Centio Consulting Group AB jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb hos Centio Consulting Group AB i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Göteborg.

Resurskonsulter inom bergteknik

Civilingenjör, väg
Läs mer Okt 20
Vi söker två Resurskonsulter inom bergteknik till Trafikvereket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget omfattar två resursstöd. Varje resursomfattning är ca 50% av heltidstjänst. Det gäller resurs Planerare och Tekniskt Stöd. Här nedan är precisering av varje resurs arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifter/Ansvar
Resurskonsult ”Planerare” handlar om att:
Kunna inspektera berg- eller betongkonstruktioner självständigt vid behov.
Kunna bedöma och utreda en del allvarliga skador som är upptäckta av
inspektörerna och registrerade i förvaltningssystem BaTMan.
Kunna planera åtgärder i förvaltningssystem BaTMan.
Medverka i framtagande av verksamhetsplanering, UH-plan och kortoch långsiktiga åtgärder
Samordning med distrikten
Resurskonsult ”Tekniskt Stöd” handlar om att:
Arbeta med mottagande av nya anläggningar.

Arbeta med 3D-modeller (BIM) och implementering av BIM i förvaltningssystemet BaTMan.
Tillhandahålla uppgifter om anläggningar (tunnlar och bergslänter)
från förvaltningssystem BaTMan.
Stödja Trafikverkets nationella samordnare (NaSa) med en del bergoch/eller betongrelaterade frågor.
Medverka i utvecklande av bergsläntsarbete.
Medverka och samarbeta med de bergtekniker som finns i andra avdelningar i Trafikverket.

Krav (OBS, obligatoriska)

Båda resurserna ska självständigt kunna utföra inspektioner enligt kraven TRVINFRA-00215 Inspektion av Tunnel och bergkonstruktioner och / eller TRVINFRA-00213 Inspektion av bro och övriga byggnadsverk.
Resurskonsulterna ska uppfylla nedanstående kompetenskrav:

Resursskonsult ”Planerare”:
universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot Bergteknik, Geologi/Ingenjörsgeologi, Väg- och Vattenteknik, eller Samhällsbyggnadteknik, eller praktisk erfarenhet om
10 år.
minst fem (5) års erfarenhet av att i fält utfört flera inspektioner varav minst
30 självständiga huvudinspektioner under de senaste 5 åren.
10 utredningar och särskilda inspektioner av olika byggnadsverk under de senaste
5 åren. Erfarenhet kan också vara uppdragsledning av sådana arbeten.
kunskap om Trafikverkets inspektionsmetodik erhållen genom flerårig praktisk tillämpning eller genom teoretisk utbildning t.ex. Trafikverksskolans inspektionsutbildning eller motsvarande.
kompetens i berg och/eller betong och de nedbrytningsmekanismer som påverkar konstruktionerna.
kompetens av att arbeta i BaTMan i följande moduler:
Objektplanering som används för bedömning av framtida underhållskostnader.
Konsult har utfört minst 30 objektplanering i BaTMan under de senaste 5 åren.
Inventering av nya anläggningar och registrering grunduppgifter samt justering i
uppgifterna. Konsult har lett eller utfört minst 2 uppdrag under de senaste 5 åren.

Har kompetens Arbete på väg kompetens nivå 1.1--1.3 med godkänt resultat.Resurskonsult ”Tekniskt Stöd”:
universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot Bergteknik, Geologi/Ingenjörsgeologi, Väg- och Vattenteknik, eller Samhällsbyggnadteknik.

minst fem (5) års erfarenhet av att i fält utfört flera inspektioner varav minst

10 självständiga huvudinspektioner under de senaste 5 åren.
10 utredningar och särskilda inspektioner av olika byggnadsverk under de senaste
5 åren. Erfarenhet kan också vara uppdragsledning av sådant arbeten.

kunskap om Trafikverkets inspektionsmetodik erhållen genom flerårig praktisk tillämpning eller genom teoretisk utbildning t.ex. Trafikverksskolans inspektionsutbildning eller motsvarande.
kompetens i berg och/eller betong och de nedbrytningsmekanismer som påverkar konstruktionerna.
Lång erfarenhet inom berg eller betong anläggningar. Erfarenhet ska vara minst 5 år som
inspektör, projektör, förvaltare, arbetsledare eller projektledare.
Har goda kunskaper i 3D-modeller och arbetat i BIM. Erfarenheten ska vara minst 3 år
Mycket goda kunskaper i förvaltningssystem BaTMan gällande modulerna nedan. Erfarenheter verifieras med en lista på vilka anläggningar man arbetat med genom att begära ett uttag från BaTMan helpdesk.
Grunduppgifter
Ta fram rapporter från systemet beträffande inspektioner, planeringar, fakta, etc..
Förvaltningsaktiviteter
Dokument
Har kompetens Arbete på väg kompetens nivå 1.1--1.3 med godkänt resulta

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Teknikingenjör installation / installationssamordning till Trafikverket

Signalingenjör
Läs mer Dec 4
Nytt
Vi söker Teknikingenjör installation / installationssamordning till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Den övergripande arbetsuppgiften som teknikingenjör är att bistå projekten med teknikkompetens inom installationsområdena samt vara behjälplig vid installation, utformning och testning av installationer. Uppdraget arbetsuppgifter kommer att styras av teknikansvarig för respektive projekt.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Högskoleutbildning om minst 180 HP inom ett område som bedöms relevant
eller annan utbildning som tillsammans med erfarenhet bedöms likvärdigt av
Trafikverket.

Minst 2 års yrkeserfarenhet inom installation inom minst ett eller flera av områdena:
o Tele
o Brand
o CCTV
o Ventilation
o Passersystem
o Hissystem
o Rulltrappor
o Radio
o Elkraft
o Belysning
o Styr- och övervakning

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Byggledare Stål och Målning till Trafikverket

Arbetsledare, måleri
Läs mer Aug 2
Vi söker Byggledare Stål och Målning för Klaffbro Vänersborg till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Byggledaren ska ha ett totalansvar för ledning, styrning och uppföljning av alla aktiviteter avseende Stål och Målning samt leda detta arbete i projektering och produktion. Konsulten ska utföra erforderliga kontroller på projektör/entreprenörens arbete inom de aktuella områdena. Konsulten rapporterar till projektledningen.

Byggledaren ska samordna byggplatsuppföljningen om sådan finns och se till att entreprenaden kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade planer samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser.
Byggledaren utför och sammanställer uppföljning och prognoser samt upprätthåller och levererar redovisande dokument för projektering/entreprenaden samt är Beställarens representant ute på plats på byggarbetsplatsen.

Byggledaren står för sakkunskap och teknisk kompetens inom sina teknikområden samt fungerar som stöd för projektledningen i att leda och följa upp kontrakterade projekterings/entreprenadarbeten. Med teknikområden avses det kompetensområden som beskrivs i efterfrågade uppdragstyper. Byggledaren arbetar vidare tillsammans med projektledningen med att följa upp samt utveckla kontrakt och processer.

Arbetsuppgifter och ansvar
Byggledarens arbetsuppgifter kan innefatta nedanstående, men är inte begränsat av, att
leda projektets arbete inom Stål och Målning
kontrollera projektör/entreprenörens dokumentation inom Stål och Målning
kontrollera projektör/entreprenörens personal med avseende på kompetens och behörighet
delta i bygg- och ekonomimöten
lämna synpunkter på projektör/entreprenörens ritningar och övriga handlingar
kontrollera ritningar och andra handlingar samt jämföra/kontrollera på plats
tillsammans med projektledare tillse och säkerställa att tilldelad entreprenad genomförs i överensstämmelse med kontrakt, ritningar och andra handlingar
vara projektets motpart till ansvarig förvaltare
bevaka att erforderliga myndighetstillstånd finns
tillse att myndigheters och beställarens krav uppfylls
kontrollera och följa upp att ställda krav uppfyllts
medverka vid kontakt med myndigheter, entreprenörer/projektörer och fastighetsägare
hantera avvikelser
följa upp tidplan, nedlagda kostnader och övriga beställningar samt bistå med att prognostisera projekt/entreprenadens slutkostnad
ansvara för samordningen av byggplatsuppföljning inom Stål och Målning
medverka vid upphandling
uppföljning avseende teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet
samt vidarerapportering
rapportera projektör/entreprenadens ekonomi och status månadsvis
följa upp och dokumentera ändrings- och tilläggsarbeten samt mängdavvikelser, enligt
för projektet gällande rutiner
delta i utvärdering och val av alternativ till tekniska lösningar, genom att medverka i
projekteringsarbetet och andra möten, även kalla och föra protokoll vid möten
föra dagbok över projektet
delta i projektets och projektör/entreprenadens kvalitetsarbete
tillse att entreprenörens egenkontroll med avseende Stål och Målning genomförs enligt överenskomna planer
medverka till att skapa bra relation till fastighetsägare/sakägare
upprätthålla kontakt med basentreprenad och externa parter som berörs av projektet
samordna med andra teknikgrenar och angränsande entreprenader
medverka och ansvara för erforderliga syner och besiktningar
svara för slutdokumentation av projektet
följa upp projektör/entreprenörens egenkontroll på utförda arbeten
följa upp kontroller i projekterings- och produktionsfasen

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Konsulten ska ha relevant utbildning och minst 10 års arbetserfarenhet (delprojektledare, byggledare, byggplatsuppföljare) inom det aktuella teknikområdet Stål och Målning.

Konsulten ska ha utbildning i TR-Stål/K (Kravdokument för kompetenser TR-stål,
SBS-MVR-StBK Kommitté TR-stål) eller likvärdig kunskap.

Konsulten ska lämna minst två referensuppdrag där denne arbetat i ledande position:
delprojektledare, byggledare eller byggplatsuppföljare med ansvar för teknikområdet
Stål och Målning. Uppdragen ska vara byggnation av rörliga stålbroar, varav ett av referensuppdragen genomförts de senaste fem åren där kontraktssumman för entreprenaden uppgått till minst 100 mnkr.

Utöver de två ovanstående referensuppdragen ska konsulten lämna minst två referensuppdrag där denne arbetat i ledande position: delprojektledare, byggledare eller
byggplatsuppföljare. Uppdragen ska vara anläggningskonstruktioner med stål och
målning för utomhusmiljöer som genomförts de senaste fem åren där kontraktssumman för entreprenaden uppgått till minst 5 mnkr.

Konsulten ska ha kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom det aktuella teknikområdet.

Konsulten ska vara väl förtrogen med Trafikverkets styrande och vägledande dokument.

Kunskap och erfarenhet av relevanta standardavtal AB, ABT, ABK med flera. Detta reodovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.

God kunskap om AMA AF och AMA AF Konsult och branschens regelverk. Detta redovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.

Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.

Konsulten ska inneha körkort som minst omfattar behörighet ”B”

Konsulten ska ha utbildning för BASÄVISTA- Att enskilt vistas i spår.

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P/U)

Meriterande

Konsulten är Kvalitétsmedveten. Är noggrann och medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger vikt vid att man lever upp till dessa.

Konsulten har Specialistkunskap inom stål och målning. Förstår de fackmässiga
aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra.

Konsulten är Självgående. Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens ...

Ansök nu

Kontraktstöd till Trafikverket

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Dec 4
Nytt
Vi söker Kontraktstöd till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten kommer att tillhöra avdelning Västlänken och Olskroken Planskildhet och har dels som arbetsuppgift att stödja projekten i att hantera kontraktsfrågor som uppkommer i entreprenaderna och konsultuppdrag samt att vid behov bistå övriga projekt inom avdelningen Västlänken.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Kontraktsstödet ska stödja projekten i kontraktsfrågor som kräver hög kompetens inom upprättande, kvalitetssäkring samt tolkning av kontraktshandlingar och dess ingående delar.
Kontraktsstödet ansvarar för aktiv hantering av tvister och konflikter samt agerar som entreprenadsakkunnig i samråd med projekten.
Kontraktsstödet har uppgiften att stödja och utbilda projekten i praktisk hantering kring dokumentation av betydelse för kontraktsfrågor samt hur byggmötesprotokoll och överenskommelser om ÄTOR ska formuleras.
Kontraktsstödet arbetar även inriktat mot samverkan där man försöker möta leverantörerna
och hitta lösningar så att man kan gå vidare och minimera tiden man lägger på att hantera frågor man inte är överens om ur ett juridiskt perspektiv.
Kontraktsstödet arbetar proaktivt genom att skapa forum där de olika projekten och entreprenaderna kan mötas för att dela erfarenheter och säkerställa att kontraktsfrågor hanteras korrekt utifrån de regelverk och standardavtal som finns inom anläggningsbranschen.
Kontraktsstödet ska arbeta med granskning av tekniska, administrativa- och entreprenadjuridiska handlingar.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Universitets- eller högskoleexamen minst 180hp (120p) inom samhällsbyggnad eller
annat för tjänsten relevant område, alternativt annan utbildning i kombination med
erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Minst 10 års erfarenhet som entreprenör inom anläggningsbranschen
Minst 5 års erfarenhet som bygg-och projektledare i anläggningsbranschen
Minst 5 års erfarenhet av att ha arbetat i samverkansprojekt
Minst ett uppdrag där konsulten berett inlagor till tvister inom entreprenad- eller konsultuppdrag
God teoretisk kunskap av regelverket Allmänna bestämmelser AB/ABT/ABK

Meriterande

Konsulten har hög kompetens och praktisk erfarenhet inom komplexa
kontraktsfrågor i entreprenader.

Konsulten har hög kompetens inom granskning av tekniska, administrativa och kontraktshandlingar/entreprenadjuridiska handlingar inom entreprenader och konsultuppdrag AB/ABT/ABK/AMA/MER.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Kvalificerad Projektingenjör

Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Läs mer Nov 27
Vi söker Kvalificerad Projektingenjör till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
Uppdraget avser konsultuppdrag som resurskonsult kvalificerad Projektingenjör för Projekt Lundbyleden, med placering i Göteborg, Trafikverkets projektkontor.
I rollen som kvalificerad Projektingenjör är den huvudsakliga uppgiften att vara ett administrativt stöd till projektledning för projektering samt samtliga mark- och anläggningsarbeten i övergripande planering och uppföljning avseende tid, kostnad och innehåll.
I rollen förväntas du medverka och samverka vid möten med projektörer samt entreprenörer.
Arbetet innebär mycket personliga kontakter och ställer höga krav på kommunikation ochsamverkan, både internt och externt. Arbetet innebär mycket personliga kontakter och ställerhöga krav på kommunikation och samverkan, både internt och externt.
I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

Konsulten planerar och genomför uppdraget i samråd med projektledaren.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Projektplanering och uppföljning
Ekonomihantering och resursplanering
Bereder för uppföljning av delprojekt samt upprättande av projektrapporter
Bereder för projektets budgetunderlag enligt direktiv
Möteshantering
Är behjälplig mot projektledare med tidplaner, verksamhetssystem, godkännandeprocessen samt projektens dokumentflöde
Projektinformation
Dokumenthantering, brev, protokoll, tidplaner

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Resurskonsult ska uppfylla nedanstående kompetenskrav:
ska ha högskole- eller universitetsexamen inom bygg/anläggning/eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
ska ha minst 5 års erfarenhet i rollen som projektingenjör/uppdragsledare eller motsvarande som Trafikverket bedömer likvärdigt
ska ha minst fem års erfarenhet från att ha arbetat med olika slags ekonomiska uppföljningar samt diverse dokumenthantering, varav minst tre år ska vara i byggskede
av entreprenad
ska ha god kännedom om entreprenadjuridik såsom AB04, ABT06 och ABK09
ska ha god kunskap om Microsoft Office
ska kunna uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift

Meriterande

Samarbetsförmåga
Konsulten arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter
på ett konstruktivt sätt.

Strukturerad
Konsulten planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Kvalificerad Projektingenjör

Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Läs mer Nov 27
Vi söker Kvalificerad Projektingenjör till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
Uppdraget avser konsultuppdrag som resurskonsult kvalificerad Projektingenjör för Projekt Lundbyleden, med placering i Göteborg, Trafikverkets projektkontor.
I rollen som kvalificerad Projektingenjör är den huvudsakliga uppgiften att vara ett administrativt stöd till projektledning för projektering samt samtliga mark- och anläggningsarbeten i övergripande planering och uppföljning avseende tid, kostnad och innehåll.
I rollen förväntas du medverka och samverka vid möten med projektörer samt entreprenörer.
Arbetet innebär mycket personliga kontakter och ställer höga krav på kommunikation ochsamverkan, både internt och externt. Arbetet innebär mycket personliga kontakter och ställerhöga krav på kommunikation och samverkan, både internt och externt.
I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

Konsulten planerar och genomför uppdraget i samråd med projektledaren.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Projektplanering och uppföljning
Ekonomihantering och resursplanering
Bereder för uppföljning av delprojekt samt upprättande av projektrapporter
Bereder för projektets budgetunderlag enligt direktiv
Möteshantering
Är behjälplig mot projektledare med tidplaner, verksamhetssystem, godkännandeprocessen samt projektens dokumentflöde
Projektinformation
Dokumenthantering, brev, protokoll, tidplaner

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Resurskonsult ska uppfylla nedanstående kompetenskrav:
ska ha högskole- eller universitetsexamen inom bygg/anläggning/eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
ska ha minst 5 års erfarenhet i rollen som projektingenjör/uppdragsledare eller motsvarande som Trafikverket bedömer likvärdigt
ska ha minst fem års erfarenhet från att ha arbetat med olika slags ekonomiska uppföljningar samt diverse dokumenthantering, varav minst tre år ska vara i byggskede
av entreprenad
ska ha god kännedom om entreprenadjuridik såsom AB04, ABT06 och ABK09
ska ha god kunskap om Microsoft Office
ska kunna uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift

Meriterande

Samarbetsförmåga
Konsulten arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter
på ett konstruktivt sätt.

Strukturerad
Konsulten planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Kvalificerad Projektingenjör

Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Läs mer Nov 27
Vi söker Kvalificerad Projektingenjör till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
Uppdraget avser konsultuppdrag som resurskonsult kvalificerad Projektingenjör för Projekt Lundbyleden, med placering i Göteborg, Trafikverkets projektkontor.
I rollen som kvalificerad Projektingenjör är den huvudsakliga uppgiften att vara ett administrativt stöd till projektledning för projektering samt samtliga mark- och anläggningsarbeten i övergripande planering och uppföljning avseende tid, kostnad och innehåll.
I rollen förväntas du medverka och samverka vid möten med projektörer samt entreprenörer.
Arbetet innebär mycket personliga kontakter och ställer höga krav på kommunikation ochsamverkan, både internt och externt. Arbetet innebär mycket personliga kontakter och ställerhöga krav på kommunikation och samverkan, både internt och externt.
I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

Konsulten planerar och genomför uppdraget i samråd med projektledaren.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Projektplanering och uppföljning
Ekonomihantering och resursplanering
Bereder för uppföljning av delprojekt samt upprättande av projektrapporter
Bereder för projektets budgetunderlag enligt direktiv
Möteshantering
Är behjälplig mot projektledare med tidplaner, verksamhetssystem, godkännandeprocessen samt projektens dokumentflöde
Projektinformation
Dokumenthantering, brev, protokoll, tidplaner

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Resurskonsult ska uppfylla nedanstående kompetenskrav:
ska ha högskole- eller universitetsexamen inom bygg/anläggning/eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
ska ha minst 5 års erfarenhet i rollen som projektingenjör/uppdragsledare eller motsvarande som Trafikverket bedömer likvärdigt
ska ha minst fem års erfarenhet från att ha arbetat med olika slags ekonomiska uppföljningar samt diverse dokumenthantering, varav minst ett år ska vara i byggskede
av entreprenad
ska ha god kännedom om entreprenadjuridik såsom AB04, ABT06 och ABK09
ska ha god kunskap om Microsoft Office
ska kunna uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift

Meriterande

Samarbetsförmåga
Konsulten arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter
på ett konstruktivt sätt.

Strukturerad
Konsulten planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Specialist installation / installationssamordning till Trafikverket

Installationselektriker
Läs mer Dec 4
Nytt
Vi söker Specialist installation / installationssamordning till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Den övergripande arbetsuppgiften som specialist är att samordna installationsfrågor och leda arbetsgrupper inom och mellan de olika teknikområden samt att se till att valda lösningar och system anpassas mot Trafikverkets centrala funktion IT samt VO Trafikledning och Underhåll.
Ingående arbetsuppgifter:
Samordna och leda arbete inom installationsområdena.
Samordning mellan teknikområdena säkerhet, Installation samt styr och övervakning.
Koordinera och strukturera FAT och SAT verksamhet inom teknikområdena för uppdragen.
Korrdinera utbildnings- samt övningsmoment kopplat till installationsområdet (tele,
brand, CCTV, ventilation, passersystem, hissystem, rulltrappor, radio, elkraft, belysning, styr- och övervakning).
Representera Trafikverket (beställare) gentemot konsultuppdragen, leverantörer etc.
Ge specialiststöd inom området Installation och kravställningar för området.
Utvärdera Installationslösningar och beskrivningar.
Bevaka tillförlitlighet-, underhållsmässighets- samt styr o övervakningsaspekter inom
området i förhållande till kravställningar.
Stämma av installationslösningar med VO Underhåll och Trafikledning samt centralfunktion IT.

Krav (OBS, obligatoriska)

a) Minst 10 års yrkeserfarenhet och dokumenterad teknisk kunskap inom hela installationsområdet. Erfarenheten ska omfatta följande områden:
o Tele
o Brand
o CCTV
o Ventilation
o Passersystem
o Hissystem
o Rulltrappor
o Radio
o Elkraft
o Belysning
o Styr- och övervakning
b) Minst 10 års yrkeserfarenhet av kravställning, projektering och entreprenaduppföljning av installationer i väg eller järnvägsprojekt där tunnlar utgjort en tydlig del av arbetsinnehållet.
c) Minst fem (5) uppdrag som omfattat koordinering av FAT och SAT verksamhet
d) Minst fem (5) uppdrag som omfattat acceptanstester hos leverantör
e) Minst fem (5) uppdrag som omfattat leda/koordinera utbildnings- samt övningsmoment kopplat teknikområdena.
f) Minst fem (5) uppdrag som omfattat tillämpning av svenska lagar och regler inom arbetsområdet samt tillhörande internationella normer och standarder.
g) Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Projektledare inom väg till Trafikverket

Byggledare
Läs mer Nov 20
Vi söker Projektledare inom väg till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
- Resurskonsult projektledare väg på projektenhet väg 3, Investering Väst.
I uppdraget ingår även att vid behov bistå andra projektenheter inom verksamhetsområde Investering väst inom ramen för den beläggningsgrad som anges i Uppdragskontrakt § 1.
I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Resurskonsulten ansvarar för:
Att leda projekt mot dess mål avseende omfattning, tid, kostnad och kvalitet enligt
överenskommelsen med projektsponsorn
Att planera projektets genomförande
Ta fram de underlag som behövs för Tollgatebeslut
Säkerställa projektets framdrift och leveranser
Ta hänsyn till mottagarens och andra viktiga projektintressenters behov och prioriteringar.
Säkerställa att de aktiviteter i projektledningsprocessen ”Genomföra åtgärder på vägar
och järnvägar” som krävs utförs, så som
o Projektintegration (säkerställa att alla projektaktiviteter är samordnade och
inriktade på att uppnå projektmålet och att projektets kontaktytor är integrerade, samordnade och styrda).
o Värdehantering i projekt
o Hantering av projektets omfattning
o Kvalitetsstyrning i projekt
o Upphandling i projekt
o Tidsstyrning i projekt
o Ekonomistyrning i projekt
o Personalhantering och ledarskap i projekt
o Riskhantering i projekt

o Kommunikationsstyrning i projekt

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Minst 8 år erfarenhet från vägprojekt som projektledare, delprojektledare, platschef,
projektchef, uppdragsledare eller annan befattning som Trafikverket anser är likvärdig.
Goda kunskaper i konsult- och entreprenadjuridik (ABK09 och AB04/ABT06) (kontrolleras i samband med intervju).

God erfarenhet av kalkyl och budgetarbete, prognosläggning, tidsplanering och riskhantering i vägprojekt (kontrolleras i samband med intervju).

Inneha dokumenterad och giltig utbildning Arbete på väg nivå 3. Denna ska därefter
uppdateras utifrån behov under kontraktets giltighetstid. Intyg bifogas med anbud.

Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift (kontrolleras i samband
med intervju).

Inneha ett giltigt B-körkort (kontrolleras i samband med intervju).

Goda kunskaper i Office-paketet (kontrolleras i samband med intervju).

Inneha dokumenterad och giltig utbildning gällande Bas P/Bas U, för att kunna fungera som beställarens byggarbetsmiljösamordnare. Denna ska därefter uppdateras utifrån behov under kontraktets giltighetstid. Intyg bifogas med anbud.

Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i vägentreprenad som projektledare, delprojektledare eller annan befattning som Trafikverket anser som likvärdig. Kravet skall
verifieras genom 3 referensuppdrag vilka ej är äldre än 10 år. Referensuppdragen ska
vara slutförda och kontraktssumma ska uppgå till minst 40 MSEK vardera. Sysselsättningsgraden genom hela entreprenadens genomförande ska vara minst 50 % för att få tillgodoräkna sig ett referensuppdrag (dvs. ovanstående sysselsättningsgrad ska uppfyllas genom hela entreprenaden, godkänns ej med högre sysselsättningsgrad under del av entreprenaden och under miniminivå i annan del)

Referensuppdragen ska vardera innefatta minst ett av nedanstående alternativ:
- Ombyggnation av väg
- Nybyggnation av väg

Meriterande

Är det ett mervärde att resurskonsulten är pedagogisk.

Är det ett mervärde att resurskonsulten uppvisar ledarskap.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Byggledare Installation station Centralen

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Nov 9
Vi söker Byggledare Installation station Centralen till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Byggledarens övergripande uppgifter är att biträda och stödja produktionsledare och övriga i delprojektets organisation samt att ansvara för delegerade arbetsuppgifter.

Byggledarens övergripande arbetsuppgifter är att leda och samordna frågor avseende stomkomletteringsproduktion stål och skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation avseende tid, kostnad och innehåll.

Arbetsuppgifter/Ansvar

Skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att deltaga i arbetet
med avseende på sluttid, kvalité, funktion och kostnad
Utgöra stöd till Trafikverkets projektorganisation
Vid behov delta i produktionsmöten
Delta i arbetet med produktionsplanering för beställarens räkning
Följa upp så att entreprenörer följer de handledningar och checklistor som gäller inom
projekt Västlänken.
Följa upp avvikelser i produktionen som påverkar kontraktet mellan Entreprenören och
Beställaren.
Bistå med teknisk kunskap inom område för delprojektet.
Uppföljning av arbetsmiljö
Riskhantering
Arbetet utförs mestadels inom arbetsområdet ute i produktion

Krav (OBS, obligatoriska)

1. Högskoleutbildning med inriktning elkraft eller annan kombination av utbildning och
erfarenhet som beställaren bedömer likvärdig

2. 10 års erfarenhet av arbeten med installationer inom byggprojekt i arbetsledande
funktion, exempelvis platschef, arbetsledare, projektledare, byggledare eller annan
funktion som beställaren bedömer likvärdigt.

3. Erfarenheten från minst ett byggprojekt med installationer som omfattar minst 500
mnkr.

4. Ska ha minst 5 års erfarenhet av komplexa projekt i tunnelmiljö, med höga krav på
samordning mellan andra installationsdiscipliner.

5. Erfarenhet av testning och provning av anläggningars kraftförsörjningssystem

6. Kunskap inom AB, ABT, ABK samt AMA Hus och El

7. Datorvana av Microsoft Office eller likvärdigt

8. Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift

Meriterande

Konsulten har erfarenhet av kontakter och arbete ihop med andra aktörer inom en stad, t ex ledningsägare, stadförvaltningar mm.

Konsulten har erfarenhet av idriftagningar och uppstart av anläggningar.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Projekteringsledare Byggnadsverk till Västlänken

Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Läs mer Nov 9
Vi söker Projekteringsledare Byggnadsverk till Västlänken till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten planerar och genomför uppdraget i samråd med projekt- och projekteringsledning.
Uppdraget i projekt Haga är företrädesvis för delprojekt Rosenlund. Delprojektet utförs som en utförandeentreprenad med hög nivå av samverkan med projekterande konsulter och entreprenör. Projekteringsledare Byggnadsverk övergripande uppgift är att styra- och leda projekteringsuppdrag för framtagning av bygghandlingar för temporära stödkonstruktioner och permanenta byggnadsverk. Temporära stödkonstruktioner främst för djupa lerschakter innehållande byggdelar såsom slitsmurar, sekantpålar, sponter och stämpkonstruktioner. Permanenta byggnadsverk för tunnel och stationsbyggnad Haga.
Projekteringsledare Byggnadsverk kommer ingå en grupp av projekteringsledare som leds av en projekteringsansvarig inom delprojekt Rosenlund, där respektive projekteringsledare ansvarar för olika områden, byggnadsverk, mark/VA, stomkomplettering/ytskikt.

Arbetsuppgifter/Ansvar

o Leda projekteringsarbetet med upphandlade konsulter i syfte att uppnå optimala lösningar inför bygg- och förvaltningsskedet
o Samordna projekteringsarbetet i samverkan med upphandlad entreprenör i syfte att
uppnå optimala lösningar inför byggskedet
o Leda projekteringsmöten med konsulter och entreprenörer
o Medverka i riskhantering
o Följa upp konsulternas leveranser
o Samordna beställarens mottagningskontroll, beställarens genomförande av kontroll och konstruktionsredovisning samt projektets GK3 arbete med oberoende part
o Samordna projektering med övriga delprojekt inom Haga samt projekt inom program
Västlänken
o Hantera gränssnitt mot övriga intressenter inom projektet, som delprojekt, andra delar av program Västlänken, specialist- och granskningsorganisation.
o Medverka i uppföljning av att Trafikverkets krav är inarbetade i handlingarna
o Medverka i att följa upp att myndighets- och lagkrav erhålls och efterlevs
o Medverka i att avtalade förutsättningar från externa intressenter inarbetas i
projekteringen och handlingarna
o Delta i arbetet med tid- och produktionsplanering för projekt Haga.

Krav (OBS, obligatoriska)

o Akademisk utbildning inom bygg/anläggning om 180/240p (civilingenjör) eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig

o Minst 10 års erfarenhet av projekteringsarbete eller konstruktionsarbete för tunnel- eller brokonstruktioner

o Minst 5 års erfarenhet av arbete i en ledande roll i ett anläggningsprojekt i storstadsmiljö med projektkostnad > 750 miljoner kronor. Med ledande roll avses i detta fall uppdrags-/projekteringsledning i konsultuppdrag eller projekt-/projekteringsledning i en beställarorganisation

o Erfarenhet av projekteringsledning för framtagning av bygghandling

o Erfarenhet av att arbeta i ett samverkansprojekt

o God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer såsom AMA och MER

o God kännedom arbetsmiljöarbete (BAS-P och BAS-U)

o Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift
o Konsulten ska ha god kunskap om Microsoft Office

Meriterande

Konsulten har arbetat i rollen projektör eller konstruktör som
entreprenör inom komplexa totalentreprenader.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Delprojektledare installation för projekt Haga till Trafikverket

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Nov 2
Vi söker Resurskonsult delprojektledare installation för projekt Haga, program Västlänken.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.Uppdraget

Delprojektledaren ska förbereda och leda genomförandet av delprojekt Installation. Delprojekt Installation Haga ingår som en del av byggnationen av Västlänkens Station Haga som är ett av de mest spännande anläggningsprojekten i Sverige. Bestående av ett antal geografiska tunnel- och anläggningsentreprenader samt denna genomgående installationsentreprenad, som ansvarar för installation inom samtliga geografiska tunnel- och anläggningsentreprenader inom projekt Haga.

Arbetsuppgifter/Ansvar

Delprojektledarens övergripande uppgifter är att leda och styra resurser inom delprojekt
Installation Haga samt styra och samordna genomförande av entreprenaden. Delprojektledaren ingår i projekt Hagas ledningsgrupp. Här nedan följer en mer detaljerad beskrivning av vad som ingår i arbetsuppgifterna:
o Övergripande ansvar för delprojekt Installation Hagas budget, byggarbetsmiljö samt
miljöpåverkan.
o Leda arbetet med framtagningen av förfrågningsunderlaget inför upphandlingen av deletappen i samarbete med projekteringsorganisation, specialister, inköp och projektledning.
o Ansvara för genomförandet av delprojekt Installation för att nå projektets mål inom
kostnad, tid och innehåll. Detta innebär bland annat att i samarbete med projekt Hagas
stab-, ekonomi-, teknik- och projekteringsorganisation.
o Planera genomförandet på övergripande och på detaljnivå.
o Bygga upp och leda en genomförandeorganisation bestående av produktionsledare,
byggledare, projekteringssamordning och projektingenjör.
o Ansvar för gränssnitt i installationsfrågor mot Hagas övriga delprojekt, samt samordning av installationsutformning mot Västlänkens övriga delprojekt.
o Ansvar för samordning av tekniska frågor med projektet Västlänkens styr- och stödfunktioner för gemensam hantering och säkerställande av enhetliga tekniska krav.
o Ansvar för gränssnitt mot externa myndigheter och externa intressenter samt bevaka
att erforderliga tillstånd, externa avtal etc. finns.
o Ansvara för att överlämning och mottagning till förvaltande organisation genomförs i
enlighet med fastlagda rutiner.
o I en hög grad av samverkan tillsammans med entreprenören leda delprojektets genomförande och färdigställande enligt TKI. Ett nära och väl fungerande samarbete med entreprenören är grunden för detta.

Krav (OBS, obligatoriska)

o Akademisk utbildning inom bygg/anläggning om 180/240p eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
o God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer såsom AMA och MER.
o God erfarenhet från genomförandet av samverkansentreprenad inom installationsområdet.
o Minst 12 års produktion- eller projekteringserfarenhet av installationsarbeten varav
minst 8 år i ledande befattning så som projektledare, projekteringsledare, uppdragsledare, produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande roll i ett eller flera bygg/anläggningsprojekt.
o Erfarenhet av att ha arbetat med minst ett stort komplext infrastrukturprojekt innehållande flera olika installationsområden i trafiktunnelmiljö.
o God kännedom om relevanta normer, föreskrifter och regelverk inom elsäkerhet och installation.
o Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift
o Konsulten ska ha god kunskap om Microsoft Office

Meriterande

Konsulten har erfarenhet av installationssamordning på beställarsidan inom komplexa tunnelprojekt.

Konsulten har erfarenhet av att leda projektering med multidisciplinära funktioner och team inom installation.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Biträdande projekteringsledare till Västlänken till Trafikverket

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Nov 2
Vi söker Biträdande projekteringsledare till Västlänken etapp Haga till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten planerar och genomför uppdraget i samråd med projekt- och projekteringsledning.
Den biträdande projekteringsledarens övergripande uppgifter är att biträda ansvarig
projekteringsledare att styra och leda projekteringsorganisationen med ca 10 medarbetare inom beställarorganisationen samt ca 5 konsultkontrakt gällande projekteringsuppdrag.

Arbetsuppgifter/Ansvar
o Styrning och uppföljning av tid, kostnad och innehåll för projekteringen
o Kontraktshantering för konsultkontrakt gällande projekteringsuppdrag
o Leda projekteringsarbetet med upphandlade konsulter i syfte att uppnå optimala lösningar inför bygg- och förvaltningsskedet
o Leda projekteringsmöten med konsulterna
o Följa upp konsulternas leveranser
o Samordna beställarens mottagningskontroll, beställarens genomförande av kontroll och
o konstruktionsredovisning samt projektets GK3 arbete med oberoende part
o Samordna projektering med övriga projekt inom program Västlänken
o Hantera gränssnitt mot övriga intressenter inom projektet, som delprojekt, andra delar av program Västlänken, specialist- och granskningsorganisation.
o Medverka i uppföljning av att Trafikverkets krav är inarbetade i handlingarna
o Medverka i att följa upp att myndighets- och lagkrav erhålls och efterlevs
o Medverka i att avtalade förutsättningar från externa intressenter inarbetas i
projekteringen och handlingarna
o Bevaka byggarbetsmiljöaspekter tillsammans med projektets BAS-P
o Delta i arbetet med tid- och produktionsplanering för projekt Haga.
o Delta i ledningsgruppen på Projekt Haga.

Krav (OBS, obligatoriska)

o Akademisk utbildning inom bygg/anläggning om 180/240p (civilingenjör) eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig.
o Minst 5 års erfarenhet av arbete i en ledande roll i anläggningsprojekt om > 500 mnkr i storstadsmiljö
o Minst 5 års erfarenhet av arbete i en ledande position i järnvägsprojekt. Med ledande position avses roller som uppdragsledare, projekteringsledare, projektledare eller annan roll som bedöms likvärdig.
o Minst 2 års erfarenhet av att i arbetsledande beställarroll, ansvarat för att leda och styra projektering i anläggningsprojekt under pågående entreprenad/produktionsarbeten
o Minst 2 års erfarenhet av samordning med externa intressenter t.ex. ledningsägare och myndigheter
o God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer såsom AMA och MER
o God kännedom om arbetsmiljöarbete (BAS-P och BAS-U)

Övriga kontraktskrav:
o Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift
o Konsulten ska ha god kunskap om Microsoft Office

Meriterande

Erfarenhet av projekteringsledning i en beställarroll inom teknikområden mark, geoteknik, byggnadsverk, miljö och installation.

Erfarenhet av arbete inom projektering från samverkansprojekt.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Projekteringsledare till Trafikverket

Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Läs mer Okt 11
Vi söker Projekteringsledare projekt Slussar Trollhätte kanal till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
- Resurskonsult projekteringsledare i projekt Slussar Trollhätte kanal, delen Lilla Edet.
I uppdraget kan vid behov även ingå arbetsuppgifter för delarna Trollhättan och Vänersborg. Vid behov kan uppdraget även innefatta att fungera som biträdande projektledare inom projekten.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Konsulten ska agera självständigt och i samråd med projektledare och ta ansvar för projekteringens framdrift inom givna ramar. Konsulten ska:
- Ta tillvara beställarrollen gällande projekteringsfrågor gentemot konsulter, myndigheter och andra intressenter.
- Förbereda och medverka i upphandling av projekterande konsulter.
- Styra och delge projekterande konsulter projekteringsförutsättningar arbets- och beslutsrutiner.
- Samverka i syfte att uppnå optimala lösningar för bygg- och förvaltningsskede

- Hantera projektets riskarbete.
- Bistå projekt- och byggledning i kommunikation med entreprenörer samt bedöma och
söka tekniska lösningar under entreprenadgenomförandet.
- Säkerställa konsulters handlingar för användning i upphandlingar och produktion.
- Se till att förändringar under anbudstiden arbetas in i kontraktshandlingarna
- Säkerställa miljökraven i projekteringen samt dokumentationen.

Krav (OBS, obligatoriska)

- Akademisk utbildning inom bygg/anläggning på nivån högskoleingenjör (180hp) eller
annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig.
- Minst tio års erfarenhet av projekteringsarbete i anläggningsprojekt, i uppdragsledande befattning, där arbeten avseende geoteknik, byggnadsverk, miljö och installation utgjort en väsentlig del av projektet.
- Ska ha arbetat i projekt/uppdrag där anläggningsarbeten påverkats av pågående godssjöfart.
- Ska ha arbetat i projekt/uppdrag som omfattat slusskonstruktioner.
- God kännedom och erfarenhet av att hantera kontrakt enligt ABK 09, som beställare
eller konsult, med kontraktsvärde större än 10 mnkr.
- God kännedom och erfarenhet av att ta fram förfrågningsunderlag för entreprenader
enligt standardavtalen AB 04, ABT samt branschnormerna AMA och MER.
- God kännedom om och utbildning inom regler för byggherrens arbetsmiljöansvar
BAS-P och BAS-U).
- B-körkort.

Meriterande

God förmåga att fatta strategiska beslut.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Projekteringssamordnare Till Trafikverket

Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Läs mer Okt 11
Vi söker Projekteringssamordnare Konstruktion Korsvägen till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Som projekteringssamordnare i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att i samverkan med entreprenören stödja entreprenörens projektering för att uppnå optimala lösningar inför bygg- och förvaltningsskedet samt bevaka att beställarens krav inarbetas i projekteringen. Du kommer att vara medlem i den samverkansorganisation som upprättas vid uppstarten av entreprenaden tillsammans med upphandlad entreprenör. Vi söker en projekteringssamordnare för Västlänken. Ditt uppdrag i projekt Västlänken är företrädesvis för delprojekt Korsvägen. Delprojekten utförs som en totalentreprenad med hög nivå av samverkan.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Koordinera övriga intressenters önskemål, exempelvis från Göteborgs stad och Västtrafik
Styra Trafikverkets teknikkonsulter och samordna Trafikverkets granskningsprocesser
Utgöra stöd till projektledning i projekteringsfrågor
Sammankalla till projekteringsmöten med entreprenören
Bevaka byggarbetsmiljöaspekter tillsammans med projektets BAS-P
Bevaka att myndighetskrav och lagkrav erhålls och efterlevs
Ansvara för och samordna beställarens mottagningskontroll av handlingar från entreprenören
Styrning av tid, kostnad och innehåll
- Säkerställa produkter och tekniska lösningar utifrån tekniska krav, gestaltning,
miljö och totalkostnader
- Bevaka gränssnitt och kostnadsfördelning mot övriga intressenter
- Delta i arbetet med tid- och produktionsplanering för beställarens räkning.
Ansvar för att sprida information till övriga inom projektet.
Minimera och behandla risker genom deltaga projekteringsmöten och vid behov närvara vid genomgångar av arbetsberedningar.
I samarbete med delprojektets installationssamordnare och arkitekt ge förutsättningar
för projekteringen

Krav (OBS, obligatoriska)

1. Eftergymnasial byggteknisk utbildning eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som beställaren bedömer som likvärdig.

2. Minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet från anläggningsbranschen, varav minst 5 år inom anläggningsprojektering i ledande roll som uppdragsledare, projekteringsledare, projektledare eller annan roll som bedöms likvärdig. Med anläggning avses infrastruktur av typen vägar, järnvägar, tunnlar, broar, hamnar, kraftverk och liknande
anläggningar.

3. Minst 5 års erfarenhet som konstruktör eller sakkunnig inom anläggningskonstruktioner.

4. Behärska svenska och engelska språket i tal och skrift.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Senior Projekteringssamordnare Korsvägen

Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Läs mer Okt 11
Vi söker Senior Projekteringssamordnare Korsvägen till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Som projekteringssamordnare i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att i samverkan med entreprenören stödja entreprenörens projektering för att uppnå optimala lösningar inför bygg- och förvaltningsskedet samt bevaka att beställarens krav inarbetas i projekteringen. Du kommer att vara medlem i den samverkansorganisation som upprättas vid uppstarten av entreprenaden tillsammans med upphandlad entreprenör.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Koordinera övriga intressenters önskemål, exempelvis från Göteborgs stad och Västtrafik
Styra Trafikverkets teknikkonsulter och samordna Trafikverkets granskningsprocesser
Utgöra stöd till projektledning i projekteringsfrågor
Sammankalla till projekteringsmöten med entreprenören
Bevaka byggarbetsmiljöaspekter tillsammans med projektets BAS-P
Bevaka att myndighetskrav och lagkrav erhålls och efterlevs
Ansvara för och samordna beställarens mottagningskontroll av handlingar från entreprenören
Styrning av tid, kostnad och innehåll
- Säkerställa produkter och tekniska lösningar utifrån tekniska krav, gestaltning,
miljö och totalkostnader
- Bevaka gränssnitt och kostnadsfördelning mot övriga intressenter
- Delta i arbetet med tid- och produktionsplanering för beställarens räkning.
Ansvar för att sprida information till övriga inom projektet.
Minimera och behandla risker genom deltaga projekteringsmöten och vid behov närvara vid genomgångar av arbetsberedningar.
I samarbete med delprojektets installationssamordnare och arkitekt ge förutsättningar
för projekteringen

Krav (OBS, obligatoriska)

1. Eftergymnasial byggteknisk utbildning eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som beställaren bedömer som likvärdig.

2. Minst 15 års relevant arbetslivserfarenhet från anläggningsbranschen, varav minst 10 år inom anläggningsprojektering i ledande roll som uppdragsledare, projekteringsledare, projektledare eller annan roll som bedöms likvärdig. Med anläggning avses infrastruktur av typen vägar, järnvägar, tunnlar, broar, hamnar, kraftverk och liknande
anläggningar.

3. Erfarenhet av att ha arbetat med minst ett stort anläggningsprojekt i storstadsmiljö.

4. Behärska svenska och engelska språket i tal och skrift.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Kontraktsingenjör för projekt Västlänken

Civilingenjör, järnväg
Läs mer Okt 11
Vi söker Kontraktsingenjör för projekt Västlänken.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsultuppdrag gällande kontraktsingenjör åt avdelning Västlänken inom verksamhetsområde Stora Projekt. Resurskonsulten har som huvudsaklig arbetsuppgift att stödja projekt E06.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Kontraktsingejören kommer att utgöra stöd till projektledningen med ansvar för kontraktuella frågor och underrättelsehantering inom tilldelade entreprenader. Kontraktsingenjören kommer agera kontaktperson år Trafikverkets kontraktsstöd och jurister.
Andra arbetsuppgifter är att tillsammans med projektledaren ansvara för att erforderliga externa kontakter tas.
Kontraktsingenjören samråder och rapporterar till projektledaren. Arbetsuppgifter i
detalj kommer att utformas i samråd med projektledaren. Arbetet ska bedrivas enligt
Trafikverkets rutiner

Krav (OBS, obligatoriska)

Akademisk utbildning 180 hp inom bygg/anläggning/järnväg/ekonomi/entreprenadjuridik/juridik alternativt annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig

God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB/ABT/ABK, samt branschnormer såsom AMA och MER

Minst 6 års arbetslivserfarenhet med kontrakts- och entreprenadjuridiska frågor inom AB/ABT/ABK, MER, AMA.

Minst 4 års erfarenhet som entreprenör/beställare i anläggnings eller järnvägsbranschen

Konsulten ska behärska svenska i tal och skrift

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Kontraktstöd till Trafikverket

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Okt 11
Vi söker Kontraktstöd till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten kommer att tillhöra avdelning Västlänken och Olskroken Planskildhet och har dels som arbetsuppgift att stödja projekten i att hantera kontraktsfrågor som uppkommer i entreprenaderna och konsultuppdrag samt att vid behov bistå övriga projekt inom avdelningen Västlänken inom ramen för den beläggningsgrad.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Kontraktsstödet ska stödja projekten i kontraktsfrågor som kräver hög kompetens inom upprättande, kvalitetssäkring samt tolkning av kontraktshandlingar och dess ingående delar.
Kontraktsstödet ansvarar för aktiv hantering av tvister och konflikter samt agerar som entreprenadsakkunnig i samråd med projekten.
Kontraktsstödet har uppgiften att stödja och utbilda projekten i praktisk hantering kring dokumentation av betydelse för kontraktsfrågor samt hur byggmötesprotokoll och överenskommelser om ÄTOR ska formuleras.
Kontraktsstödet arbetar även inriktat mot samverkan där man försöker möta leverantörerna och hitta lösningar så att man kan gå vidare och minimera tiden man lägger på att hantera frågor man inte är överens om ur ett juridiskt perspektiv.
Kontraktsstödet arbetar proaktivt genom att skapa forum där de olika projekten och entreprenaderna kan mötas för att dela erfarenheter och säkerställa att kontraktsfrågor hanteras korrekt utifrån de regelverk och standardavtal som finns inom anläggningsbranschen.
Kontraktsstödet ska arbeta med granskning av tekniska, administrativa- och entreprenadjuridiska handlingar.

Krav (OBS, obligatoriska)

Minst 180 hp
Minst 10 års erfarenhet som entreprenör inom anläggningsbranschen
Minst 5 års erfarenhet som bygg- och projektledare i anläggningsbranschen
Minst 5 års erfarenhet av att ha arbetat i samverkansprojekt
Minst ett uppdrag där konsulten berett inlagor till tvister inom entreprenad- eller konsultuppdrag
God teoretisk kunskap av regelverket Allmänna bestämmelser AB/ABT/ABK

Meriterande

Konsulten har hög kompetens och praktisk erfarenhet inom komplexa
kontraktsfrågor i entreprenader.

Konsulten har hög kompetens inom ranskning av tekniska, administrativa- och kontraktshandlingar/entreprenadjuridiska handlingar inom entreprenader och konsultuppdrag AB/ABT/ABK/AMA/MER.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Byggledare Kontaktledning/el inom projekt Västlänken till Trafikverket

Byggledare
Läs mer Sep 25
Vi söker Byggledare Kontaktledning/el inom projekt Västlänken till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
Konsultuppdrag gällande kontaktledning och el åt avdelning Västlänken inom verksamhetsområde Stora projekt. Resurskonsulten har som huvudsaklig arbetsuppgift att stödja projekt E06-BEST .

Arbetsuppgifter/Ansvar
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat nedanstående men är inte begränsade till detta:
Utgöra stöd till produktionsledningen med ansvar för kontaktledning / el.
Ansvara för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation.
Leda och samordna arbetet inom kontaktledning / el avseende uppföljning av projketplan med avseende på tid, kostnad och innehåll.
Samordning av gränssnitt mot andra teknikslag inom projektet.
Säkerställa att tekniska krav blir riktiga gentemot gällande föreskrifter, standarder och
regler.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Minst 8 års arbetslivserfarenhet som byggledare/arbetsledare inom kontaktledning /el järnväg.
God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK Anläggning samt branschnormer såsom AMA och MER.
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Körkort B

Meriterande

Komplexa järnvägsprojekt:
Resurskonsulten har mycket god kunskap
om och förståelse för komplexa järnvägsprojekt.

Resurskonsulten tar ansvar för, strukturerar och driver sitt arbete
vidare.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Projektadministratör för projekt Västlänken till Trafikverket

Administrativ assistent
Läs mer Sep 18
Vi söker Projektadministratör för projekt Västlänken till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Vi söker en resurskonsult som projektadministratör till avdelning Västlänken och projektstaben. Ditt uppdrag blir främst att stödja projekt Haga i alla förekommande arbetsuppgifter så att de genomförs och dokumenteras.
Arbete i övriga projekt inom avdelningen Västlänken kan dock förekomma.
Uppdraget består av följande:
Projektadministratörens övergripande uppgifter är att tillsammans med ytterligare en projektadministratör biträda och stödja projektledaren i att hantera hela projektets administrativa verksamhet.

I arbetsuppgifterna ingår främst att:
- Hantera fakturor (bokföring) i systemet CDI
- Skicka inbjudningar/kallelser och ta emot anmälningar
- Planera och boka konferenser, aktiviteter och program
- Stödja i diarieföring och arkivering
- Säkerställa att administrativa rutiner i ledningssystemet följs samt bidra till
att utveckla den administrativa hanteringen i projekten
- Administrera och skriva minnesanteckningar/protokoll vid projektets möten
- Koordinera behörighetsansökningar till Trafikverkets system/program
- Introducera/informera ny personal i projektet
- Granska CV, koordinering av godkännandeprocess samt ansvara för resurs och kompetensmöten med entreprenören
- Följa upp när en brandövning/kontroll av utrustning har utförts
- Hantera bemyndiganderedovisning i systemet BMR
- Följa upp avtal inför att optioner utlöses i Proceedo
- Kontorsansvarig, beställningar till kontoret
- Arbetsleda receptionist
- Beställa skyddsutrustning, personlig datautrustning, varselkläder mm till
projektmedlemmar
- Hantera och koordinera upprättande av SUA avtal, registerkontroller samt
anmälan till säkerhetsutbildning
- Utbilda, instruera entreprenörer/projektörer i administrativa rutiner, arbetssätt, system etc
- Delta i startmöten med nya entreprenörer/projektörer
- Delta i krisledning
- Stödja andra projektadministratörer vid behov

Krav (OBS, obligatoriska)

Högskoleutbildning inom stadsförvaltning alternativt utbildning och erfarenhet som
Trafikverket bedömer som likvärdig.

Minst 5 års erfarenhet av att ha arbetat som projektadminstratör/projektingenjör.

Minst två års erfarenhet av att upprätta minnesanteckningar/protokoll.

Minst ett års erfarenhet av att lära ut och implementera administrativa rutiner.

Har erfarenhet från arbete i dokumenthanteringssystemen SharePoint eller motsvarande system.

Mycket god kunskap i Svenska och Engelska.

Meriterande

Konsulten har erfarenhet av infrastrukturprojekt i byggskedet.

Konsulten i sin roll kan arbeta självständigt, samt har stor
samarbetsförmåga och är problemlösningsorienterad.

Konsulten har erfarenhet av att ha arbetat
med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Byggarbetsmiljösamordnare

Arbetsmiljöingenjör
Läs mer Sep 18
Vi söker Byggarbetsmiljösamordnare till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Vi söker en kompetenskonsult som byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering (BAS-P) till avdelning Västlänken och projektstaben. Ditt uppdrag blir främst att stödja chef stab och ekonomi att handlägga alla förekommande arbetsuppgifter kopplade till byggarbetsmiljösamordningen så att de genomförs och dokumenteras.
Uppdraget består av följande:
Byggarbetsmiljösamordnarens huvudsakliga arbetsuppgift är att för beställarorganisationen samordna planeringen och projekteringen med avseende på arbetsmiljön samt tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler. I arbetsuppgifterna ingår att:
Samordna arbetsmiljörepresentanterna inom projekterande och entreprenadkontrakt
så att de tar hänsyn till varandras lösningar. Detta gäller för såväl utförandet av arbetet samt för anläggningens framtida drift och underhåll.

Samordna arbetet med arbetsmiljöriskinventering inom projekten.
Samordna upprättandet av arbetsmiljöplaner med de risker som inte kunnat undanröjas under planering och projektering.
Överlämna dokumentation och information till byggarbetsmiljösamordnare för genomförandet (BAS-U) innan byggarbetsplats etableras.
Tillse att arbetsmiljödokumentation upprättas (samla in och sammanställa) om anläggningens framtida drift och underhåll, reparation, ändring och rivning.
Rapportera till kontraktsansvarig om fältarbeten resulterar i byggnads- eller anläggningsarbeten, och i dessa fall ansvara för upprättande av arbetsmiljöplan och överlämning till BAS-U.
Medverka och upprätta underlag inför upphandling av konsult- och entreprenadkontrakt.
Utföra kontroller enligt projektens kontrollplan arbetsmiljö.
Ansvara för att mall för rapportering fältarbete hålls uppdaterad.
Säkerställ gränssnitt gentemot angränsande arbeten som genomförs enligt genomförandeavtal.Krav (OBS, obligatoriska)

5 års erfarenhet av att ha arbetat i uppdrag som BAS-P inom ett anläggnings och/eller infrastrukturprojekt (som omfattat mer än 5 teknikområden)
3 års erfarenhet av att ha arbetat som BAS-P och samordnat flera projekterande uppdrag i ett komplext infrastrukturprojekt.
Kunna kommunicera verbalt och skriftligt på svenska och engelska.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Samordnande geolog inom projekt Västlänken till Trafikverket

Geolog
Läs mer Sep 15
Vi söker Samordnande geolog inom projekt Västlänken till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.
Västlänken består av åtta kilometer järnväg för pendel- och regiontåg. Drygt sex kilometer går i tunnel under centrala Göteborg. Tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central.
Tekniskt innebär bygget av Västlänken bland annat bygge av ca 4000 m bergtunnel med tillhörande räddnings/servicetunnlar.
Västlänken är indelad i fem huvudentreprenader baserat på geografiskt område. Förutom
dessa finns projektövergripande entreprenad för BEST.
Tunneldelarna i berg består av en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel, samt stationer Korsvägen och Haga.
Entreprenader E03 Kvarnberget, E04 Haga och E05 Korsvägen utförs som totalentreprenad med hög nivå av samverkan. E02 Centralen och E01 Olskroken planskildhet är ECI kontrakt med tidig entreprenörsamverkan. Bergtunneldelar inom E03, E04 och Eo5 utgör mängdreglerade arbeten där trafikverket upprättar bygghandlingar.Uppdraget består av följande:
Samordnande geolog ansvarar för att kartering utförs på ett enhetligt och systematiskt sätt genom att bistå vid kartering. Provtagning av geologiskt material kan ingå i arbetet, exempelvis provtagning av sprickfyllnadsmineral för bestämning av svälltryck. I mån av tid ingår även egen kartering . I uppdraget gäller även att ansvara för utveckling och uppföljning av de säkerhetsrutiner som gäller inför påbörjande av kartering.

Krav (OBS, obligatoriska)

- Ska ha universitetsutbildning Geologi, filosofie magister/filosofie licentiat. eller Bergteknik/Ingenjörsgeologi motsvarande civilingenjör.
- Ska ha minst 10 års erfarenhet av bergtunnelprojekt, exempelvis inom förundersökning, projektering eller byggplatsuppföljning.
- Ska ha minst fyra års erfarenhet av geologiska karteringar av kristallint berg och gnejs
under byggtid för bestämning av bergförhållanden, bergkvalitet och bergförstärkningar. Denna kartering ska ha varit utförd enligt etablerade bergklassificeringssystem
som Q och RMR.
- Arbetat i ledande position, minst fem år som chef eller uppdragsledare/projektledare i
uppdrag/projekt i kristallint berg.
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
- Goda kunskaper i Microsoft Office
- Inneha B-körkort

Meriterande

Resurskonsulten har ledarskapsförmåga
Resurskonsulten har god kommunikationsförmåga
Resurskonsulten har en välutvecklad samarbetsförmåg

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Kvalificerad projektingenjör till Trafikverket

Civilingenjör, järnväg
Läs mer Aug 31
Vi söker Kvalificerad projektingenjör till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Vi söker en resurskonsult som kvalificerad projektingenjör till avdelning Västlänken och projektstaben. Ditt uppdrag blir inledningsvis att stödja projekt Olskroken i alla förekommande arbetsuppgifter så att de genomförs och dokumenteras.
Arbete i övriga projekt inom avdelningen Västlänken kan dock förekomma.
Uppdraget består av följande:
Kvalificerad projektingenjörs övergripande uppgifter är att biträda och stödja projektledaren och ansvara för administrationen och ekonomiuppföljningen i projektet och för entreprenaden.

I arbetsuppgifterna ingår främst att:
- Medverka till och sammanställa underlag för prognoser gällande tid och kostnad
- Ansvara för uppföljningen av projektets ekonomi bla sammanställa projektets presentation för månadsuppföljning, kontera entreprenörens kostnader och ansvara för
uppbokningar.
- Medverka till att slutrapport för projektet tas fram
- Föra protokoll vid byggmöten
- Medverka i arbetet för att erfarenhetsåterföringen för projektet rapporteras och redovisas
- Medverka och ansvara för delegerade frågor i stabsarbetet
- Ansvara för att ta fram prognos för externa uppdrag (från t ex VO Underhåll)
- Fakturahantering i systemet CDI
- Stöd i diarieföring och arkivering
- Säkerställa att administrativa rutiner i ledningssystemet inom ovan områden följs samt bidra till att utveckla den administrativa hanteringen i projekten
- Administrera och skriva minnesanteckningar/protokoll på projektens möten
- Stödja delprojektledaren i arbetet med underlag för kommande bemanningsbehov
- CV granskning, behörigheter och kontroll av resurser
- Uppföljning inom rena jobb, bemyndiganderedovisning, lokalfrågor

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Högskoleutbildning 180 hp (120p) inom samhällsbyggnad alternativt utbildning och
erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig

Har arbetat minst 2 år i en beställarorganisation för järnvägsprojekt med budget om
minst 500 miljoner SEK under produktion med ansvar för att ta fram underlag för
månadsuppföljning prognoser. Arbetserfarenheten får ej vara äldre än 10 år (Minst
80 % sysselsättningsgrad per tillgodoräknat erfarenhetsår).

Har minst 2 års erfarenhet som projektingenjör, delprojektledare, projektledare eller
annan befattning som Trafikverket bedömer likvärdig från entreprenader med ersättningsform löpande räkning/självkostnad. Arbetserfarenheten får ej vara äldre än 10 år (Minst 80 % sysselsättningsgrad per tillgodoräknat erfarenhetsår).

Har erfarenhet från arbete i dokumenthanteringssystemen SharePoint och ProjectWise eller motsvarande system.

Har arbetat som projektingenjör, eller i roll som Trafikverket bedömer likvärdig, inom infrastrukturprojekt.

Meriterande

För beställaren är det ett mervärde att konsulten har erfarenhet av infrastrukturprojekt i komplexa miljöer* i byggskedet.

För beställaren är det ett mervärde att konsulten i sin roll kan arbeta självständigt, samt har stor samarbetsförmåga och är problemlösningsorienterad.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Byggledare signal BEST till Trafikverket

Byggledare
Läs mer Aug 31
Vi söker Byggledare signal BEST till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
Konsultuppdrag gällande byggledare signal BEST åt avdelning Västlänken inom verksamhetsområde Stora Projekt. Resurskonsulten har som huvudsaklig arbetsuppgift att stödja projekt
E06-BEST.

I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.Arbetsuppgifter/Ansvar

Byggledare signal kommer att utgöra stöd till projektledningen med ansvar för produktionstekniska frågor rörande signal. Byggledare signal svarar för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation, bland annat genom att leda och samordna arbetet avseende uppföljning av projektplan med avseende på tid, kostnad och
innehåll.
Uppdraget innebär även att vara stöd till Teknisk expert Signal vid upphandling, projektering, produktion och inkoppling inom Göteborgs ställverksområde.
Andra arbetsuppgifter är att tillsammans med projektledaren ansvara för att erforderliga externa kontakter tas. I rollen ingår att samordna, leda och styra signaltekniska delar i entreprenaden.
Byggledare signal rapporterar till produktionsledaren. Arbetsuppgifter i detalj kommer
att utformas i samråd med projektledaren. Arbetet ska bedrivas enligt Trafikverkets rutiner.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer
såsom AMA och MER
Minst 8 års arbetslivserfarenhet som byggledare/arbetsledare signal
Goda kunskaper om signalställverk 95
Konsulten ska behärska svenska i tal och skrift

Meriterande

Komplexa BEST projekt.
För beställaren är det ett mervärde att konsulten har mycket god kunskap om
samt förståelse för komplexa BEST-projekt.

Självgående:
För beställaren är det ett mervärde att resurskonsulten tar ansvar för, strukturerar och driver sitt arbete vidare.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Produktionsansvarig BEST till Trafikverket

Produktionsingenjör, bygg
Läs mer Jul 31
Vi söker Produktionsansvarig BEST till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsultuppdrag gällande produktionsansvarig BEST åt avdelning Västlänken inom verksamhetsområde Stora Projekt. Resurs konsulten har som huvudsaklig arbetsuppgift att stödja projekt E06-BEST

Arbetsuppgifter/Ansvar
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat nedanstående men är inte begränsade till detta:
Produktionsansvarig kommer att utgöra stöd till projektledningen med ansvar för produktionstekniska frågor rörande BEST. Produktionsansvarig BEST för Västlänken ansvarar för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation, bland annat genom att leda, ansvara för och samordna arbetet avseende uppföljning av projektplan med avseende på tid, kostnad och innehåll.

Andra arbetsuppgifter är att tillsammans med projektledaren ansvara för att erforderliga externa kontakter tas. I rollen ingår att samordna, leda och styra byggledare och produktionsledare i entreprenaden.

Produktionsansvarig rapporterar till projektledaren.

Arbetsuppgifter i detalj kommer att utformas i samråd med projektledaren.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Akademisk utbildning 180 hp inom bygg/anläggning/järnväg alternativt annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig

Minst 10 års arbetslivserfarenhet som byggledare/produktionsledare/projektledare
inom järnväg.

Behörighet gällande SoS-ledare enligt TDOK 2014:0230 med hänvisning till TDOK
2020:0222.

God kännedom om entreprenad juridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer
såsom AMA och MER.

Meriterande

Ledarskap:
Konsulten har goda ledaregenskaper, förmåga att leda sig själv och andra.

Komplexa järnvägsprojekt:
Resurs konsulten har mycket god kunskap om och förståelse för komplexa järnvägsprojekt.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Byggledare organisation, Berg- och tunnelåtgärder inom underhålls- distr...

Byggledare
Läs mer Jul 20
Vi söker Byggledare organisation, Berg- och tunnelåtgärder inom underhålls- distrikt Väst byggnadsverk järnväg till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

I uppdraget för Byggledare bana järnväg, GOP-handläggare och Byggledare betong ingår även att vid behov bistå andra projekt inom Underhållsdistrikt väst byggnadsverk järnväg (broar och bullerplank utöver berg- och tunnelåtgärder).
I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket

Arbetsuppgifter och ansvar:

Byggledare berg och tunnel
Bistå, stödja och avlasta projektledaren.
Ha en samordnande funktion för övriga konsulter.
Ansvarig för fakturahantering för samtliga konsulter.
Ta fram tekniska och administrativa handlingar för underhållsentreprenad.
Ta fram projektkalkyl i samråd med förvaltare.
Framtagande av arbetsmiljöplan för underhållsentreprenad.
Medverka i och stötta i samordning av projektering och produktion.
Kontroll och dokumentation av entreprenörernas utförda arbeten.
Ansvarig för att kalla till, leda och föra protokoll på byggmöten och liknande möten.
Ansvarig för att följa upp entreprenörernas arbeten.
Uppföljning och granskning av fakturaunderlag.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Minst 10 år arbetserfarenhet som byggledare eller i arbetsledande funktion från jämförbara uppdrag med aktuellt uppdrag avseende underhåll och ombyggnation av spårtunnlar.

Minst 5 års praktisk erfarenhet inom AB, ABT, samt AMA och MER från produktionsskede de senaste 10 åren

Har ansvarat för framtagande av komplett FU eller bygghandling för underhållsentreprenader i tunnlar (teknikansvarig roll o d)

Erfarenhet av underhållsentreprenader med insprutade dräner i jvg tunnlar.

Utbildning i BAS-U och BAS-P, giltigt intyg innehas senast vid uppdragsstart.

Certifiering enligt TDOK 2018:0371 APV minst enligt kraven i steg 1

Konsulten ska ha genomgått BASÄSKYDD, giltigt intyg innehas senast vid uppdragsstart.

God vana vid att arbeta med Microsoft Office (Word och Excel).

Inneha giltigt B-körkort.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Byggledare organisation, Berg- och tunnelåtgärder inom underhålls- distr...

Civilingenjör, bygg
Läs mer Jul 20
Vi söker Byggledare organisation, Berg- och tunnelåtgärder inom underhålls- distrikt Väst byggnadsverk järnväg till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

I uppdraget för Byggledare bana järnväg, GOP-handläggare och Byggledare betong ingår även att vid behov bistå andra projekt inom Underhållsdistrikt väst byggnadsverk järnväg (broar och bullerplank utöver berg- och tunnelåtgärder).

I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurs konsulten utför åt TrafikverketArbetsuppgifter och ansvar:
Byggledare berg och tunnel:

Bistå, stödja och avlasta projektledaren.

Ta fram tekniska och administrativa handlingar för underhållsentreprenad.

Ta fram projektkalkyl i samråd med förvaltare.

Framtagande av arbetsmiljöplan för underhållsentreprenad.

Medverka i och stötta i samordning av projektering och produktion.

Kontroll och dokumentation av entreprenörernas utförda arbeten.

Ansvarig för att kalla till, leda och föra protokoll på byggmöten och liknande möten.

Ansvarig för att följa upp entreprenörernas arbeten.

Uppföljning och granskning av fakturaunderlag.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Minst 5 år arbetserfarenhet som byggledare från jämförbara uppdrag med aktuellt
uppdrag avseende underhåll och ombyggnation av spårtunnlar.

Minst 3 års praktisk erfarenhet inom AB, ABT, samt AMA och MER från produktionsskede de senaste 10 åren

Erfarenhet av underhållsentreprenader med insprutade dräner i jvg tunnlar.

Utbildning i BAS-U och BAS-P, giltigt intyg innehas senast vid uppdragsstart.

Certifiering enligt TDOK 2018:0371 APV minst enligt kraven i steg 1

Konsulten ska ha genomgått BASÄSKYDD, giltigt intyg innehas senast vid uppdragsstart.

God vana vid att arbeta med Microsoft Office (Word och Excel).

Inneha giltigt B-körkort

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Planering-och produktionsteknikledare Projekt Haga

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Jul 10
Vi söker Planering-och produktionsteknikledare Projekt Haga till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Arbetsuppgifter/Ansvar
Planering-och produktionsteknikledares huvudsakliga uppgifter är att:
Arbetsleda planering-och produktionsteknikgruppen med ca 5-7 personer med tidplanerare, produktionsexperter, mätorganisation, logistik, och kontraktshanterare.

Vara en del av ledningsgruppen för Projekt Haga.
Utveckla och driva arbetssätt för projekt- och produktionsplanering gentemot entreprenörer i Projekt Haga, sidoentreprenörer för BEST och samordnad provning. Detta
för att ge projektledningen i Projekt Haga och Västlänken underlag för beslut kopplat
till hantering av tidsrisker.
Utveckla och driva arbetssätt för hur planering-och produktionsteknikgruppen ger
stöd till samtliga delprojekt och projektledning i Projekt Haga för produktionsplanering, kontraktsfrågor och mätning på kort och lång sikt.

Krav (OBS, obligatoriska)

1: Akademisk examen 180/240hp inom bygg/anläggning eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig.
2: 5 års erfarenhet från kontraktshantering av ABT eller AB kontrakt med reglering av ÄTA, kontraktsförhandlingar och upphandling på både strategisk nivå (riktlinjer för hur arbetet skall drivas) och taktisk nivå (genomfört arbete).
3. Erfarenheten från en hel projektcykel från projektering till överlämnande av anläggningsprojekt större än 500 mnkr. Med anläggningsprojekt menas byggande av väg, järnväg, tunnel, bro eller komplex industrianläggning.
4. 15 års erfarenhet från arbete inom anläggningsbranschen varv minst 5 års erfarenhet från projektledning.
5: Minst 5 års erfarenhet av projekt i central storstadsmiljö. Med storstadsmiljö avses stad med >100 000 invånare.
6: Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.
7: Konsulten ska erfarenhet från att arbetat med planeringsverktyg.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Projektingenjör ombyggnad/nybyggnad till Trafikverket

Civilingenjör, bygg
Läs mer Jul 7
Vi söker Resurskonsult Projektingenjör ombyggnad/nybyggnad/tillbyggnad av Trafik-centraler med placering i Göteborg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
- Konsultuppdrag gällande projektingenjör åt Projektenhet Fastighet.

Precisering av uppdraget
Uppdraget innefattar om- och nybyggnation av säkerhetsklasssade lokaler (skyddsobjekt).
Uppdraget skall utföras av en (1) person.
Projektingenjörens arbetsuppgifter är:
- Ansvara för ekonomimöte med projektörer/entprenrörer och upprätta månads och tertialrapport
- Bevaka och följa upp leverantörens underlag och leverantörens fakturering
- Upprätta och uppdatera kalkyler och prognoser i samarbete med kalkylator och projekteringsgrupp/entreprenör
- Bevaka och följa upp ÄTA-arbeten
- Upprätta underrättelser
- Indexberäkning för kostnadsförändringar
- Ta fram underlag för slutreglering
- Deltar i och dokumenterar möten
- Ekonomisk kontroll och uppföjning av projekterörers/entreprenör upprättade budget
- Framtagning av uppgifter för prognos
- Fördelning av kostnader mellan interna parter enligt gränsdragningslista
- Kontroll, märkning och kontering av faktura.
- Uppföljningar och avstämningar tidplaner
- Kvalitetsuppföljning
- Delta och förbereda internrevision
- Uppföljning av krav avseende hanteringsregler för information och säkerhetsskydd
- Medverka vid framtagning av riskanalyser samt uppföljning av dessa
- Koordinering mellan de olika TC-projekten samt upprätta projektrapporter
- Medverka vid upphandlingar

Krav (OBS, obligatoriska)

Högskole- eller civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, byggteknik eller annat för rollen
relevant område eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som bedöms som likvärdig.
- Minst 5 års erfarenhet som projektingenjör, projektcontroller, projektekonom, projektkoordinator
eller liknande i byggprojekt.
- God kunskap om entreprenadjuridik
- God datorvana och goda kunskaper inom MS Office-paketet
- God kunskap om ekonomistyrning
- God kunskap i svenska både i skrift och tal

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Byggledare Kontaktledning/el inom projekt Västlänken till Trafikverket

Arbetsledare, anläggning
Läs mer Jul 20
Vi söker Byggledare Kontaktledning/el inom projekt Västlänken till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsultuppdrag gällande kontaktledning och el åt avdelning Västlänken inom verksamhetsområde Stora projekt. Resurskonsulten har som huvudsaklig arbetsuppgift att stödja projekt E06-BEST .

I uppdraget ingår även att vid behov bistå övriga projekt inom Västlänken inom ramen för den beläggningsgrad

I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikver

Arbetsuppgifter och ansvar
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat nedanstående men är inte begränsade till detta:
Utgöra stöd till produktionsledningen med ansvar för kontaktledning / el.
Ansvara för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation.
Leda och samordna arbetet inom kontaktledning / el avseende uppföljning av projketplan med avseende på tid, kostnad och innehåll.
Samordning av gränssnitt mot andra teknikslag inom projektet.
Säkerställa att tekniska krav blir riktiga gentemot gällande föreskrifter, standarder och
regler.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Minst 8 års arbetslivserfarenhet som byggledare/arbetsledare inom kontaktledning /el järnväg.

God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK Anläggning samt branschnormer såsom AMA och MER.

Körkort B

Meriterande

Komplexa järnvägsprojekt:
Mycket god kunskap om och förståelse för komplexa järnvägsprojekt.

Självgående:
Tar ansvar för, strukturerar och driver sitt arbete vidare.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Resurskonsult, projektledare om-/nybyggnad till Trafikverket

Civilingenjör, bygg
Läs mer Jul 20
Vi söker Resurskonsult, projektledare om-/nybyggnad till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Projektledaren ska självständigt kunna driva projektet och rapportera till enhetschef inom
HRfp. I projektledarens roll ingår att medverka till anskaffning av personal som ska bemanna projektet för dess genomförande i olika skeden.
Uppdraget kommer att genomföras i flera steg:
- Ledning och styrning av projekterande konsult genom upprättande av systemhandling och bygghandling.
- Medverka och projektleda upphandling av entreprenör
- Ledning och styrning av entreprenör under genomförande av om- och nybyggnad
- Avslut av projektet

Trafikverkets fastighetsavdelning använder sig av ”Process Anpassa Fastighet” (utifrån XLPM) som grund för projekt processen, och det är utifrån denna som arbetet kommer att ske.

Arbetsuppgifter och ansvar
- Leda projektet mot dess uppsatta mål enligt överenskommelse med kravställare och
Projektsponsor
- Upprätta tidplan för genomförande av projektet som förankras med projektsponsor
- Leda projektet enligt projektprocess Anpassa Fastighet
- Rapportera framdrift och kostnader till projektsponsor och styrgrupp månadsvis
- Ta fram erforderliga underlag för Tollgatebeslut1
- Medverka under upphandling av erforderliga konsulter och entreprenörer för projektet med stöd av inköpsavdelning
- Ansvara för kommunikation gentemot interna och externa projektintressenter
- Ekonomistyrning i projekt
- Tidsstyrning i projekt
- Ändrings- och avvikelsehantering
- Ansvara för uppfyllande av byggherreansvar avseende t.ex. arbetsmiljö
- Medverka och vara aktiv vid utveckling av projektarbetssätt och verktyg
Projektledaren rapporterar projektets framdrift till enhetschef inom HRfp

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Högskole- eller civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, byggteknik eller annat
för rollen relevant område, eller minst 10 års erfarenhet från byggprojekt i ledande befattning.

Minst 5 års erfarenhet av att självständigt leda och driva byggprojekt mot uppsatta
mål avseende tid, kostnad och innehåll varav minst 2 år som projektledare i beställarorganisation

Erfarenhet av att leda och styra projekterande konsulter

Erfarenhet av installationstekniskt komplicerade byggprojekt i fastighet såsom sjukhus, ledningscentraler eller liknande fastigheter med komplicerade system med avseende på ventilation, kyla, data, kraft, med mera som projektledare. Erfarenheten ska
inte vara äldre än 5 år.

Erfarenhet från upphandlingar av konsulter och entreprenader genom LOU/LUF.

God datorvana och goda kunskaper inom MS Office paketet

Meriterande

Kvalitet i tjänsten - För
beställaren är det ett mervärde att erbjuden Konsult har erfarenhet av installationstekniskt komplicerade
om- och nybyggnadsprojekt i fastighet såsom sjukhus, ledningscentraler eller liknande - fastigheter med komplicerade system med avseende på ventilation, kyla, data, kraft, med mera i ledande befattning.

Kvalitet i tjänsten - För beställaren är det ett mervärde att erbjuden Konsult
har god kunskap om SUA och av arbete med säkerhetsskydd.

Kvalitet i tjänsten - För beställaren är det ett mervärde att erbjuden Konsult
har följande egenskaper:
- Strukturerad
- Samarbetsförmåga
- God kommunikativ förmåga

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Resurskonsult, projektledare om- och nybyggnad av Trafikcentraler i Göte...

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Jul 20
Vi söker Resurskonsult, projektledare om- och nybyggnad av Trafikcentraler i Göteborg och Malmö till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget kommer att genomföras i flera steg:
- Ledning och styrning av projekterande konsult genom upprättande av systemhandling och
bygghandling.
- Medverka och projektleda upphandling av entreprenör
- Ledning och styrning av entreprenör under genomförande av om- och nybyggnad
- Avslut av projektet
Trafikverkets fastighetsavdelning använder sig av ”Process Anpassa Fastighet” (utifrån XLPM)
som grund för projekt processen, och det är utifrån denna som arbetet kommer att ske.

Arbetsuppgifter och ansvar
- Leda projektet mot dess uppsatta mål enligt överenskommelse med kravställare och
Projektsponsor

- Upprätta tidplan för genomförande av projektet som förankras med projektsponsor

- Leda projektet enligt projektprocess Anpassa Fastighet

- Rapportera framdrift och kostnader till projektsponsor och styrgrupp månadsvis

- Ta fram erforderliga underlag för Tollgatebeslut1

- Medverka under upphandling av erforderliga konsulter och entreprenörer för projektet med stöd av inköpsavdelning

- Ansvara för kommunikation gentemot interna och externa projektintressenter

- Ekonomistyrning i projekt

- Tidsstyrning i projekt

- Ändrings- och avvikelsehantering

- Ansvara för uppfyllande av byggherreansvar avseende t.ex. arbetsmiljö

- Medverka och vara aktiv vid utveckling av projektarbetssätt och verktyg

Projektledaren rapporterar projektets framdrift till enhetschef inom HRfp.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Högskole- eller civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, byggteknik eller annat
för rollen relevant område, eller minst 10 års erfarenhet från byggprojekt i ledande befattning.

Minst 5 års erfarenhet av att självständigt leda och driva byggprojekt mot uppsatta
mål avseende tid, kostnad och innehåll varav minst 2 år som projektledare i beställarorganisation

Erfarenhet av att leda och styra projekterande konsulter

Erfarenhet av installationstekniskt komplicerade byggprojekt i fastighet såsom sjukhus, ledningscentraler eller liknande fastigheter med komplicerade system med avseende på ventilation, kyla, data, kraft, med mera som projektledare. Erfarenheten ska
inte vara äldre än 5 år.

Erfarenhet från upphandlingar av konsulter och entreprenader genom LOU/LUF.

God datorvana och goda kunskaper inom MS Office paketet.

Meriterande

Tilldelningskriterium 1
Kvalitet i tjänsten - För beställaren är det ett mervärde att erbjuden Konsult
har erfarenhet av installationstekniskt komplicerade om- och nybyggnadsprojekt i fastighet såsom sjukhus, ledningscentraler eller liknande - fastigheter med komplicerade system med avseende på ventilation, kyla, data, kraft, med mera i ledande befattning.

Tilldelningskriterium 2
Kvalitet i tjänsten - För beställaren är det ett mervärde att erbjuden Konsult har god kunskap om SUA och av arbete med säkerhetsskydd.

Tilldelningskriterium 3
Kvalitet i tjänsten - För beställaren är det ett mervärde att erbjuden Konsult har följande egenskaper:
- Strukturerad
- Samarbetsförmåga
- God kommunikativ förmåga

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

projektör avseende väg- och markprojektering

Civilingenjör, lantmäteri
Läs mer Jun 27
Vi söker projektör avseende väg- och markprojektering.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Trafikverket, Verksamhetsområde Underhåll, Distrikt Väst enhet Väg Södra upphandlar en
resurs för väg- och markprojektering inom Basunderhåll Väg för tillkommande beställningar,
ÄTA inom kontrakten. Område innefattar åtta driftområden, Kungälv, Göteborg, Landvetter,
Borås, Ätradalen, Viskadalen, Falkenberg/ Hylte och Södra Halland (se karta nedan)

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Ska ha genomgått utbildning för att kunna fungera som beställarens byggarbetmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U (om inte ska detta vara utfört senast 2023.12.31).
Kompetensnivå enligt TRVK APV TDOK 2018:0371 steg 3. (om inte ska detta vara utfört senast 2023.12.31).
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
B-körkort
Avslutad/genomförd gymnasieutbildning
Minst 5 års sammantagen arbetserfarenhet som projektör inom det aktuella teknikområdet.
Uppdragen skall vara slutförda inom den senaste tre-årsperioden räknat från sista anbudsdag.
Kännedom avseende lagen om allmänna vattentjänster.
Genomgått branchens utbildning Entreprenadbesiktning, samt utfört minst 3 st besiktningar inom vägbyggnation den senaste tre-årsperioden.
Genomgått följande kurser hos Trafikverksskolan (kurserna ska vara avklarade senast 6 månader efter att uppdraget startat):
-Projektering av befintliga vägar-rekonstruktion och förstärkning
- Chaos Grund
- Chaos Leverans

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Tidplanerare – ERTMS Införande

Entreprenadingenjör
Läs mer Jul 4
Vi söker Tidplanerare - ERTMS Införande.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Arbetsuppgifter/Ansvar
Programtidplanerare ansvarar för att ERTMS-införandes tidplaner upprättas och ajourhålls
inom respektive program och att dessa sedan sammanställs och skickas vidare till avdelningens tidplanerare. De ansvarar även för att stötta och samordna Projekttidplanerare i varje delprojekt i specifika situationer vid behov, så som omplanering och scenariohantering. Programtidplaneraren ansvarar även för rapportering till Programledare så att denne alltid har en förståelse om tidplan som speglar programmets framdrift och nuläge.
Tidplanerarens huvudsakliga uppgifter innefattas av:
Granska, analysera och sammanställa tidplaner från respektive delprojekt
Upprätta nya tidplaner inför start av nya projekt tillsammans med Projektledare
Stötta Projekttidplanerare vid behov inom projekten
Utföra analyser och ta fram scenarion för tidplan vid behov
Löpande kommunicera med projekt- och programledare vid behov
Analysera, presentera och informera kring kritiska linjer
Motta utskrifter för programmens summerade tidplaner, tidrapporter från Projekttidplanerare och sammanställa dessa till programledare och avdelningstidplaneraren
Bistå programledare med kravställning mot projekten avseende tidplaneringsåtgärder
Utveckla detaljerade arbetsprocesser avseende tidplanering, rapportering och presentation
Dagbok skall föras av konsulten och överlämnas till beställaren enligt överenskommelse.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

a) Har en civilingenjörsexamen eller högskoleexamen (180 hp) eller annan utbildning
inom teknik eller annat område som vi bedömer likvärdig.

b) Har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet (minst 2år) av anläggningsprojekt.

c) Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

d) Aktuell minst 1 års arbetslivserfarenhet av programmet Primavera i Projekt

e) Aktuell flerårig (minst 2 år) erfarenhet i rollen som tidsplanerare.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Konsultstöd till utvecklingsprojekt och förvaltning till Trafikverket

Projektledare, IT
Läs mer Jun 29
Vi söker Konsultstöd till utvecklingsprojekt och förvaltning till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
Deluppdrag 1
Förvaltningsobjekt Genomföra Åtgärder förvaltar en av Trafikverkets huvudprocesser och dess tillhörande IT-verktyg. Inom ramen för detta arbete genomförs aktiviteter för vidmakthållande och förbättring av både arbetssätt och IT-stöd.
Uppdragstagaren ska stötta i detta arbete med arbetsuppgifter kopplat till både ledning såväl som förvaltningsstöd.

Deluppdrag 2
På Verksamhetsområde Investerings utvecklingsenhet bedrivs verksamhetsutveckling, vilket inkluderar även inkluderar framtagande av IT system efter verksamhetens behov. Just nu pågår stora projekt där vi utreder och kravställer verksamhetens behov.
Uppdragstagaren kommer att stötta våra högprofil-projekt som sträcker sig över lång tid och därför behövs noggrant utförda analyser och statuskontroller, utredningar och dialoger med interna intressenter. Det är fördel att ha en teknisk bakgrund och insyn men tyngdpunkten ligger på en förståelse av verksamhetens behov och formulera krav som ställs mot den tekniknära sidan. Därför är det en fördel om man har en insyn i Trafikverkets organisation och våra tillhörande IT system, specifikt förvaltningsobjektet genomföra åtgärder.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Uppdragstagaren ska stötta i detta arbete med arbetsuppgifter kopplat till både projektledning, kvalificerat projektstöd och förvaltningsstöd.
I arbetsuppgifter för konsulten ingår bland annat följande:
Ta fram projekt-och förvaltningsplaner i samråd med beställare
Med beställare planera- och säkra nödvändiga resurser
Ta fram nödvändiga styrdokument såsom projektplaner med mål, statusrapporter, beslutsunderlag och andra nödvändiga projektdokument
Samordna med kringliggande projekt och verksamheter
Leda, planera och följ upp projekt- och förvaltningsarbete med bland annat kravställning, tidplaner, risker, ekonomi och statistik, rapporter
Löpande avrapportera till beställare och ansvariga
Säkerställa kvalitativ överlämning till mottagare
Leda, planera och genomföra styrgrupp- och sponsormöten
Förvaltningsarbete kopplat till Projektportalen (Sharepoint portal),
Verksamhetsutveckling kopplat till ProjectWise (Bentley produkt), och Chaos (Adtollo
produkt), vilka är primära IT-system för hantering och lagring av dokumentation, för
upphandlande förvaltningsobjekt Genomföra Åtgärder på vägar och järnvägar

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Erfarenhet av ProjectWise (Bentley produkt), Projektportalen (Sharepoint portal), och
Chaos (Adtollo produkt)
Erfarenhet av arbete med migrering av data för en större SharePoint applikation
Erfarenhet av analyser och utredningsarbete för utvecklingsprojekt rörande informationssystem
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av att leda arbete med att utarbeta verktygsstöd för portföljstöd och beslutsstöd
Minst fem (5) års erfarenhet av verksamhetsnära arbetssättstödjande (IT) förvaltning
inom statlig myndighet
Minst fem (5) års erfarenhet av kravarbete av verksamhetsutveckling av IT-verktyg för
stöd till projektverksamhet med innehåll av informationshantering
Minst fem (5) års erfarenhet av projektledning enligt XLPM modellen
Minst fem (5) års erfarenhet av att ta fram utbildnings-, informations- och kommunikationsmaterial
Erfarenhet av implementering av ett större IT verktyg i en komplex organisation
Minst fem (5) års erfarenhet av arbete med datasamordning i större väg eller järnvägsprojekt
Minst fem (5) års erfarenhet av att förbereda och leda styrgrupps- och sponsorsmöten
Minst nio (9) års erfarenhet av arbete i projekt inom väg och järnväg
Minst tio (10) års erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av projektledning av verksamhetsutvecklingsprojekt innehållande Power
BI och SharePoint. Redovisas med referensuppdrag för arbete om minst 1500h
Erfarenhet av att arbeta med förvaltnings- och förbättringsarbete samt att etablera
förvaltning för ett verktygsstöd med en omfattning om minst 3000 användare

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Delprojektledare Signal för järnvägsprojekt till Trafikverket

Civilingenjör, järnväg
Läs mer Jun 29
Vi söker Delprojektledare Signal för järnvägsprojekt till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten kan komma att arbeta i flera Förbigångsspår på Västra Stambanan och Bangårds ombyggnader på Sävenäs och Halmstad men även arbete i andra projekt på Investering Väst enhet 2 kan även förekomma.
Konsulten kommer behöva resa till projekten när dessa är i produktionsskede. Arbete på helger, kvällar och nätter kommer förekomma.

Delprojektledaren ska ha ett totalansvar för ledning, styrning och uppföljning av alla aktiviteter avseende signal samt leda detta arbete i projektering och produktion. Konsulten ska utföra erforderliga kontroller på projektör/entreprenörens arbete inom de aktuella områdena. Konsulten rapporterar till projektledningen.

Delprojektledaren ska samordna byggplatsuppföljningen om sådan finns och se till att entreprenaden kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade planer samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser. Delprojektledaren utför och sammanställer uppföljning och prognoser samt upprätthåller och levererar redovisande dokument för projektering/entreprenaden samt är Beställarens representant ute på plats på byggarbetsplatsen.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Delprojektledarens arbetsuppgifter kan innefatta nedanstående, men är inte begränsat av, att:

leda projektets arbete inom signal
kontrollera projektör/entreprenörens dokumentation inom signal
kontrollera projektör/entreprenörens personal med avseende på kompetens och behörighet
delta i bygg- och ekonomimöten
lämna synpunkter på projektör/entreprenörens ritningar och övriga handlingar
kontrollera ritningar och andra handlingar samt jämföra/kontrollera på plats
tillsammans med projektledare tillse och säkerställa att tilldelad entreprenad genomFörs i överensstämmelse med kontrakt, ritningar och andra handlingar
vara projektets motpart till ansvarig förvaltare
bevaka att erforderliga myndighetstillstånd finns
tillse att myndigheters och beställarens krav uppfylls
kontrollera och följa upp att ställda krav uppfyllts
medverka vid kontakt med myndigheter, entreprenörer/projektörer och fastighetsägare
hantera avvikelser
följa upp tidplan, nedlagda kostnader och övriga beställningar samt bistå med att prognostisera projekt/entreprenadens slutkostnad
ansvara för samordningen av byggplatsuppföljning inom signal
medverka vid upphandling
uppföljning avseende teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet
samt vidarerapportering
rapportera projektör/entreprenadens ekonomi och status månadsvis
följa upp och dokumentera ändrings- och tilläggsarbeten samt mängdavvikelser, enligt
för projektet gällande rutiner
delta i utvärdering och val av alternativ till tekniska lösningar, genom att medverka i
projekteringsarbetet och andra möten, även kalla och föra protokoll vid möten
föra dagbok över projektet
delta i projektets och projektör/entreprenadens kvalitetsarbete
tillse att entreprenörens egenkontroll med avseende signal genomförs enligt överenskomna planer
medverka till att skapa bra relation till fastighetsägare/sakägare
upprätthålla kontakt med basentreprenad och externa parter som berörs av projektet
samordna med andra teknikgrenar och angränsande entreprenader
medverka och ansvara för erforderliga syner och besiktningar
svara för slutdokumentation av projektet
följa upp projektör/entreprenörens egenkontroll på utförda a

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Konsulten ska ha relevant utbildning och minst 10 års arbetserfarenhet (delprojektledare, byggledare, byggplatsuppföljare) inom de aktuella teknikområdet signal.
Konsulten ska lämna minst två referensuppdrag där denne arbetat ledande med Teknisk säkerhetsstyrning (TSS), signal. Uppdragen ska ha genomförts de senaste fem
åren.
Konsulten ska lämna minst två(2) referensuppdrag för spårbyten, rälsbyten, växelbyten eller spårbyggnation där denne arbetat i ledande position för signal: delprojektledare, byggledare, byggplatsuppföljare. Uppdragen ska ha genomförts de senaste fem
åren. Minst ett referensuppdrag ska vara genomfört i produktion de senaste fem åren
där entreprenadssumman uppgått till minst 200mnkr.
Konsulten ska lämna minst ett referensuppdrag som utförts på bangård eller driftplats
där alla teknikområden (BEST-K och Mark) ingått där denne arbetat i ledande position för signal: delprojektledare, byggledare, byggplatsuppföljare. Uppdraget ska ha genomförts de senaste fem åren.
Konsulten ska lämna minst ett referensuppdrag där byggnation och inkoppling av signalställverket 95 ingått där denne arbetat i ledande position för signal: delprojektledare, byggledare, byggplatsuppföljare. Uppdraget ska ha genomförts de senaste fem
åren.
Konsulten ska ha kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom det aktuella teknikområdet.
Konsulten ska vara väl förtrogen med Trafikverkets styrande och vägledande dokument.
Kunskap och erfarenhet av relevanta standardavtal AB, ABT, ABK med flera. Detta reodovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.
God kunskap om AMA AF och AMA AF Konsult och branschens regelverk. Detta redovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.
Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Konsulten ska inneha körkort som minst omfattar behörighet ”B”.
Följande ställda kompetenskrav ska vara uppfyllda i samband med uppdragstart och under
hela kontraktstiden:
Konsulten ska ha utbildning för BASÄSKYDD - Skydds och Säkerhetsledning för arbete inom spårområde
Konsulten ska ha utbildning SOS-planerare (Skydds- och säkerhetsplanerare)
Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P/U)
Konsulten ska ha utbildning för Stabilitetspåverkande arbeten i spår- BASTAB
Konsulten ska ha utbildning enligt TDOK 2018:0371 minst steg 1,1, 1,2, 1,3.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad perso...

Ansök nu

Dispatcher / Planerare till ASSA ABLOY

Dispatcher
Läs mer Jun 17
Vi söker Dispatcher / Planerare till ASSA ABLOY.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

UppdragetI tjänsten som Dispatcher hos oss på ASSA ABLOY Industrial Sverige fyller du en viktig och central funktion.

Dagligen innebär tjänsten att du leder och säkerställer att servicearbetet utförs och faktureras enligt plan. Detta bland annat genom att fördela arbetet för tekniker i fält, planera ut dem på arbeten och vid behov planera om för akutjobb eller liknande som dyker upp. Efter avslutat arbete säkerställer du att kund blir korrekt fakturerad.

Utöver den dagliga planeringen, arbetar du som Dispatcher aktivt med att delta i fortlöpande förbättringsarbete avseende arbetsmetoder och processer gällande planeringen för hela teamet. Samt deltar i kostnadsberäkningar och långsiktig planering av servicearbetet, vilket bidrar till att skapa förutsättningar för volymtillväxt och att teamet uppnår uppsatta affärsmål.

Denna tjänst innebär mycket kommunikation med tekniker, kunder och övriga kollegor i kombination med daglig administration.

Din profil

För att trivas i rollen tror vi att du har 1-2 års arbetslivserfarenhet från liknande tjänst. Du drivs av att vara den berömda spindeln i nätet, där det är mycket koordinering växlat mellan socialt och administrativt.

Vidare ser vi att du är en lagspelare som tycker om att samarbeta med dina kollegor. Som person är du serviceminded, noggrann, strukturerad, och har lätt för att se vad som ska göras. Du trivs när det är full fart och har förmågan att prioritera mellan parallella projekt. Vidare är du en god kommunikatör som har lätt för att bygga goda relationer både externt och interntKrav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Erfarenhet av liknande roll

Gillar att hålla i olika ärenden/uppgiftre samtidigt

Man har dagligen kontakt med tekniker - man måste trivas med telefonkontakt och vara tydlig i kommunikation

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Delprojektledare/Tidplanerare

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Maj 26
Vi söker Delprojektledare/Tidplanerare till olika projekt på IVväj2.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Delprojektledaren ska ha ett huvudansvar för ledning, styrning och uppföljning av alla aktiviteter avseende tidplanering samt leda detta arbete i alla projektfaser.

Konsulten ska utföra erforderliga kontroller på projektör/entreprenörens arbete inom de aktuella områdena. Konsulten rapporterar till projektledningen.

Delprojektledaren utför och sammanställer uppföljning och prognoser samt upprätthåller och levererar redovisande dokument för projektering/entreprenaden.

Delprojektledaren står för sakkunskap och teknisk kompetens inom sina teknikområden samt fungerar som stöd för projektledningen i att leda och följa upp kontrakterade projekterings/entreprenadarbeten.

Med teknikområden avses det kompetensområden som beskrivs i efterfrågade uppdragstyper. Delprojektledaren arbetar vidare tillsammans med projektledningen med att följa upp samt utveckla kontrakt och processer.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Delprojektledarens arbetsuppgifter innefattar huvudsakligen nedanstående:
Att leda projektets arbete inom planering.
Att kontrollera projektör/entreprenörens dokumentation inom planering/tidplanering.
Att kontrollera projektör/entreprenörens personal med avseende på kompetens och
behörighet Att delta i bygg- och ekonomimöten.
Att lämna synpunkter på projektör/entreprenörens uppföljning och redovisning av tidplan.
Att kontrollera tidplan och andra handlingar samt jämföra/kontrollera på plats.
Att tillsammans med projektledare tillse och säkerställa att tilldelad entreprenad genomförs i överensstämmelse med kontrakt och andra handlingar.
Att vara projektets motpart till projektörs och entreprenörs tidplanerare.
Att kontrollera och följa upp att ställda krav uppfyllts.
Att medverka vid kontakt med myndigheter, entreprenörer/projektörer och fastighetsägare.
Att hantera avvikelser.
Att följa upp tidplan, nedlagda kostnader och övriga beställningar samt bistå med att prognostisera projekt/entreprenadens slutkostnad.
Att medverka vid upphandling.
Att medverka vid uppföljning avseende teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö
och säkerhet samt vidarerapportering.
Att rapportera projektör/entreprenadens framdrift och status månadsvis.
Att upprätthålla kontakt med basentreprenad och externa parter som berörs av projektet.
Att samordna med teknikgrenar och angränsande entreprenader.
Att följa upp arbetet i projekterings- och produktionsfasen.
Ta fram rutiner och mallar för tidplanering inom gruppen och till upphandlingar.
Delta enhetens arbete med projekttidplaner.
Utbildning inom tidplanering, rutiner, verktyg.
Utveckla kraven på planering i upphandlingsunderlag.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

1. Konsulten ska ha minst 10 års arbetserfarenhet som tidplanerare inom infrastruktur,
industri och energi.
2. Universitets- eller högskoleexamen minst 180hp (120p) inom samhällsbyggnad, teknik eller annat för tjänsten relevant område, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
3. Konsulten ska lämna minst 2 referensuppdrag för projektering och/eller produktion
av infrastruktur, industri och energi projektombyggnader där denne arbetat som i huvudsak tidplanerare. Minst ett uppdraget ska genomförts de senaste fem åren och där
kontraktssumman för entreprenaden skall ha uppgått till minst 200 mnkr.
4. Konsulten ska ha arbetat med MS project.
5. Erfarenhet av arbete med WBS (Work Breakdown Structure).
6. God kunskap i svenska i tal och skrift.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Byggledare öppningsbara broar till Trafikverket

Civilingenjör, anläggning
Läs mer Maj 17
Vi söker en Byggledare öppningsbara broar till Trafikverket i Göteborg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

De system som beställaren förvaltar består av styr- och övervakningssystem för respektive bro objekt. Styrsystemen används för att manövrera broarna samt samla in data från anläggningarnas olika tekniska system. Styrsystemet kommunicerar och skickar larm till överliggande övervakning.

Arbetsuppgifter och ansvar
Byggledning i befintliga och nya kontrakt för uppföljning av beställda aktiviteter med stöd av
specialister och projekterade konsulter genomföra och fastlägga gällande krav för anläggningsutformning och krav stipulerade av förvaltande organisation.
Delta i och dokumentera Byggmöten och övriga möten i uppdraget
Granskning av teknisk dokumentation inför mottagning av nya anläggningar samt vid reinvesteringar av befintliga
Arbeta i systemstöd i form av GUS/Maximo, Chaos, Projektportal
Stickprovskontroller och inventeringar i fält
Kontrollera/uppdatera anläggningsregister i GUS Maximo
Kontrollera genomförda FU (förebyggande underhåll) enligt tecknade entreprenadavtal
Uppföljning av entreprenörens AU-arbete
Hantera IT-relaterade frågor för anläggningarna (behörigheter, åtkomstbegäran) enligt Beställarens fastlagda rutiner.
Arbetsplatskontroll
Granskning av projektplaner och KMA-planer
Ta fram förfrågningsunderlag (drift- och underhållskontrakt, Reinvesteringar)
Deltaga vid FAT- och SAT-tester
Bevaka intressen gentemot externa projekt

Krav (OBS, obligatoriska)

Minst 3 års erfarenhet av arbete i projektgrupper där samordning är viktig.

Minst 2 års erfarenhet med roll som behandlar frågor kring BAS-P/U eller uppdrag som innefattar aktivt ansvar för arbetsmiljöfrågor i entreprenaduppdrag i vägmiljö.

Minst 3 års erfarenhet av arbete med styr- och elsystem i öppningsbara broar alternativt likvärdigt sammansatt tekniskt system.

Minst 3 års erfarenhet av att i uppdrag bedöma arbetsinsatser, tidsåtgång samt kostnader på beställda arbeten och tjänster, samt uppföljning av beställda arbeten.

Minst 2 års erfarenhet från hantering av digitala ärendehanteringssystem och förvaltningssystem.

Minst 2 års erfarenhet av att själv utföra utredningar och analyser av styr- och elsystem, eller att bygg-/projektleda motsvarande uppdrag.

Inneha giltigt körkort lägst klass B

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Samordnare ärendehantering

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 10
Vi söker Samordnare ärendehantering.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Avdelning Västlänken består av 5 projekt (Centralen, Kvarnberget, Haga, Korsvägen, BEST) som ska bygga järnvägstunneln och stationerna. Dessutom ingår projekt Olskroken, Lärje och Pilekrogen.

Arbetsuppgifter/Ansvar

Samordna svar på inkommande frågor från allmänheten så enhetliga svar lämnas
från avdelning Västlänken

Samordna utlämning av handlingar, mätdata mm
Upprätta rapporter (med data från Lime) utifrån behov från verksamheten
Lämna underlag till tertialrapporter till projektförsäkringsuppdraget
Planera och boka ersättningsboende vid bullerstörande arbeten
Kontrollattestera fakturor för ersättningsboende
Tillse att det finns en tydlig struktur för alla ärenden i systemet Lime
Registrera och diarieför alla ärenden i Lime (ej utlämning av handling)
Vara projektens kontaktperson mot Trafikverkets kontaktcenter
Samordna inkommande anmälningar om skador och störningar
Vara kontaktperson mot försäkringsbolaget TryggHansa och entreprenörerna vid
hantering av försäkringsärenden

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Högskoleutbildning inom stadsförvaltning alternativt utbildning och erfarenhet som
Trafikverket bedömer som likvärdig
Erfarenhet av att på en myndighet ha samordnat inkommande och utgående ärenden
från allmänheten
Minst ett års erfarenhet av att registrera ärenden i en databas
Minst ett års erfarenhet av samordning eller verksamhetsutveckling av administrativa
rutiner

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Byggledare berg 1 till Trafikverket

Civilingenjör, anläggning
Läs mer Maj 2
Vi söker en Byggledare berg till Trafikverket i Göteborg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Resurskonsult i program ”Västlänken och Olskroken Planskildhet, projekt Haga”. Ditt uppdrag i Västlänken är företrädesvis för projekt Haga med fokus på byggledning av Haga station inkl stödkonstruktioner.

Byggledare bergs övergripande uppgifter är att följa upp entreprenörens arbete samt biträda och stödja produktions- och projekteringsledning för berg samt att ansvara för delegerade arbetsuppgifter. Arbetet kan innebära skiftgång.

Arbetsuppgifter/Ansvar:
Uppföljning av entreprenörens arbete.
Granskning av produktions- och kvalitetsdokumentation.
Medverka i och stötta i samordning av projektering och produktion tillsammans med
projekteringsledning berg.
Uppföljning och granskning av faktura underlag

Krav (OBS, obligatoriska)

Minst 5 års praktisk erfarenhet inom AB, ABT, samt AMA och MER från produktionsskede de senaste 10 åren.

Minst 15 års produktionserfarenhet av undermarksanläggningar i hårt berg

10 år i ledande befattning som byggledare, platschef eller motsvarande i hårt berg , de
senaste 15 åren.

Inneha B-körkort.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Goda kunskaper i Microsoft Office.

Meriterande
Stor erfarenhet av att ha arbetat med komplexa tunnelprojekt i stadsmiljö.

Erfarenhet från att ha arbetat både som entreprenör och beställare.

Erfarenhet av produktion av berganläggning/bergtunnel
med erfarenhet av för- och efterinjekteringsarbeten.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Byggledare berg 2 till Trafikverket

Civilingenjör, anläggning
Läs mer Maj 2
Vi söker en Byggledare berg till Trafikverket i Göteborg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Som byggledare berg i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att i samverkan med entreprenören stödja entreprenörens produktion. Byggledare bergs övergripande uppgifter är att följa upp entreprenörens arbete samt biträda och stödja produktions- och projekteringsledning för berg samt att ansvara för delegerade arbetsuppgifter. Arbetet kan innebära skiftgång.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Uppföljning av entreprenörens arbete.
Granskning av produktions- och kvalitetsdokumentation.
Medverka i och stötta i samordning av projektering och produktion tillsammans med
projekteringsledning berg.
Uppföljning och granskning av faktura underlag

Krav (OBS, obligatoriska)

Minst 5 års praktisk erfarenhet inom AB, ABT, samt AMA och MER från produktionsskede de senaste 10 åren.

Minst 10 års produktionserfarenhet av undermarksanläggningar i hårt berg.

5 års erfarenhet i ledande befattning som byggledare, platschef eller motsvarande i
hårt berg, de senaste 10 åren.

Inneha B-körkort.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Goda kunskaper i Microsoft Office.

Meriterande
Stor erfarenhet av att ha arbetat med komplexa tunnelprojekt i stadsmiljö.

Erfarenhet från att ha arbetat både som entreprenör och beställare.

Erfarenhet av produktion av berganläggning/bergtunnel med
erfarenhet av för- och efterinjekteringsarbeten.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Projektledare för projekt inom Investering, enhet: IVväv4

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Apr 13
Vi söker Projektledare för projekt inom Investering, enhet: IVväv4.


Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Arbetsuppgifter/Ansvar

- Resurskonsulten ansvarar för:

- Att leda projekt mot dess mål avseende omfattning, tid, kostnad och kvalitet enligt

- överenskommelsen med projektsponsorn

- Att planera projektets genomförande

- Ta fram de underlag som behövs för Tollgatebeslut

- Säkerställa projektets framdrift och leveranser

- Ta hänsyn till mottagarens och andra viktiga projektintressenters behov och prioriteringar.

- Säkerställa att de aktiviteter i projektledningsprocessen ”Genomföra åtgärder på väga och järnvägar” som krävs utförs, så som:

- Projektintegration (säkerställa att alla projektaktiviteter är samordnade och

- inriktade på att uppnå projektmålet och att projektets kontaktytor är integrerade, samordnade och styrda).

- Värdehantering i projekt

- Hantering av projektets omfattning

- Kvalitetsstyrning i projekt

- Upphandling i projekt

- Tidsstyrning i projekt

- Ekonomistyrning i projekt

- Personalhantering och ledarskap i projekt

- Riskhantering i projekt

- Kommunikationsstyrning i projekt

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

- Minst 10 års dokumenterad erfarenhet från entreprenad av allmän väg.

- Minst 5 års dokumenterad erfarenhet från entreprenad av allmän väg i rollen som projektledare. Kravet redovisas genom minst 5 uppdrag vilka ej är äldre än 10 år.

- Goda kunskaper i konsult- och entreprenadjuridik

- God erfarenhet av kalkyl- och budgetarbete, prognosläggning, tidsplanering och riskhantering i vägprojekt

- Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift

- Inneha ett giltigt B-körkort

- Goda kunskaper i Office-paketet

- Konsulten skall ha genomgått utbildning (Bas P/Bas U) för att kunna fungera som beställarens byggarbetsmiljösamordnare

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Delprojektledare Bana/Mark till IVväj2

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Apr 13
Vi söker Delprojektledare Bana/Mark till IVväj2.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten kommer i huvudsak att arbeta med spår och växelbyten samt förbigångsspår i flera olika projekt på Investering Väst enhet 2.
Konsulten kommer att behöva resa till projekten när dessa är i produktionsskede.
Arbete på helger, kvällar och nätter kan förekomma.
Delprojektledaren ska ha ett totalansvar för ledning, styrning och uppföljning av alla aktiviteter avseende bana och mark samt leda detta arbete i projektering och produktion.
Konsulten ska utföra erforderliga kontroller på projektör/entreprenörens arbete inom de aktuella områdena. Konsulten rapporterar till projektledningen.
Delprojektledaren ska samordna byggplatsuppföljningen om sådan finns och se till att entreprenaden kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade
planer samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser.

- Delprojektledarens arbetsuppgifter innefattar huvudsakligen nedanstående:

- Att leda projektets arbete inom bana och mark

- Att kontrollera projektör/entreprenörens dokumentation inom bana och mark

- Att kontrollera projektör/entreprenörens personal med avseende på kompetens och behörighet.

- Att delta i bygg- och ekonomimöten

- Att lämna synpunkter på projektör/entreprenörens ritningar och övriga handlingar

- Att kontrollera ritningar och andra handlingar samt jämföra/kontrollera på plats

- Att tillsammans med projektledare tillse och säkerställa att tilldelad entreprenad genomförs i överensstämmelse med kontrakt, ritningar och andra handlingar

- Att vara projektets motpart till ansvarig förvaltare

- Att bevaka att erforderliga myndighetstillstånd finns

- Att tillse att myndigheters och beställarens krav uppfylls

- Att kontrollera och följa upp att ställda krav uppfyllts

- Att medverka vid kontakt med myndigheter, entreprenörer/projektörer och fastighetsägare.

- Att hantera avvikelser

- Att följa upp tidplan, nedlagda kostnader och övriga beställningar samt bistå med att prognostisera projekt/entreprenadens slutkostnad

- Att ansvara för samordningen av byggplatsuppföljning inom bana och mark

- Att medverka vid upphandling uppföljning avseende teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet samt vidarerapportering

- Att rapportera projektör/entreprenadens ekonomi och status månadsvis

- Att följa upp och dokumentera ändrings- och tilläggsarbeten samt mängdavvikelser, enligt för projektet gällande rutiner

- Att delta i utvärdering och val av alternativ till tekniska lösningar, genom att medverka i projekteringsarbetet och andra möten, även kalla och föra protokoll vid möten

- Att föra dagbok över projektet

- Att delta i projektets och projektör/entreprenadens kvalitetsarbete

- Att tillse att entreprenörens egenkontroll med avseende bana och mark genomförs enligt överenskomna planer

- Att medverka till att skapa bra relation till fastighetsägare/sakägare

- Att upprätthålla kontakt med basentreprenad och externa parter som berörs av projektet

Krav (OBS, obligatoriska)

- Konsulten ska ha genomfört en gymnasieutbildning.

- Konsulten ska ha minst 10 års arbetserfarenhet (platschef, projektledare, biträdande projektledare, delprojektledare, byggledare, byggplatsuppföljare eller arbetsledande funktion) inom Bana och Mark (varav mer än häften inom bana). Av kravet på 10 års arbetserfarenhet får rollen som arbetsledare max utgöra 3 år.

- Konsulten ska vara väl förtrogen med Trafikverkets styrande och vägledande
dokument inom mark och bana.

- Konsulten ska lämna två (2) referensuppdrag för spårbyten, rälsbyten, växelbyggnation och/eller spårbyggnation där denne arbetat i ledande position (såsom Platschef, Projektledare, Biträdande projektledare, Delprojektledare, Byggledare, Byggplatsuppföljare) för bana och/eller mark.
Minst ett referensuppdrag ska vara genomfört i produktion under de senaste
fem åren och där entreprenadssumman uppgått till minst SEK 100 000 000:-.
Referensobjekt ska vara avslutat under de fem senaste åren räknat från sista
anbudsdag och ska ha utförts på ett för uppdragsgivaren tillfredsställande sätt.

- Konsulten ska ha kunskap och erfarenhet av standardavtal AB04, ABT06 och
ABK09. Detta redovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.

- Konsulten ska ha god kunskap om AMA anläggning, Järnvägs AMA, AMA AF
och AMA AF Konsult. Detta redovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.

- Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.

- Konsulten ska inneha svenskt körkort som minst omfattar behörighet ”B” för
manuell växellåda.

- Konsulten ska ha utbildning och behörighet som SOS-planerare (Skydds- och
säkerhetsplanerare).

- Konsulten ska ha utbildning för Stabilitetspåverkande arbeten i
spår- BASTAB.

- Konsulten skall vara behörig säkerhetsbesiktare enligt utbildning
Säkerhetsbesiktning bana” eller tidigare utbildning ”Säkerhetsbesiktare av
Trafikverkets fasta anläggningar.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Byggledare Kontaktledning / el inom järnväg

Byggledare
Läs mer Apr 20
Vi söker Byggledare Kontaktledning / el inom järnväg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
Konsultuppdrag gällande kontaktledning och el åt program Västlänken och Olskroken planskildhet inom verksamhetsområde Stora projekt. Resurskonsulten har som huvudsaklig arbetsuppgift att stödja projekt E06-BEST .

I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

Arbetsuppgifter/Ansvar

- Arbetsuppgifterna omfattar bland annat nedanstående men är inte begränsade till detta:

- Utgöra stöd till produktionsledningen med ansvar för kontaktledning / el.

- Ansvara för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation.? Leda och samordna arbetet inom kontaktledning och el avseende uppföljning av

- projketplan med avseende på tid, kostnad och innehåll.

- Samordning av gränssnitt mot andra teknikslag inom projektet.

- Säkerställa att tekniska krav blir riktiga gentemot gällande föreskrifter, standarder och regler.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

- Minst 5 års arbetslivserfarenhet som byggledare/projektör/arbetsledare inom kontaktledning och el järnväg.

- God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK Anläggning samt branschnormer såsom AMA och MER.

- Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.

- Körkort B

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Delprojektledare Rosenlund

Civilingenjör, anläggning
Läs mer Apr 13
Vi söker en Delprojektledare till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Delprojektledaren ska förbereda och leda genomförandet av delprojekt Rosenlund. Delprojekt Rosenlund är en av de mest spännande anläggningsprojekten i Sverige just nu och består av en cirka 300 m lång betongtunnel i lera som ansluter till berget i norr under det så kallade Skattehuset och i söder vid Hagakyrkan. Arbetsplatsen är beläget delvis under en byggnad, under vägar för fordon, cyklar och gående, under en spårvagnslinje, under Rosenlundskanalen och i närhet till känsliga kulturmiljöer. Entreprenören kommer handlas upp under sommaren och
tidig höst 2023. Rosenlund är en del av projekt Haga.

Delprojektledarens huvudsakliga uppgifter är att:
Leda arbetet med framtagningen av förfrågningsunderlaget inför upphandlingen av
deletappen i samarbete med projekteringsorganisation, specialister, inköp och projektledning.

Förbereda genomförandet av delprojekt Haga för att nå projektets mål inom kostnad,
tid och innehåll. Detta innebär bland annat att i samarbete med projekt Hagas stab-,
ekonomi-, teknik- och projekterings-organisation
o utreda alternativ produktionsmetoder
o planera genomförandet på övergripande och på detaljnivå
o leda arbete prognosarbetet för delprojektet

Bygga upp och leda en genomförandeorganisation bestående av produktionsledare,
byggledare, projekteringssamordning och projektingenjör.

Följa upp delprojektets mål avseende kostnad, tid och innehåll.

I en hög grad av samverkan tillsammans med entreprenören leda delprojektet genomförande och färdigställande enligt TKI. Ett nära och väl fungerande samarbete med entreprenören är grunden för detta. Detta är tänkt att genomföras i två steg. Steg 1 med vidare projektering, planering, budgetering tillsammans med nyckelpersoner från
entreprenören. Steg 2 för byggande.

Utföra arbetet inom ramarna för Trafikverket och Program Västlänken.

Krav (OBS, obligatoriska)

Akademisk utbildning inom bygg/anläggning om 180/240p eller annan kombination av
utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig

God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer såsom
AMA och MER

Erfarenhet från samverkansentreprenad

Minst 15 års produktionserfarenhet av mark- och konstruktionsarbeten varav minst 10 år i ledande befattning så som projektledare, produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande roll i ett eller flera bygg/anläggningsprojekt.

Erfarenhet av att ha arbetat med minst ett stort anläggningsprojekt innehållande komoplexa stödkonstruktioner med djupa schakter i stadsmiljö

Minst 3 års erfarenhet från anläggningsprojekt >500 miljoner

Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift

Konsulten ska ha god kunskap om Microsoft Office

Körkort B är ett krav

Meriterande

Hög kompetens inom produktionssamordning/produktionsledning med särskild betoning på stora, komplexa anläggningsprojekt i byggskedet.

Hög kompetens avseende styrning av tid, kostnad och innehåll i komplexa uppdrag samt en förmåga att hantera risker i projektet proaktivt och systematiskt

Erfarenhet från beställarsidan av byggprojekt i byggskedet som byggledare, projektledare eller motsvarande roll.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Överlämnandecontroller till Västlänken

Byggnadsingenjör
Läs mer Apr 13
Vi söker en överlämnandecontroller till Västlänken (Trafikverket).

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Du ansvar gentemot entreprenören och är kravställare samt leder och samordnar hela projektets arbete med att granska och leverera förvaltningsdata till Trafikverkets Verksamhetsområde Underhåll. Rollen kan framöver även innebära att leda och samordna andra interna resurser inom överlämnandesamordning.

Du kommer att:
i samarbete med våra teknikspecialister, externa parter och med stöd av programmets
överlämnandefunktion att kommunicera kraven på förvaltningsdata
stödja projektets projekteringssamordning

följa upp leveranserna av förvaltningsdata och kommunicera de förändringar av kraven
på förvaltningsdata som uppträder under genomförandetiden

stödja projektet med den administrativa samordningen av förvaltningsdata
kontrollera leveranser gentemot leveransplaner

göra mottagningskontroll (formaliakoll) av relationshandling och förvaltningsdata

föra dialog direkt med Trafikverket VO Underhåll avseende leverans av fövaltningsdata

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Högskoleutbildning 180 hp (120p) inom samhällsbyggnad alternativt utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig

Har arbetat minst 3 år i en beställarorganisation för ett infrastrukturprojekt med leveranser av dokumentation (förvaltningsdata) till förvaltande enheter

Har minst 3 års erfarenhet från en beställarorganisation för ett infrastrukturprojekt med
att samordna dokumenthantering vid granskning och mottagningskontroll av leveranser
från leverantör

Har erfarenhet från arbete i dokumenthanteringssystemen SharePoint och Projectwise

Har arbetat som projektingenjör, eller i roll som Trafikverket bedömer likvärdig, inom
infrastrukturprojekt.

Meriterande

För beställaren är det ett mervärde att konsulten har erfarenhet av infrastrukturprojekt i komplexa miljöer i byggskedet.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Delprojektledare miljö för järnvägsprojekt

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Apr 13
Vi söker Delprojektledare miljö för järnvägsprojekt.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten kan komma att arbeta i flera Förbigångsspår på Västra Stambanan och Bangårdsombyggnader på Sävenäs och Halmstad men även arbete i andra projekt på Investering Väst enhet 2 kan även förekomma.
Konsulten kommer behöva resa till projekten när dessa är i produktionsskede. Arbete på helger, kvällar och nätter kommer förekomma.
Delprojektledaren ska ha ett totalansvar för ledning, styrning och uppföljning av alla aktiviteter avseende miljö samt leda detta arbete i projektering och produktion. Konsulten ska utföra erforderliga kontroller på projektör/entreprenörens arbete inom de aktuella områdena. Konsulten rapporterar till projektledningen.

Krav (OBS, obligatoriska)

- Konsulten ska ha relevant utbildning och minst 5 års arbetserfarenhet (platschef, projektledare, biträdande projektledare, delprojektledare, byggledare, byggplatsuppföljare) inom de aktuella teknikområdet miljö.

- Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet från att ha arbetat inom väg och/eller järnvägsprojekt i projekterings- och produktionsskede gällande miljö.

- Arbete med förorenade massor och/eller masshantering ska ha utgjort merparten av ovanstående erfarenhet.

- Konsulten ska ha erfarenhet av arbete med vattenverksamhet.

- Konsulten ska lämna minst tre referensuppdrag för järnvägsprojekt där denne arbetat inom miljö med förorenade områden och/eller masshantering vilket inkluderar även riskbedömning och åtgärdstekniker samt därtill kopplad gällande lagstiftning. Uppdragen ska ha genomförts de senaste fem åren. Minst ett av dessa uppdrag ska vara ett spårbyte inkl. ballastrening som utförts med en kontraktssumma på minst 100 mnkr.

- Konsulten ska ha kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom det aktuella teknikområdet.

- Konsulten ska vara väl förtrogen med Trafikverkets styrande och vägledande dokument.

- Kunskap och erfarenhet av relevanta standardavtal AB, ABT, ABK med flera. Detta reodovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.

- God kunskap om AMA AF och AMA AF Konsult och branschens regelverk. Detta redovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.

- Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.

- Konsulten ska innaha körkort som minst omfattar behörighet ”B”

Följande ställda kompetenskrav ska vara uppfyllda i samband med uppdragstart och under hela kontraktstiden:

- Konsulten ska ha utbildning för BASÄSKYDD - Skydds och Säkerhetsledning för arbete inom spårområde

- Konsulten ska ha utbildning SOS-planerare (Skydds- och säkerhetsplanerare)

- Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P/U)

- Konsulten ska ha utbildning för Stabilitetspåverkande arbeten i spår- BASTAB

- Konsulten ska ha utbildning enligt TDOK 2018:0371 minst steg 1,1, 1,2, 1,3.

Följande utrustning krävs för uppdraget:
1. Personbil

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Projektingenjör till produktion inom väg, Investering; enhet IVväv1

Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Läs mer Mar 24
Vi söker Projektingenjör till produktion inom väg, Investering; enhet IVväv1.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget
Konsulten ska biträda projektledaren med erfarenhet av att leda och styra en produktion enligt Trafikverkets projektmodell.

Det kan också vara aktuellt att vara biträdande projektledare eller på andra sätt stötta andra på enheten. Projekten kan befinna sig alla faser från start till avslut.

I uppdraget kommer även bland annat följande arbetsuppgifter att ingå:

- Att bistå med upprättande och uppföljning av erforderliga avtal med externa intressenter och sakägare

- Fakturahantering, diarieföring, dokumenthantering; tillse att alla projektdokument finns i aktuella system

- Föra protokoll och minnesanteckningar vid projektets möten

- Tidplanering/att upprätta erforderliga tidplaner för projektet i samverkan med övriga projektledningsresurser

- Att bistå med kalkyl- och prognosarbete samt kostnadsuppföljning

- Säkerställa projektets framdrift och leveranser

- Medverka i revisioner

- Tillbudsrapportering

- Arbete med riskhantering

- Framtagning av statusrapporter och underlag till tertialrapporter och dylikt
att delta i diskussioner om hur man upprätthåller och vidareutvecklar samarbetet
inom projektet både internt och externt.

- Delta i entreprenadbesiktningar

- Att bistå i framtagande av slutdokumentation

- Ta fram de underlag som behövs för beslut

Krav (OBS, obligatoriska)

Krav på arbetserfarenhet som projektingenjör eller entreprenadingenjör i totalentreprenad iproduktionsskedet av vägprojekt, varav minst med en storlek >100 MSEK. Arbetserfarenheten ska vara minst 3 år och ej vara äldre än 5 år.
Arbetat med ett projekt innehållande byggnadsverk. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 5 år.
Erfarenhet av ekonomisystemet Agresso eller motsvarande.
Erfarenhet av arbete i Trafikverkets projektportal (PP) eller motsvarande.
Kunskap om prognosläggning i entreprenadprojekt.
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket, både i tal och skrift.
Inneha ett giltigt B-körkort.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Projektledare till produktion inom väg, Investering; enhet IVväv1

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Mar 24
Vi söker Projektledare till produktion inom väg, Investering; enhet IVväv1.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten kommer att vara kopplad till projekt E6.20 Hisingsleden södra delen inkl Halvors länk men även att vid behov bistå andra projekt på enhet IVväv1.

-
Arbetsuppgifter/Ansvar

Konsulten ska biträda projektledaren med erfarenhet av att leda och styra en produktion.
I uppdraget ingår att biträda projektledaren med att styra och leda projektet enligt Trafikverkets projektmodell.
Det kan också vara aktuellt att vara biträdande projektledare eller på andra sätt stötta andra
projektledare på enheten. Projekten kan befinna sig alla faser från start till avslut.
Projektledare produktion ansvarar också för att samordna de till uppdraget knutna specialisterna samt byggplatsuppföljare.
I uppdraget kommer även bland annat följande arbetsuppgifter att ingå:

- Att bistå med upprättande och uppföljning av erforderliga avtal med externa intressenter och sakägare

- Tidplanering/att upprätta erforderliga tidplaner för projektet i samverkan med övriga projektledningsresurser

- Att bistå med kalkyl- och prognosarbete samt kostnadsuppföljning

- Säkerställa projektets framdrift och leveranser

- Upprätta underlag i underrättelser

- Hantera och leda entreprenad- och projekteringsledning

- Arbete med riskhantering genom hela projektet

- Framtagning av statusrapporter och underlag till tertialrapporter och dylikt

Krav (OBS, obligatoriska)

- Har utbildning inom väg & anläggningsteknik, alternativt annan utbildning som vi tillsammans med erfarenhet bedömer som likvärdig.

- Krav på arbetserfarenhet som projektledare och/eller delprojektledare i totalentreprenad i produktionsskedet av vägprojekt, med en storlek >100 MSEK samt innehållande byggnadsverk. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 5 år.

- Krav på arbetserfarenhet av tillfälliga trafikanordningar på vägar med en ÅDT på minst 30 000 fordon/dygn.

- Projektledarutbildning eller motsvarande kunskaper som vi bedömer som likvärdiga.

- Dokumenterad kunskap och erfarenhet av arbete med MER och AMA.

- Dokumenterad kunskaper i konsult- och entreprenadjuridik.

- Dokumenterad erfarenhet av kalkyl- och budgetarbete, prognosläggning, tidsplanering och riskhantering i vägprojekt.

- Kunna uttrycka sig väl på svenska språket, både i tal och skrift.

- Inneha ett giltigt B-körkort.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu