har drygt 140 anställda och är uppdelad i fyra sektioner: Industriell och finansiell ekonomi & Logistik, Management & Organisation (inklusive Ekonomisk geografi), Marknadsföring samt Redovisning. Institutionen har också en administrativ och teknisk enhet. Sektionen för Industriell och finansiell ekonomi & logistik söker nu en biträdande universitetslektor. Anställningen som biträdande universitetslektor utgör ett initialt steg i ett befordringssystem som tillämpas vid institutionen och fakulteten.

Ämne
Företagsekonomi med inriktning mot logistik

Ämnesbeskrivning
Godstransporter är en central aktivitet i många organisationer idag. Logistik och transport har samtidigt en stor påverkan på hållbarheten. Det är viktigt att utveckla effektiva godstransportsystem och samtidigt sträva mot ett hållbart transportsystem. Detta kräver en omfattande förståelse för behoven, kraven och verksamheten inom logistik- och transportindustrin. Ett nära samarbete med industriella aktörer och samhällets aktörer är nödvändigt för att möta dessa utmaningar.  

Anställning är placerad på Företagsekonomiska institutionen. Den biträdande lektorn förväntas undervisa inom logistik och transport samt bedriva samhällsrelevant forskning inom hållbar logistik och godstransporter genom ett nära samarbete med industri och samhälle.

Arbetsuppgifter
Anställningen som biträdande universitetslektor utgör ett initialt steg i ett befordringssystem. Arbetet består av ungefär 50% undervisning och 50% forskning. Den sökande förväntas jobba i ett interdisciplinärt team och ha intresse av att samarbeta med forskare från andra akademiska fält. Undervisning kan ske på svenska i kandidatprogrammet Handelshögskolans Logistikprogram eller på engelska i mastersprogrammet Logistics and Transport Management, samt i andra relevanta kurser.  

Behörighet
Behörighet för anställning som biträdande universitetslektor finns angivet i 4 kap. 4a§ Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet GU 2022/38 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2020/3440.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som senast vid ansökningstillfället har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom relevant ämnesområde. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Sökanden som avlagt examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses föräldraledighet, perioder av nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Enligt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2020/3440 skall vid läraranställning den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid sakkunnigbedömning skall särskild vikt läggas vid visad vetenskaplig skicklighet och potential för vidare vetenskaplig verksamhet inom tjänsten. Vikt skall även tillmätas visad pedagogisk skicklighet och förutsättningar för fortsatt pedagogisk verksamhet inom den utlysta tjänsten.

För den annonserade tjänsten söker vi en person med;


• Dokumenterad erfarenhet av forskning och undervisning inom Företagsekonomi, eller motsvarande bakgrund, med ett fokus på hållbar logistik och godstransporter.
• Dokumenterad stark förmåga att administrera och genomföra undervisningsuppdrag.
• Förmåga att etablera och utveckla interna och externa samarbeten inom forskning och utbildning.
• Kunskap inom ett skandinaviskt språk för att bedriva undervisning inom Logistikprogrammet. 
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med intervjuer, fallstudier etc. i nära samarbete med industri och myndigheter.

Den sökandes förmåga att kommunicera forskningsresultat nationellt och internationell kommer också att beaktas.

Anställningen
En biträdande universitetslektor får, med stöd av Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 4 kap 12a och 12b §§, anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år, i syfte att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och bedriva meriterande arbete som kan ge behörighet till annan läraranställning för vilken ställs högre krav på behörighet (t.ex. anställning som universitetslektor).

Den aktuella anställningen är tidsbegränsad till fyra år, i en omfattning av 100 % (heltid). Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Information och sista ansökningsdag
Fullständig annons, information om befordran, kontaktuppgifter samt instruktioner gällande ansökan och hur du ansöker når du via universitetets rekryteringsportal, www.gu.se. Sista ansökningsdag är 7 augusti 2022. 

 


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Studentmedarbetare

Administrativ assistent
Läs mer Jun 22
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Är du juriststudent och vill ha ett meriterande extrajobb? Som studentmedarbetare hos oss får du praktisk yrkeserfarenhet inom ditt utbildningsområde samtidigt som du knyter kontakter och utvecklar ditt professionella nätverk. 

Gruppen med förvaltningsjurister inom universitetsledningens stab, sektionen för förvaltningsjuridik, vid gemensamma förvaltningen ger ett universitetsövergripande stöd inom förvaltnings- och högskolerättsliga frågor vid universitetet. Nu söker vi 1-2 studentmedarbetare som primärt kommer att bistå juristerna med administrativt stöd kring handläggning av disciplinära ärenden avseende studenter. 

I högskoleförordningens kap 10 framgår när universitetet får vidta disciplinära åtgärder mot student, t.ex. vid försök till vilseledande vid examination. Vid misstanke om disciplinär förseelse upprättar berörd institution en anmälan till rektor. Ärenden inkomna till rektor handläggs sedan av förvaltningsjurist och en handläggare. När ärendet är färdigutrett är standardförfarandet att det behandlas i universitetets Disciplinnämnd, som fattar beslut om eventuella åtgärder. Som sekreterare i nämnden sitter en handläggare, som har stöd av en förvaltningsjurist. 

 

Arbetsuppgifter 
Du kommer att primärt bistå sektionen med administrativt stöd kring handläggning av dessa disciplinära ärenden. Detta innefattar bl.a. att gå igenom och sortera anmälningar, att bistå med att upprätta dokument såsom förelägganden, kallelser, sammanfattande promemorior inför sammanträdena och beslutsmeddelanden. Detta innefattar också att vid behov göra rättsutredningar samt att i övrigt bistå vid utredning av ärendena. Även administrativt stöd inom andra arbetsområden kan bli aktuellt.

 

Kvalifikationer 
För studentmedarbetare gäller Avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare (ikraft 1 april 2014). Syftet med anställning som studentmedarbetare är att skapa förutsättningar att förena arbete och studier, där arbetsuppgifterna har en koppling till de pågående studierna. En sådan koppling bidrar till att ge den studerande praktisk arbetserfarenhet, vilket i sin tur underlättar övergången mellan studier och yrkesliv samtidigt som berörda verksamheter tillförs aktuell kunskap. För att kunna anställas som studentmedarbetare skall du enligt Avtalet uppfylla följande krav:


• du bedriver pågående heltidsstudier på högskolenivå (6 kap. 2 § högskoleförordningen) och
• du har fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng samt
• du har ännu inte påbörjat en forskarutbildning

För den aktuella anställningen gäller även att du ska studera juridik vid juristprogrammet på juridiska institutionen vid Göteborgs universitet. 

Vi önskar att du är noggrann, med hög integritet och en god pedagogisk förmåga. Som person är du samarbetsinriktad och tar gärna egna initiativ. 

 

Anställning 
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 25 % omfattning med placering vid universitetsledningens stab, sektionen för förvaltningsjuridik. Anställningen pågår till och med 15 januari 2023. Tillträde vid höstterminens start, enligt överenskommelse.  

 


Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta chefsjurist Sara Dahlberg, 031-786 5711, sara.dahlberg@gu.se

 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-05.Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, en eller flera ( visstid)

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Arbetsuppgifter 
Tjänsten omfattar främst undervisning i kurser om språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt i kurser om text och skrivande på lärarutbildningarna i svenska som andraspråk och svenska vid Göteborgs universitet. Undervisning på VFU-kurser inom de två ämneslärarprogrammen ingår också i tjänsten.  Vidare kan undervisning i de fristående grundkurserna i svenska som andraspråk komma att ingå i tjänsten, liksom inom uppdragsutbildningen i svenska som andraspråk.  

 

Kvalifikationer 
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Sökande ska ha ämneslärarexamen (eller motsvarande) i svenska som andraspråk och/eller svenska, och erfarenhet av undervisning i ämnet/ämnena inom grundskola och/eller gymnasium. Det är önskvärt att den sökande har erfarenhet av övergripande utvecklingsuppdrag, t.ex. förstelärartjänst. Vi ser gärna att den sökande har erfarenhet som VFU-handledare. Meriterande är undervisning på universitet och högskola och särskilt som lärarutbildare.

Viss undervisning kan läggas under kvällstid. Vid institutionen ges också sommarkurser. Undervisningen sker huvudsakligen på campus, men eftersom distansundervisning också ingår i tjänsten, bör den sökande ha god kännedom om digitala verktyg och arbete via lärplattformar. Den sökande förutsätts även ha dokumenterat god skriftspråklig uttrycksförmåga. 

 

Anställning 
Anställningen är en allmän visstidsanställning på heltid med placering vid institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi. Startdatumet är 1 september 2022 eller enligt överenskommelse. Slutdatum är 31 juli 2023.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta: 

Studierektor Marie Rydenvald
E-post: marie.rydenvald@svenska.gu.se

 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-04


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i interaktionsdesign med inriktning mot programmering

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 17
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om avdelningen för Människa-Datorinteraktion
Avdelningen för människa-datorinteraktion startade sommaren 2019 och befinner sig i ett expansivt skede med fokus på att bli en viktig aktör inom forskning, utbildning och samverkan vid Göteborgs universitet. Vi har ett nära samarbete med Avdelningen för interaktionsdesign på IT-fakulteten, och ser det som viktigt att stärka forskningen inom dessa områden på Göteborgs universitet. 

 

För mer information om avdelningen för människa-datorinteraktion, se: www.ait.gu.se/mdi och https://hci-gu.github.io. 

Ämne 
Interaktionsdesign

 

Ämnesbeskrivning 
Programmering

 

Arbetsuppgifter 
Som universitetsadjunkt kommer huvuddelen av ditt arbete att bestå av undervisningsrelaterade uppgifter, dvs undervisning, administration, examination, kursuppföljning och kursutveckling. I rollen ingår att förbereda, genomföra, rätta och ge feedback på övnings- och inlämningsuppgifter. Arbetet innefattar också att bidra till projekt inom området människa-datorinteraktion. 

För den här tjänsten söker vi framför allt någon som kan undervisa i programmering för våra studenter på kandidatprogrammen i kognitionsvetenskap och systemvetenskap. Bidrag till projekt inom Appademin kan även förekomma. 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå
eller
har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 
Ett krav för tjänsten är kompetens inom programmering. Sökanden bör vara väl förtrogen med programmeringsspråk som Python och Dart.


Arbete kräver goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder 
Förtrogenhet med maskininlärning och AI, med ramverk såsom t.ex. Tensorflow och PyTorch är meriterande. Förtrogenhet med utveckling för mobila enheter och av ramverk så som Flutter är också meriterande. Även undervisningserfarenhet på universitetsnivå är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.  

Anställning 
Tjänsten är en allmän visstidsanställning under 10 månader med omfattning 100% av en heltid, placering vid institutionen för Tillämpad IT, avdelningen för människa-datorinteraktion.
Tillträdesdag 2022-09-01 eller enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 
Urval, intervju och bedömning utförs av en lokal rekryteringsgrupp.
Intervjuer kan komma att ske löpande.  

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor och avdelningschef Alexandra Weilenmann, 031-786 56 34, alexandra.weilenmann@ait.gu.se
eller
universitetslektor och ämnesansvarig för programmering Mattias Rost, 0704-145664, mattias.rost@ait.gu.se ? 
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta personalhandläggare Axel Bondemark, 031 786 64 55? 

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
OBS! För komplett annons, se lediga jobb på vår hemsida.

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Ansökan ska innefatta följande handlingar:


• Meritförteckning/CV och personuppgifter
• Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
• Referenser

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-01 


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskare inom stark exciton foton koppling

Organisk kemist
Läs mer Jun 3
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön.

Vi tar oss an viktiga samhällsfrågor som till exempel antibiotikaresistens, cancer, hjärnsjukdomar, miljöproblem och klimatförändringar. På så sätt medverkar vi till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling inom områdena god hälsa och välbefinnande, hållbar energi för alla, hållbara städer och samhällen samt bekämpa klimatförändringar.

Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science.

Institutionen ansvarar för forskarutbildning inom ämnesområdet Naturvetenskap med inriktning mot kemi, biofysik, biologi och utbildningsvetenskap. Därtill är institutionen värd för utbildningsprogram i molekylärbiologi, genomik och systembiologi, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen. Institutionen samverkar med olika samhällsaktörer som skolor, näringsliv och myndigheter. Institutionen för kemi och molekylärbiologi har runt 200 anställda. Vi finns i centrala lokaler både på Campus Johanneberg och på Campus Medicinareberget i Göteborg.

I gruppen för molekylära material bygger vi molekylära system som är gjorda så att de kan utföra en precist definierad funktion med utgångspunkt för användning inom materialkemi. Kompetensen i gruppen ligger både inom organisk syntes och optisk/elektrisk karakterisering av komplicerade molekylära material. Oftast använder vi organiska molekyler till våra studier, och även om dessa kan ensamma kan utföra en uppgift så ligger fokus på vad de syntetiserade materialen kan utföra tillsammans. Se vår hemsida för mer information (www.molecularmaterials.se).

Arbetsuppgifter 
Du kommer att bedriva forskning i gränslandet mellan kemi, fysik och materialvetenskap. Du kommer att arbeta inom ett projekt som handlar om att förstå vad som händer med molekyler som är starkt kopplade med ljus. Praktiska arbetsuppgifter kommer att vara fokuserade på att undersöka hur starkt foton-exciton kopplade system kan användas för att transportera energi i organiska material för användning inom organisk elektronik.

Kvalifikationer 
Krav för anställningen är svensk doktorsexamen inom kemi alternativt fysik eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom kemi alternativt fysik. Expertis inom stark exciton-foton koppling genom användandet av organiska molekyler är ett krav. Att kunna uttrycka sig i skrift och text flytande på engelska är ett krav.

Meriterande är en stark publikationslista, där den sökande är förstaförfattare på artiklar publicerade i välrenommerade tidskrifter. Dessutom är erfarenhet av ämnena stark exciton-foton koppling och organisk elektronik starkt meriterande.

Anställning 
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i sex månader på heltid (100%) med placering tills vidare vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi i Göteborg. Tillträde i september.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor Karl Börjesson, karl.borjesson@gu.se.

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan skall innehålla:

- CV
- Personligt brev
- Forskningsartikel som behandlar ämnet stark exciton-foton koppling som du är förstaförfattare på


Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-07-31


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoctoral fellow in Computational genomics of UV-induced DNA damage

Bioinformatiker
Läs mer Jun 1
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.

The Institute of Biomedicine is involved in both research and education. In both of these areas, we focus on fundamental knowledge of the living cell – what it consists of, how it works, how its function is directed by the genetic material, and how it interacts with various kinds of micro-organisms. Using this knowledge, we try to elucidate the causes of diseases, and find new ways to diagnose and treat them.

At present, the institute has about 360 employees and approximately 450 million SEK in total assets

Subject area
Computational genomics of UV-induced DNA damage

Subject area description
We are interested in how mutations arise and distribute across genomes, in both protein coding and non-coding DNA and with particular focus on ultraviolet (UV) light and skin cancers. For these studies we make use of publicly available as well as in-house generated genomic datasets, including genome-wide mapping of UV-induced DNA damage by high-throughput sequencing (CPD-seq). We now seek a skilled computational scientist to help address new challenges that will be tackled using this approach and related methods, in human cancer and beyond.

Job assignments
The project will involve bioinformatics analysis of large-scale genomic data generated in our lab, including integration with relevant public datasets. Although the emphasis will be on applied genomic science, development of new bioinformatics methodology may also be required to meet project goals. The work will be carried out in collaboration with experimental scientists. Relevant recent publications from our group include: Elliott et al., Nature Rev. Cancer 2021; Van den Eynden et al., Nature Genetics 2019, Lindberg et al, PNAS 2019; Elliott et al., Plos Genetics 2018; Fredriksson et al., Plos Genetics 2017; Fredriksson et al., Nature Genetics 2014. See www.larssonlab.org for more information.

Eligibility
The eligibility criteria for employing teaching staff are set out in Chapter 4 of the Higher Education Ordinance and in the Appointment Procedure for Teaching Posts at the University of Gothenburg. 

To be eligible for appointment as a postdoc, the applicant is required to have a doctoral degree, a doctoral degree in art or a foreign degree that is deemed to be equivalent to a doctoral degree. This eligibility requirement must be met before the employment decision is made. 

In the first instance, those who have completed their degree no more than three years prior to the end of the application period shall be considered. Those who have completed their degree more than three years prior to the end of the application period may also be considered in the first instance if special grounds exist. Special grounds relate to leave of absence due to illness, parental leave, commissions of trust within union organisations, service within the defence services or other similar circumstances, as well as clinical service or service/assignment relevant to the subject area.  

Assessment
Good programming skills and linux/unix experience is a requirement. Knowledge of Matlab or R is desired. Previous experience with analysis of next-generation sequencing data is recommended. While not required, experience from relevant biological fields is desirable, and the applicant is expected to have published several articles in peer-reviewed journals. Excellent communicative skills are required, including fluency in oral and written English.

Regulations for the evaluation of qualifications for academic positions are given in Chapter 4, Section 3 - 4 of the Higher Education Ordinance.

Employment
The employment is full time and temporary, two years with the possibility of one year's extension, with placement at the Institute of Biomedicine. First day of employment as agreed.

 

For further information:
Please contact: Erik Larsson Lekholm, Professor, phone: +46 31 786 6942, e-mail: erik.lekholm@gu.se.

Unions
Union representatives at the University of Gothenburg:
https://www.gu.se/en/about-the-university/work-at-the-university-of-gothenburg/how-to-apply

Information for International Applicants
Choosing a career in a foreign country is a big step. Thus, to give you a general idea of what we and Gothenburg have to offer in terms of benefits and life in general for you and your family/spouse/partner please visit:

https://www.gu.se/en/about-the-university/welcome-services
https://www.movetogothenburg.com/

How to apply
In order to apply for a position at the University of Gothenburg, you have to register an account in our online recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

The application should contain:

- A cover letter giving a brief description of previous research experience, and a motivation to why you are applying

- A CV including a list of publications

- Proof of completed PhD

- Contact details of two references

Closing date: 2022-07-31

 

The University of Gothenburg promotes equal opportunities, equality and diversity.

Salary is determined on an individual basis.

Applications will be destroyed or returned (upon request) two years after the decision of employment has become final. Applications from the employed and from those who appeal the decision will not be returned.

 


The University works actively to achieve a working environment with equal conditions, and values the qualities that diversity brings to its operations.

Salaries are set individually at the University.

In accordance with the National Archives of Sweden’s regulations, the University must archive application documents for two years after the appointment is filled. If you request that your documents are returned, they will be returned to you once the two years have passed. Otherwise, they will be destroyed.

In connection to this recruitment, we have already decided which recruitment channels we should use. We therefore decline further contact with vendors, recruitment and staffing companies.

Ansök nu

Postdoctoral fellow in Computational genomics of UV-induced DNA damage

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jun 1
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.

The Institute of Biomedicine is involved in both research and education. In both of these areas, we focus on fundamental knowledge of the living cell – what it consists of, how it works, how its function is directed by the genetic material, and how it interacts with various kinds of micro-organisms. Using this knowledge, we try to elucidate the causes of diseases, and find new ways to diagnose and treat them.

At present, the institute has about 360 employees and approximately 450 million SEK in total assets

Subject area
Computational genomics of UV-induced DNA damage

Subject area description
We are interested in how mutations arise and distribute across genomes, in both protein coding and non-coding DNA and with particular focus on ultraviolet (UV) light and skin cancers. For these studies we make use of publicly available as well as in-house generated genomic datasets, including genome-wide mapping of UV-induced DNA damage by high-throughput sequencing (CPD-seq). We now seek a skilled computational scientist to help address new challenges that will be tackled using this approach and related methods, in human cancer and beyond.

Job assignments
The project will involve bioinformatics analysis of large-scale genomic data generated in our lab, including integration with relevant public datasets. Although the emphasis will be on applied genomic science, development of new bioinformatics methodology may also be required to meet project goals. The work will be carried out in collaboration with experimental scientists. Relevant recent publications from our group include: Elliott et al., Nature Rev. Cancer 2021; Van den Eynden et al., Nature Genetics 2019, Lindberg et al, PNAS 2019; Elliott et al., Plos Genetics 2018; Fredriksson et al., Plos Genetics 2017; Fredriksson et al., Nature Genetics 2014. See www.larssonlab.org for more information.

Eligibility
The eligibility criteria for employing teaching staff are set out in Chapter 4 of the Higher Education Ordinance and in the Appointment Procedure for Teaching Posts at the University of Gothenburg. 

To be eligible for appointment as a postdoc, the applicant is required to have a doctoral degree, a doctoral degree in art or a foreign degree that is deemed to be equivalent to a doctoral degree. This eligibility requirement must be met before the employment decision is made. 

In the first instance, those who have completed their degree no more than three years prior to the end of the application period shall be considered. Those who have completed their degree more than three years prior to the end of the application period may also be considered in the first instance if special grounds exist. Special grounds relate to leave of absence due to illness, parental leave, commissions of trust within union organisations, service within the defence services or other similar circumstances, as well as clinical service or service/assignment relevant to the subject area.  

Assessment
Good programming skills and linux/unix experience is a requirement. Knowledge of Matlab or R is desired. Previous experience with analysis of next-generation sequencing data is recommended. While not required, experience from relevant biological fields is desirable, and the applicant is expected to have published several articles in peer-reviewed journals. Excellent communicative skills are required, including fluency in oral and written English.

Regulations for the evaluation of qualifications for academic positions are given in Chapter 4, Section 3 - 4 of the Higher Education Ordinance.

Employment
The employment is full time and temporary, two years with the possibility of one year's extension, with placement at the Institute of Biomedicine. First day of employment as agreed.

 

For further information:
Please contact: Erik Larsson Lekholm, Professor, phone: +46 31 786 6942, e-mail: erik.lekholm@gu.se.

Unions
Union representatives at the University of Gothenburg:
https://www.gu.se/en/about-the-university/work-at-the-university-of-gothenburg/how-to-apply

Information for International Applicants
Choosing a career in a foreign country is a big step. Thus, to give you a general idea of what we and Gothenburg have to offer in terms of benefits and life in general for you and your family/spouse/partner please visit:

https://www.gu.se/en/about-the-university/welcome-services
https://www.movetogothenburg.com/

How to apply
In order to apply for a position at the University of Gothenburg, you have to register an account in our online recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

The application should contain:

- A cover letter giving a brief description of previous research experience, and a motivation to why you are applying

- A CV including a list of publications

- Proof of completed PhD

- Contact details of two references

Closing date: 2022-07-31

 

The University of Gothenburg promotes equal opportunities, equality and diversity.

Salary is determined on an individual basis.

Applications will be destroyed or returned (upon request) two years after the decision of employment has become final. Applications from the employed and from those who appeal the decision will not be returned.

 


The University works actively to achieve a working environment with equal conditions, and values the qualities that diversity brings to its operations.

Salaries are set individually at the University.

In accordance with the National Archives of Sweden’s regulations, the University must archive application documents for two years after the appointment is filled. If you request that your documents are returned, they will be returned to you once the two years have passed. Otherwise, they will be destroyed.

In connection to this recruitment, we have already decided which recruitment channels we should use. We therefore decline further contact with vendors, recruitment and staffing companies.

Ansök nu

Skrivningsvakter

Kursadministratör
Läs mer Jun 23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionen är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och Kristinebergs marina forskningsstation. Den aktuella tjänsten är förlagd till Göteborgs botaniska trädgård och Medicinareberget. 

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att ansvara för att studenterna vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet utför sina tentamina på ett rättssäkert sätt. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att kontrollera att respektive student är anmäld till aktuell tentamen och har godkänd legitimation, informera om skrivningsregler, dela ut tentamina (tentamensexemplar) och att se till att dessa lämnas in på ett korrekt sätt. Efter skrivningen ingår en del efterarbete enligt tentasamordnarens anvisningar. Vidare ska skrivningsvakten övervaka skrivningen för att upptäcka eventuellt vilseledande beteende.

Kvälls- och helgarbete kan förekomma.

Kvalifikationer
För att vara lämplig för anställningen bör du inte vara student vid samma institution där du sitter som skrivningsvakt. Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska och god datorvana. Meriterande är kännedom om digital tentamen, regelverket för examination vid Göteborgs universitet och att känna till universitetets organisation. Du som söker ska vara orädd och principfast samt ha ett serviceinriktat arbetssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom noggrannhet, flexibilitet och samarbetsförmåga.

Anställning
Detta är en intermittent anställning (timanställning) med start snarast eller enligt överenskommelse t.o.m. 2022-12-31. Antal arbetstimmar per månad kommer att variera utifrån behov.

Ansökan ska innehålla: 


• Personligt brev (max en A4) 
• Meritvärdering (CV)

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Mats Andersson, utbildningshandläggare
Tel: 031-786 26 88
E-post: mats.andersson@bbioenv.gu.se 

Åsa Arrhenius, prefekt
tel. +46 31 786 26 25
e-post: asa.arrhenius@bioenv.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-07-24


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoctoral fellow in mitochondrial DNA replication & transcription

Strukturkemist
Läs mer Jun 17
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.

The Institute of Biomedicine is involved in both research and education. In both of these areas, we focus on fundamental knowledge of the living cell – what it consists of, how it works, how its function is directed by the genetic material, and how it interacts with various kinds of micro-organisms. Using this knowledge, we try to elucidate the causes of diseases, and find new ways to diagnose and treat them.

The Institute is composed of the following four departments:


• The Department of Infectious Diseases
• The Department of Microbiology and Immunology
• The Department of Medical Biochemistry and Cell Biology
• The Department of Laboratory Medicine

At present, the institute has about 360 employees and approximately 450 million SEK in total assets

 

Subject area 
Cryo EM-studies of mitochondrial DNA replication and transcription

 

Subject area description 
Mitochondria contain their own genome that codes for several subunits of the oxidative phosphorylation machinery. We have developed in vivo and in vitro techniques to study the basic mechanisms of human mitochondrial DNA replication and transcription, and how these processes are regulated.

 

Duties 
In this project the candidate will study the structure of the mitochondrial replisome using cryo EM. The project will also involve studies of disease-causing mutations and their structural consequences. More information about the research group and our work can be found on the following web-page: www.falkenberglab.org

 
Eligibility 
The eligibility criteria for employing teaching staff are set out in Chapter 4 of the Higher Education Ordinance and in the Appointment Procedure for Teaching Posts at the University of Gothenburg. 

To be eligible for appointment as a postdoc, the applicant is required to have a doctoral degree, a doctoral degree in art or a foreign degree that is deemed to be equivalent to a doctoral degree. This eligibility requirement must be met before the employment decision is made. 

In the first instance, those who have completed their degree no more than three years prior to the end of the application period shall be considered. Those who have completed their degree more than three years prior to the end of the application period may also be considered in the first instance if special grounds exist. Special grounds relate to leave of absence due to illness, parental leave, commissions of trust within union organisations, service within the defence services or other similar circumstances, as well as clinical service or service/assignment relevant to the subject area.  

 

Assessment criteria 
We are looking for a highly motivated individual with significant experience in cryo EM and/or structural biology. Knowledge of mitochondrial systems and documented experience with cloning, mutagenesis, gene expression, cell culture, radiolabeled isotopes, and in vitro DNA replication and/or transcription are of merit. The work will involve collaboration both within and outside the group, and so good teamwork and communication skills are important. The candidate is expected to be enthusiastic, capable of planning and executing research independently, and to have a passion and curiosity for science. Fluent written and spoken English is required since we operate in a very international environment.

Regulations for the evaluation of qualifications for academic positions are given in Chapter 4, Section 3 - 4 of the Higher Education Ordinance.

Employment 
The employment is full time and temporary, two years with the possibility of one year's extension, with placement at the Institute of Biomedicine. First day of employment as agreed.

 

 

Contact information 
If you have any questions about the position, please contact Maria Falkenberg, Professor, +46 (0)317863444, maria.falkenberg@medkem.gu.se

 

Unions 
Union representatives at the University of Gothenburg can be found here:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Application 

Submit your application via the University of Gothenburg’s recruitment portal by clicking the “Apply” button. It is your responsibility to ensure that the application is complete as per the vacancy notice, and that the University receives it by the final application deadline.  

In order to apply for a position at the University of Gothenburg, you have to register an account in our online recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

The application should contain:

- A cover letter giving a brief description of previous research experience, and a motivation to why you are applying

- A detailed CV including a list of publications

- Proof of completed PhD

- Contact details of two references.

 

Applications must be received by: 2022-07-19

 Information for International Applicants 

Choosing a career in a foreign country is a big step. Thus, to give you a general idea of what we and Gothenburg have to offer in terms of benefits and life in general for you and your family/spouse/partner please visit: 

https://www.gu.se/en/about-the-university/welcome-services 
https://www.movetogothenburg.com/ 


The University works actively to achieve a working environment with equal conditions, and values the qualities that diversity brings to its operations.

Salaries are set individually at the University.

In accordance with the National Archives of Sweden’s regulations, the University must archive application documents for two years after the appointment is filled. If you request that your documents are returned, they will be returned to you once the two years have passed. Otherwise, they will be destroyed.

In connection to this recruitment, we have already decided which recruitment channels we should use. We therefore decline further contact with vendors, recruitment and staffing companies.

Ansök nu